BIZIT plus

PC Press: Drveni Genius SP‑HF500A

Iz Ge­ni­us‑a sti­že pri­ja­tno i­zne­nađenje – drve­ni ste­reo PC zvučni­ci SP‑HF500A — Aleksandar Veljković

Genius-SP-HF500A Na­vi­knu­ti na surround zvuk ko­ji do­pi­re iz sis­te­ma sa po osam zvučni­ka, od običnih ste­reo zvučni­ka odav­no ne očeku­je­mo pu­no, po­se­bno ka­da su u pi­ta­nju PC zvučni­ci. Uto­li­ko je i­zne­nađenje bi­lo veće ka­da smo ot­pa­ko­va­li ku­ti­ju Genius SP‑HF500A zvučni­ka, čiji je nat­pis Two‑way wood speakers već na­go­ve­šta­vao da se ne ra­di sa­mo o još je­dnom mo­de­lu nis­ko­bu­dže­tnih plas­ti­ka­ne­ra za vaš notebook.

Iako su ma­li, SP‑HF500A zvučni­ci su nas već na prvi po­gled pod­se­ti­li na naj­lep­še da­ne hi‑fi ere – za­is­ta se ra­di o drve­nim kući­šti­ma sa va­zdu­šnim tu­ne­lom na za­dnjoj stra­ni i ba­som i vi­so­ko­ton­cem, ko­ji kon­struk­cij­ski pod­sećaju na o­zbilj­nu audio‑o­pre­mu. Na le­vom zvučni­ku s pre­dnje stra­ne na­la­ze se kon­tro­le jačine zvu­ka, bo­je to­na, i­zlaz za slu­ša­li­ce i do­da­tni zvučni ulaz (da­kle, mo­guće je do­ves­ti i se­kun­dar­ni i­zvor zvu­ka, što bi, na pri­mer, mo­glo bi­ti zgo­dno za ka­ra­oke).

Kada smo pri­ključili zvučni­ke na PC, pos­ta­lo je ja­sno da upeča­tljiv spolj­ni i­zgled i te ka­ko ima po­krića u kva­li­te­tu zvu­ka – vi­so­ki su čis­ti, o­štri i ja­sno de­fi­ni­sa­ni, a ba­so­vi pos­to­ja­ni i pro­dor­ni, bez re­zo­ni­ra­nja, pri čemu se ka­rak­te­ris­ti­ke zvu­ka za­drža­va­ju na pu­nom ras­po­nu jačine. Ni­smo se mo­gli ote­ti utis­ku da smo, ba­rem na­krat­ko, vraćeni u svet ka­da su audi­ofi­li u svo­joj omi­lje­noj mu­zi­ci uži­va­li sa je­dnos­tav­nih, ali kva­li­te­tnih ste­reo zvučni­ka. O o­zbilj­nos­ti pris­tu­pa kon­struk­ci­ji ovih zvučni­ka sve­doči i činje­ni­ca da ih je Genius de­kla­ri­sao re­al­nom, RMS sna­gom od 14 W, umes­to li­ci­ti­ra­nja pro­i­zvolj­nim tro­ci­fre­nim ili če­tvo­ro­ci­fre­nim „va­tićima“ mu­zičke sna­ge.

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

Genius-SP-HF500A-1 Bez ob­zi­ra na to da li su vam po­tre­bni zvučni­ci za notebook ili sa­mo že­li­te kom­pak­tno re­še­nje za os­ku­dni pros­tor na ra­dnom sto­lu, od SP‑HF500A ćete za ma­li no­vac do­bi­ti pro­i­zvod ko­ji će si­gur­no pre­va­zići va­ša očeki­va­nja, pru­ža­jući vam zvuk ko­ji na­dma­šu­je do­sa­da­šnje do­me­te ovog bren­da i ko­ji mo­že rav­no­prav­no da se no­si sa da­le­ko sku­pljim zvučni­ci­ma.

PC Press

Facebook komentari:

Aleksandar Veljković

My site says it all...