ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Canon Ixus 100 IS

PCPress-Canon-Ixus-100-IS

Ca­non Ixus 100 IS je ve­ro­va­tno naj­ma­nji apa­rat na tržištu – 87×56×18 mm. Sve na nje­mu de­lu­je do te me­re mi­ni­ja­tur­no da se pros­to čini da je pre pri­la­gođeno šaka­ma pa­tu­lja­ka. Ma­le tas­te­re ni­je la­ko po­go­di­ti, pa je vre­me pro­las­ka naše ba­te­ri­je brzin­skih tes­to­va pre­du­go. Što se kva­li­te­ta sni­ma­ka tiče, ovaj apa­rat sa re­zo­lu­ci­jom sen­zo­ra od 12 Mp po­ka­zao se sjaj­no, de­mon­stri­ra­jući o­dličan ko­lo­rit uz mi­ni­mal­nu ko­ličinu hro­mat­skih abe­ra­ci­ja i je­dva pri­me­tno vi­nje­ti­ra­nje. Oštri­na i re­al­na re­zo­lu­ci­ja su vrhun­ske, šuma go­to­vo da ne­ma čak ni na višim ose­tlji­vos­ti­ma, a i ge­ome­tri­ja sni­ma­ka je sko­ro savršena. To je ovom apa­ra­tu da­lo naj­viši in­deks kva­li­te­ta u kla­si od 8,75, Ixus 100 IS je svo­jim pre­fi­nje­nim li­ni­ja­ma za­služio i naj­višu oce­nu za di­zajn, ta­ko da nje­go­vom ku­po­vi­nom, osim apa­ra­ta ko­ji pra­vi vrhun­ske fo­to­gra­fi­je, do­bi­ja­te i gedžet ko­ji će u vašoj ru­ci bi­ti i te ­ka­ko pri­mećen. Ixus 100 IS pred­stav­lja i do­kaz da je, čak i na apa­ra­ti­ma naj­ma­njih di­men­zi­ja, mo­guće u­gra­di­ti se­kun­dar­no op­tičko tražilo, uko­li­ko pro­i­zvođač to za­is­ta želi.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Canon nadograđuje svoj popularni Speedlite odašiljač
BIZIT Seminar

Tagovi: ,