Zebra

PC Press: Foto 2009, Nikon L100

PCPress-Nikon-L100 Ni­je bi­lo la­ko svrsta­ti Ni­kon L100 u ne­ku od naših ka­te­go­ri­ja. Nje­gov ras­pon zu­ma 15x (naj­veći u kla­si) kon­struk­to­ri­ma ni­je do­zvo­lja­vao da ga stešu na di­men­zi­je os­ta­lih „dže­pnih“ ul­tra­zu­mo­va, ali je­dnos­tav­nost upo­tre­be i skro­man spi­sak mo­gućnos­ti po­dešava­nja (kao i nis­ka ce­na) ga ne­sum­nji­vo svrsta­va­ju u Nikon‑ovu L kla­su. Ako se po­mi­ri­te sa činje­ni­com da je L100 apa­rat čija „njuška“ štrči čita­vih 78 mm is­pred dis­ple­ja, do­bi­ja­te ve­oma upo­tre­blji­vu spra­vu, ko­ja bri­lji­ra kva­li­te­tom fo­to­gra­fi­ja (čak je i ge­ome­tri­ja i­zne­nađujuće do­bra), ima o­dličnu er­go­no­mi­ju, ve­li­ki i do­bar e­kran di­ja­go­na­le 3“ i sa­svim pris­toj­ne brzin­ske per­for­man­se. Ono što ovaj apa­rat o­dva­ja od o­zbilj­ni­jih ul­tra­zu­mo­va jes­te nje­go­va o­gra­ničenost pres­krom­nim mo­gućnos­ti­ma po­dešava­nja ka­rak­te­ris­tičnim za L se­ri­ju (kon­struk­to­ri su u ovom slučaju baš mo­gli da na­pra­ve izu­ze­tak), kao i nešto je­fti­ni­ja plas­ti­ka, ma­da je gu­mi­ra­ni ru­ko­hvat odličan.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

   
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: ,