ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Nikon L19

PCPress-Nikon-L19 Ni­kon L19 je apa­rat sličnog pro­fi­la kao i A480, s tom ra­zli­kom što vam za ko­ji ev­ro nižu ce­nu ipak nu­di nešto veći i zna­tno kva­li­te­tni­ji LCD dis­plej, ali i za 2 Mp nižu re­zo­lu­ci­ju. E­kvi­va­len­tna žižna da­lji­na nje­go­ve op­ti­ke ras­po­na 3,6x kreće tek od 41 mm, što ga čini apa­ra­tom sa naj­ma­njom širi­nom ka­dra na tržištu. Kao i kod os­ta­lih apa­ra­ta ko­ji­ma je je­di­ni pri­ori­tet nis­ka ce­na, ni L19 se ne može po­hva­li­ti ne­kim širim ras­po­nom mo­gućnos­ti, s tim što je Nikon u us­kraćiva­nju ne­kih po­dešava­nja otišao ko­rak da­lje od dru­gih, ta­ko da ko­ri­snik ne­ma na ras­po­la­ga­nju čak ni di­rek­tnu kon­tro­lu nad ose­tlji­vošću sen­zo­ra. Ja­ka bačvas­ta dis­tor­zi­ja ne ide u pri­log oce­ni o kva­li­te­tu op­ti­ke.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

 
Nikon_P6000.jpg
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
BIZIT Seminar

Tagovi: ,