ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Canon SX10 IS

PCPress-Canon-SX-10-IS Mo­ram da pri­znam da mi je teško pa­lo kad sam shva­tio da do­bi­je­ne broj­ke ne do­zvo­lja­va­ju da Ca­non SX10 IS do­bi­je ne­ku od mar­ki­ca, jer sam se pri­lično ve­zao za taj apa­rat i ne­ko vre­me ga ko­ris­tio sa ve­li­kim za­do­volj­stvom, uve­ren da je reč o sjaj­nom na­sle­dni­ku le­gen­dar­nog ul­tra­zu­ma S5 IS. Međutim, nešto i­zraženi­je hro­mat­ske abe­ra­ci­je ne­go kod kon­ku­re­na­ta, veća ko­ličina šuma (ko­ja se pri­mećuje već pri 800 ASA) i ne­pri­ja­tno ja­ka bačvas­ta dis­tor­zi­ja u­zro­ko­va­li su nižu oce­nu za kva­li­tet sni­ma­ka, što je pre­su­dno uti­ca­lo na kraj­nji re­zul­tat. Im­pre­si­van in­deks 9,33 za la­koću ru­ko­va­nja sa­svim do­volj­no go­vo­ri o savršenoj er­go­no­mi­ji i ko­ri­sničkom in­ter­fej­su apa­ra­ta, po čemu je SX10 IS bez prem­ca u kla­si, a su­bjek­tiv­ni uti­sak je ne­dvo­smi­slen – ovaj apa­rat je za­do­volj­stvo ko­ris­ti­ti. Ne tre­ba sme­tnu­ti s uma da se ra­di o je­dnom od ret­kih ak­tu­el­nih mo­de­la ko­ji je zadržao ro­ti­ra­jući LCD e­kran.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

 
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
BIZIT Seminar

Tagovi: ,