PC Press: Foto 2009, Nikon L19

PCPress-Nikon-L19 Ni­kon L19 je apa­rat sličnog pro­fi­la kao i A480, s tom ra­zli­kom što vam za ko­ji ev­ro nižu ce­nu ipak nu­di nešto veći i zna­tno kva­li­te­tni­ji LCD dis­plej, ali i za 2 Mp nižu re­zo­lu­ci­ju. E­kvi­va­len­tna žižna da­lji­na nje­go­ve op­ti­ke ras­po­na 3,6x kreće tek od 41 mm, što ga čini apa­ra­tom sa naj­ma­njom širi­nom ka­dra na tržištu. Kao i kod os­ta­lih apa­ra­ta ko­ji­ma je je­di­ni pri­ori­tet nis­ka ce­na, ni L19 se ne može po­hva­li­ti ne­kim širim ras­po­nom mo­gućnos­ti, s tim što je Nikon u us­kraćiva­nju ne­kih po­dešava­nja otišao ko­rak da­lje od dru­gih, ta­ko da ko­ri­snik ne­ma na ras­po­la­ga­nju čak ni di­rek­tnu kon­tro­lu nad ose­tlji­vošću sen­zo­ra. Ja­ka bačvas­ta dis­tor­zi­ja ne ide u pri­log oce­ni o kva­li­te­tu op­ti­ke.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image  
Nikon_P6000.jpg
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC
Računari i Galaksija
Tagovi: ,