BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Canon Ixus 95 IS

PCPress-Canon-Ixus-95-IS Ca­non Ixus 95 IS je dis­kre­tno veći, ima 2 Mp nižu re­zo­lu­ci­ju od 100 IS i še­zde­se­tak ev­ra nižu ce­nu. Iako je is­tog o­bli­ka i ras­po­re­da ko­man­di kao i Ixus 100 IS, nje­go­vi tas­te­ri su ta­man to­li­ko već i pris­tu­pačni­ji da omo­gućava­ju ne­sme­tan rad, što se ne­dvo­smi­sle­no o­dra­zi­lo i na našu ba­te­ri­ju brzin­skih tes­to­va, pa sa­mim tim i na oce­nu la­koće upo­tre­be. Po kva­li­te­tu fo­to­gra­fi­ja je ta­kođe o­dličan, tek nešto sla­bi­ji od Ixus 100 IS, zbog dis­kre­tno jačih hro­mat­skih abe­ra­ci­ja, nešto jačeg šuma i pri­me­tno većih ge­ome­trij­skih izo­bličenja (i op­seg zu­ma se dis­kre­tno ra­zli­ku­je, umes­to od 33 mm kod Ixus 100 IS, on ov­de po­la­zi od 35 mm). Za­hva­lju­jući i­zvan­re­dnom o­dno­su kva­li­te­ta i ce­ne, Ixus 95 IS je o­svo­jio in­deks is­pla­ti­vos­ti 1,22, pa je naj­bo­lja ku­po­vi­na u ka­te­go­ri­ji sti­li­zo­va­nih apa­ra­ta.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image      
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga
Računari i Galaksija
Tagovi: ,