PC Press: browsersize.googlelabs.com <link>

browsersize.googlelabs.com 

PCPress-browsersize-googlelabs Google nam pred­stav­lja in­te­re­san­tan alat ko­ji Web di­zaj­ne­ri­ma go­vo­ri o vi­dlji­vos­ti stra­ni­ca kod pro­sečnih sur­fe­ra. Op­šte po­zna­to pra­vi­lo gla­si: „bi­tne in­for­ma­ci­je i lin­ko­ve oba­ve­zno stav­ljaj­te u gor­nji le­vi de­o stra­ni­ce“.

O­bja­šnje­nje je je­dnos­tav­no, a Google se pos­ta­rao da uz po­moć ove stra­ni­ce pos­ta­ne i oči­gle­dno. Pro­ce­nji­va­na stra­ni­ca se pri­ka­zu­je u po­za­di­ni, a pre­ko nje se is­crta­va­ju ho­ri­zon­tal­ne i ver­ti­kal­ne kon­tu­re vi­dlji­vos­ti za o­dređene pro­cen­te po­se­ti­la­ca. Li­ni­je pri­ka­zu­ju opa­da­jući pro­ce­nat vi­dlji­vos­ti počev­ši od 99%.

Ka­da se u­zme u ob­zir ras­pros­tra­nje­nost re­zo­lu­ci­ja e­kra­na, uma­nje­na za pro­sečne ve­ličine toolbar, statusbar i scroll tra­ka, do­bi­ja­mo pro­cen­tu­al­nu ras­po­de­lu vi­dlji­vos­ti.

I­zne­nađujuće će da de­se­ti­ne pro­ce­na­ta po­se­ti­la­ca u stva­ri ne vi­di ono što vi vi­di­te na ve­li­kom e­kra­nu. A skro­lo­va­nje neće po­moći da se posetioci za­drže…

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović