BIZIT 2022

PC Press: Foto 2009, Nikon L100

PCPress-Nikon-L100 Ni­je bi­lo la­ko svrsta­ti Ni­kon L100 u ne­ku od naših ka­te­go­ri­ja. Nje­gov ras­pon zu­ma 15x (naj­veći u kla­si) kon­struk­to­ri­ma ni­je do­zvo­lja­vao da ga stešu na di­men­zi­je os­ta­lih „dže­pnih“ ul­tra­zu­mo­va, ali je­dnos­tav­nost upo­tre­be i skro­man spi­sak mo­gućnos­ti po­dešava­nja (kao i nis­ka ce­na) ga ne­sum­nji­vo svrsta­va­ju u Nikon‑ovu L kla­su. Ako se po­mi­ri­te sa činje­ni­com da je L100 apa­rat čija „njuška“ štrči čita­vih 78 mm is­pred dis­ple­ja, do­bi­ja­te ve­oma upo­tre­blji­vu spra­vu, ko­ja bri­lji­ra kva­li­te­tom fo­to­gra­fi­ja (čak je i ge­ome­tri­ja i­zne­nađujuće do­bra), ima o­dličnu er­go­no­mi­ju, ve­li­ki i do­bar e­kran di­ja­go­na­le 3“ i sa­svim pris­toj­ne brzin­ske per­for­man­se. Ono što ovaj apa­rat o­dva­ja od o­zbilj­ni­jih ul­tra­zu­mo­va jes­te nje­go­va o­gra­ničenost pres­krom­nim mo­gućnos­ti­ma po­dešava­nja ka­rak­te­ris­tičnim za L se­ri­ju (kon­struk­to­ri su u ovom slučaju baš mo­gli da na­pra­ve izu­ze­tak), kao i nešto je­fti­ni­ja plas­ti­ka, ma­da je gu­mi­ra­ni ru­ko­hvat odličan.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image    
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Slavimo 300. broj PC Press časopisa i nagrađujemo!
eFakture

Tagovi: ,