ePlaneta

PC Press: Foto 2009, Canon SX10 IS

PCPress-Canon-SX-10-IS Mo­ram da pri­znam da mi je teško pa­lo kad sam shva­tio da do­bi­je­ne broj­ke ne do­zvo­lja­va­ju da Ca­non SX10 IS do­bi­je ne­ku od mar­ki­ca, jer sam se pri­lično ve­zao za taj apa­rat i ne­ko vre­me ga ko­ris­tio sa ve­li­kim za­do­volj­stvom, uve­ren da je reč o sjaj­nom na­sle­dni­ku le­gen­dar­nog ul­tra­zu­ma S5 IS. Međutim, nešto i­zraženi­je hro­mat­ske abe­ra­ci­je ne­go kod kon­ku­re­na­ta, veća ko­ličina šuma (ko­ja se pri­mećuje već pri 800 ASA) i ne­pri­ja­tno ja­ka bačvas­ta dis­tor­zi­ja u­zro­ko­va­li su nižu oce­nu za kva­li­tet sni­ma­ka, što je pre­su­dno uti­ca­lo na kraj­nji re­zul­tat. Im­pre­si­van in­deks 9,33 za la­koću ru­ko­va­nja sa­svim do­volj­no go­vo­ri o savršenoj er­go­no­mi­ji i ko­ri­sničkom in­ter­fej­su apa­ra­ta, po čemu je SX10 IS bez prem­ca u kla­si, a su­bjek­tiv­ni uti­sak je ne­dvo­smi­slen – ovaj apa­rat je za­do­volj­stvo ko­ris­ti­ti. Ne tre­ba sme­tnu­ti s uma da se ra­di o je­dnom od ret­kih ak­tu­el­nih mo­de­la ko­ji je zadržao ro­ti­ra­jući LCD e­kran.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image  
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Održan Canon Inspiration Days
SBB

Tagovi: ,