PC Press: Foto 2009, Canon Ixus 100 IS

PCPress-Canon-Ixus-100-IS

Ca­non Ixus 100 IS je ve­ro­va­tno naj­ma­nji apa­rat na tržištu – 87×56×18 mm. Sve na nje­mu de­lu­je do te me­re mi­ni­ja­tur­no da se pros­to čini da je pre pri­la­gođeno šaka­ma pa­tu­lja­ka. Ma­le tas­te­re ni­je la­ko po­go­di­ti, pa je vre­me pro­las­ka naše ba­te­ri­je brzin­skih tes­to­va pre­du­go. Što se kva­li­te­ta sni­ma­ka tiče, ovaj apa­rat sa re­zo­lu­ci­jom sen­zo­ra od 12 Mp po­ka­zao se sjaj­no, de­mon­stri­ra­jući o­dličan ko­lo­rit uz mi­ni­mal­nu ko­ličinu hro­mat­skih abe­ra­ci­ja i je­dva pri­me­tno vi­nje­ti­ra­nje. Oštri­na i re­al­na re­zo­lu­ci­ja su vrhun­ske, šuma go­to­vo da ne­ma čak ni na višim ose­tlji­vos­ti­ma, a i ge­ome­tri­ja sni­ma­ka je sko­ro savršena. To je ovom apa­ra­tu da­lo naj­viši in­deks kva­li­te­ta u kla­si od 8,75, Ixus 100 IS je svo­jim pre­fi­nje­nim li­ni­ja­ma za­služio i naj­višu oce­nu za di­zajn, ta­ko da nje­go­vom ku­po­vi­nom, osim apa­ra­ta ko­ji pra­vi vrhun­ske fo­to­gra­fi­je, do­bi­ja­te i gedžet ko­ji će u vašoj ru­ci bi­ti i te ­ka­ko pri­mećen. Ixus 100 IS pred­stav­lja i do­kaz da je, čak i na apa­ra­ti­ma naj­ma­njih di­men­zi­ja, mo­guće u­gra­di­ti se­kun­dar­no op­tičko tražilo, uko­li­ko pro­i­zvođač to za­is­ta želi.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop
SBB

Tagovi: ,