PC Press: Nokia N900

I po­red o­grom­nog ude­la u trži­šnom ko­laču, u po­sle­dnje vre­me mno­gi su pri­me­ti­li nes­ta­bil­nost fin­skog pro­i­zvođača. Nokia je za­ka­sni­la sa e­kra­ni­ma ose­tlji­vim na do­dir, a ras­po­lo­ži­vi te­le­fo­ni se ne­do­volj­no is­tiču u o­dno­su na sna­žnu kon­ku­ren­ci­ju u ovom se­gmen­tu. Symbian je za fir­mu Nokia pos­tao „ka­men oko vra­ta“, pa N900 pred­stav­lja po­ku­šaj o­sve­ža­va­nja po­nu­de. — Marko Savković

Nokia-N900-01 Kla­sično kući­šte sa pre­dnje stra­ne ne ot­kri­va mno­go, osim WVGA re­zis­tiv­nog e­kra­na ko­ji po­drža­va pri­kaz 16 mi­li­ona bo­ja. Po­leđinom do­mi­ni­ra ka­me­ra sa po­klop­cem, a stylus ni­je za­bo­rav­ljen. Na pre­dnjoj stra­ni ne­ma pravih tas­te­ra – svi su vir­tu­el­ni. Sa stra­ne su tas­te­ri za kon­tro­lu jačine zvu­ka, u­ključiva­nje i ak­ti­vi­ra­nje ka­me­re, a do­le je kli­zač za za­ključava­nje te­le­fo­na. Na­lik na ne­ke pret­ho­dne mo­de­le, N900 mo­že­te pos­ta­vi­ti i u re­žim za gle­da­nje fil­mo­va, i­zvlačenjem plas­tičnog de­la ko­ji slu­ži kao o­kvir ka­me­re. Tas­ta­tu­ra i od­ziv tas­te­ra su so­li­dni, ma­da čudi o­dlu­ka da se oni smes­te u sa­mo tri re­da.

Nokia N900
   
Dimenzije (mm) 111 x 60 x 20
Masa (g) 181
Procesor 600 MHz
Operativni sistem Linux Maemo 5
Korisnički interfejs Nokia / Maemo
RAM (MB) 256
ROM (MB) 768
Proširenja microSDHC
Bluetooth Ima
WiFi Ima
Prenos podataka H / E / G
Video pozivi Ima
Kamera 5 Mp AF 2xLED
Dijagonala ekrana (inči) 3,5
Rezolucija ekrana 800 x 480
Tastatura Ima (3 reda)
GPS Ima
Baterija (mAh) 1.320
Kontakt Vip
Cena (din) ~61.000
(bez ugovorne obaveze)
Pročitajte i:  Generalni direktor Nokie obavio prvi “immersive” telefonski poziv na svetu

Maemo 5 je no­vi ope­ra­tiv­ni sis­tem (ko­dno ime Fremantle) i u ovoj ite­ra­ci­ji većina fun­kci­ja ra­di sa­mo u landscape re­ži­mu; izu­ze­tak su fun­kci­je te­le­fo­na. Ope­ra­tiv­ni sis­te­m do­la­zi sa dos­ta pre­in­sta­li­ra­nih a­pli­ka­ci­ja, među ko­ji­ma su browser (Mozilla je­zgro sa po­drškom za Adobe Flash 9.4), RSS čitač, Vo­IP (SIP, Skype), mul­ti­me­di­jal­ne kom­po­nen­te (ka­me­ra, fo­to­gra­fi­je, me­dia ple­jer), ala­ti (e‑mail, ka­len­dar, PDF čitač, kon­tak­ti), ma­pe… Sam ope­ra­tiv­ni sis­tem pod­seća ko­ri­sni­ka na ak­tiv­ne pro­gra­me ta­ko što ih pri­ka­zu­je u vi­du pro­zo­ra i nu­di op­ci­je za nji­ho­vo za­tva­ra­nje. Prečice ka in­sta­li­ra­nim a­pli­ka­ci­ja­ma su or­ga­ni­zo­va­ne na dva e­kra­na, pri čemu se dru­gi kri­je iza op­ci­je More. Ni­je mo­guće ručno pro­me­ni­ti re­do­sled ovih a­pli­ka­ci­ja ili o­dre­di­ti ko­je se na­la­ze na prvom e­kra­nu, što se mo­že sma­tra­ti je­dnom od dečjih bo­les­ti no­vog ope­ra­tiv­nog sis­te­ma.

Cortex A8 pro­ce­sor ra­di na 600 MHz i za­je­dno sa 256 MB RAM‑a osi­gu­ra­va brz od­ziv na sve ko­ri­sničke za­hte­ve. Za ra­zli­ku od Symbian plat­for­me, ope­ra­tiv­ni sis­tem je do­bro gra­fički o­smi­šljen, sa je­dnos­tav­nim i ne­na­me­tlji­vim dis­kre­tnim ani­ma­ci­ja­ma. Jača stra­na te­le­fo­na je browser ko­ji po­drža­va pu­nu ver­zi­ju Flash‑a i o­dlično ren­de­ru­je stra­ni­ce na WVGA re­zo­lu­ci­ji. Vi­so­ka re­zo­lu­ci­ja i brz rad sa svim a­pli­ka­ci­ja­ma učini­le su da za­žmu­ri­mo na ne­ke ne­lo­gičnos­ti ko­je će sva­ka­ko bi­ti is­prav­lje­ne u no­vim ver­zi­ja­ma so­ftve­ra.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

Lis­ta po­zi­va i a­pli­ka­ci­ja za te­le­fo­ni­ra­nje ni­su za­do­vo­lji­le na­ša očeki­va­nja, a fun­kci­je i i­zgled su pri­lično spar­tan­ske. Ba­za ras­po­lo­ži­vih a­pli­ka­ci­ja ko­je je mo­guće in­sta­li­ra­ti na ovaj te­le­fon ni­je ve­li­ka (ne­što pre­ko 70 u vre­me pi­sa­nja ovog tek­sta; do­da­tne a­pli­ka­ci­je mo­že­te pre­uze­ti sa maemo.org/downloads/list/Maemo5/all/), ali smo i po­red to­ga za­do­volj­ni sme­rom u ko­me je Nokia kre­nu­la.

PC Press

Facebook komentari: