PC Press: Go­di­na be­žičnog na­pa­janja

Wireless_img_0 Hoćemo li se ko­načno o­slo­bo­di­ti ka­blo­va? Na saj­mu CES u Las Ve­ga­su pri­ka­za­ni su uređaji za be­žično na­pa­ja­nje, i to ne sa­mo mo­bil­nih te­le­fo­na i PDA uređaja… Ka­kve te­hno­lo­ške pro­bo­je u ovoj o­blas­ti očeku­je­mo?

Na saj­mo­vi­ma elek­tro­ni­ke i no­vih te­hno­lo­gi­ja pa­žnju po pra­vi­lu priv­lače ne­obične te­hno­lo­gi­je i uređaji fu­tu­ris­tičkog di­zaj­na. Je­dan od fa­vo­ri­ta ovo­go­di­šnjeg saj­ma po­tro­šačke elek­tro­ni­ke u Las Ve­ga­su (CES 2009) je mo­gućnost be­žičnog na­pa­ja­nja elek­tričnih i elek­tron­skih uređaja – počev od mo­bil­nih te­le­fo­na i PDA računa­ra, pre­ko lap­to­po­va, pa do mik­se­ra i ve­li­kih ala­ta za maj­sto­ri­sa­nje po kući. Ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja već je pri­ka­za­lo ova­kve pro­i­zvo­de, a mno­gi od njih će se us­ko­ro naći i u pro­da­ji.

Za naj­manje

Be­žično pu­nje­nje mo­bil­nih te­le­fo­na, i­gračkih kon­zo­la, di­gi­tal­nih fo­to­apa­ra­ta i ka­me­ra, MP3 ple­je­ra i dru­gih mo­bil­nih uređaja, po re­še­nju kom­pa­ni­je Wild Charge, mo­že se oba­vi­ti po­moću je­dnos­tav­ne po­dlo­ge za pu­nje­nje. Po­dlo­ga se pos­tav­lja na po­go­dno mes­to u sta­nu i pri­ključuje na struj­ni pri­ključak. Sve što tre­ba da ura­di­te ka­da se uveče vra­ti­te kući jes­te da spus­ti­te mo­bil­ni te­le­fon na nju, a uju­tro ga na­pu­nje­nog po­ku­pi­te i kre­ni­te na po­sao.
Kom­pa­ni­ja Wild Charge ra­zvi­ja ovu te­hno­lo­gi­ju od 2001. go­di­ne. To je prva kom­pa­ni­ja u sve­tu ko­ja je trži­štu već po­nu­di­la (sre­di­nom 2007. go­di­ne) pro­i­zvo­de za be­žično na­pa­ja­nje (po­dlo­ge i adap­te­re). Prvi uređaji no­si­li su na­ziv Mobile Wise i kom­pa­ni­ja je za taj pro­i­zvod već do­bi­la ne­ka pri­zna­nja, među ko­ji­ma su Best Innovation of the Year 2007 časo­pi­sa Time i Best of Innovation Award na CES‑u 2008. Na ovo­go­di­šnjem CES‑u po­nu­di­la je još na­pre­dni­je re­še­nje na­zva­no Wild Charger.

Po­dra­zu­me­va se da sva­ki od uređaja mo­ra da ima od­go­va­ra­juću po­dršku za Wild Charge te­hno­lo­gi­ju. U počet­ku su uređaji­ma ra­di kom­pa­ti­bil­nos­ti do­da­va­ni adap­te­ri, ali su ka­sni­je pro­i­zvođači mo­bil­nih uređaja počeli da se u­ključuju u ini­ci­ja­ti­vu uvođenja be­žičnog pu­nje­nja i da u­građuju kom­po­nen­te Wild Charge te­hno­lo­gi­je. Ta u­gra­dnja ne pos­ku­plju­je pro­i­zvod, po­što ko­šta ko­li­ko i ele­ment za stan­dar­dno pu­nje­nje mo­bil­nih uređaja.
Wild Charger pro­i­zvo­di (po­dlo­ga i nav­la­ka za te­le­fon) za­sad su kom­pa­ti­bil­ni sa  te­le­fo­ni­ma fa­mi­li­je Motorola RAZR i BlackBerry (Pearl, Courve i 8800). Po­nuđeni su i adap­te­ri za Apple iPod i iPhone, a ce­na po­dlo­ge je oko 100 do­la­ra, adap­te­ra oko 50, a nav­la­ke oko 35.

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

Pa­me­tan pu­njač

Wireless_img_2 Wild Charger po­dlo­ga je na­prav­lje­na od me­ta­la, la­ka je, di­men­zi­je su 6×15 inča a de­blji­na sa­mo 0,1 inč. Sa­vi­tlji­va je, pa se mo­že pri­la­gođava­ti ra­zličitim pov­rši­na­ma. Ne­ma tas­te­re za kon­tro­lu, već je o­dmah po pri­ključiva­nju na stru­ju sprem­na da is­po­ručuje ener­gi­ju. Mo­bil­ni uređaji, ko­ji­ma se do­da­je nav­la­ka sa kon­tak­ti­ma, mo­gu se pos­ta­vi­ti bi­lo gde na nje­nu pov­rši­nu. I, što je vrlo prak­tično, ona omo­gućava is­tov­re­me­no pu­nje­nje ra­znih vrsta mo­bil­nih uređaja.
Sna­ga Wild Charger‑a je 90 W (prvi pro­i­zvo­di za be­žično na­pa­ja­nje ima­li su naj­vi­še 15 W), što je sa­svim do­volj­no za pu­nje­nje vi­še mo­bil­nih te­le­fo­na is­tov­re­me­no, pa čak i za pu­nje­nje većih uređaja, kao što su lap­to­po­vi.
Pos­tav­lja­njem mo­bil­nog te­le­fo­na na po­dlo­gu do­la­zi do di­rek­tnog elek­tričnog kon­tak­ta i­zmeđu njih. Ener­gi­ja se pu­tem elek­tro­ma­gne­tne in­duk­ci­je pre­no­si na uređaj, bez ika­kvog zračenja u oko­li­ni. Zbog to­ga je po­dlo­ga be­zo­pa­sna za po­dat­ke sme­šte­ne u me­mo­rij­ske ele­men­te uređaja. Na­kon upo­tre­be po­dlo­gu ni­je po­tre­bno is­ključiva­ti – ona na­kon 30 se­kun­di ne­ak­tiv­nos­ti auto­mat­ski pre­la­zi u stand by re­žim ra­da.

Po­dlo­ga za be­žično na­pa­ja­nje is­tov­re­me­no je i „pa­me­tna“, pa ume da pre­po­zna uređaje i sva­ki pu­ni od­go­va­ra­jućom ko­ličinom ener­gi­je. Uko­li­ko se, međutim, na njoj nađe ne­ki ne­kom­pa­ti­bi­lan uređaj, ona se auto­mat­ski is­ključuje i u tom sta­tu­su os­ta­je sve dok se „uljez“ ne u­klo­ni. Is­to će se do­go­di­ti i ako se na po­dlo­gu sta­ve ključevi ili se po­dlo­ga do­dir­ne ru­ka­ma.

Ma­gne­tna in­duk­ci­je i RFID

Be­žičnim na­pa­ja­njem ba­ve se i dru­ge kom­pa­ni­je. I­zra­el­ski Powermat je ta­kođe nas­tu­pio na CES‑u sa be­žičnim pu­njačem mo­bil­nih te­le­fo­na efi­ka­snos­ti 93% (efi­ka­snost Wild Charger‑a je 98%).

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

Te­hno­lo­gi­ja kom­pa­ni­je Powermat je kom­bi­na­ci­ja ma­gne­tne in­duk­ci­je i RFID ko­mu­ni­ka­ci­je. RFID čip je u­građen u spe­ci­jal­ni adap­ter. Sa ko­mer­ci­jal­nom pro­i­zvo­dnjom Powermat će ot­početi ta­kođe u ovoj go­di­ni, a ce­na pra­vo­uga­one po­dlo­ge na ko­ju mo­že sta­ti šest uređaja i­zno­siće oko 100 do­la­ra.

Powermat je o­bja­vio i početak sa­ra­dnje sa kor­po­ra­ci­jom Shimizu, sa ko­jom će pro­i­zvo­di­ti tzv. elek­tros­ten. Po toj te­hno­lo­gi­ji spe­ci­jal­ni emi­to­ri biće u­građeni is­pod pov­rši­na zi­do­va i na­me­šta­ja, a ko­ris­tiće se za pu­nje­nje i na­pa­ja­nje uređaja u kući.

Maj­sto­ri­sa­nje po kući

Po­zva­li ste maj­sto­ra da ne­što po­pra­vi, mon­ti­ra, in­sta­li­ra… Va­še i­zne­nađenje si­gur­no ne bi bi­lo ma­lo ako bi on počeo da bur­gi­ja ne pi­ta­jući ono uobičaje­no: „Gde vam je tro­fa­zni?“ U­pra­vo ta­kav sce­na­rio re­ali­zo­va­la je kom­pa­ni­ja Legget&Platt. Ona je na CES‑u 2009 pri­ka­za­la vo­zi­lo o­prem­lje­no uređaji­ma za be­žično pu­nje­nje kom­ple­ta Bosch‑ovih alat­ki i de­mon­stri­ra­la nje­go­vu pri­me­nu. Ba­za za pu­nje­nje na­la­zi se u za­dnjem de­lu kom­bi­ja, pa se alat­ke do­pu­nju­ju tokom vo­žnje i­zmeđu dve in­ter­ven­ci­je.

Te­hno­lo­gi­ja be­žičnog pu­nje­nja zo­ve se eCoupled, a o­smi­sli­la ju je kom­pa­ni­ja Fulton Innovation, od ko­je je Legget&Platt ot­ku­pio li­cen­cu. Pu­nje­nje se vrši in­duk­tiv­nim pre­no­som ener­gi­je po­moću dva spre­gnu­ta ba­kar­na na­mo­ta­ja (ka­le­ma), sme­šte­na u ba­zi i uređaju ko­ji se pu­ni. To je prin­cip in­duk­ci­je u blis­kom po­lju. Na­i­zme­nična stru­ja u pre­daj­nom na­mo­ta­ju stva­ra ma­gne­tno po­lje ko­je in­du­ku­je na­pon u pri­jem­nom ka­le­mu. Efi­ka­snost pre­nešene ener­gi­je za­vi­si od spre­ge ka­le­mo­va i nji­ho­vog kva­li­te­ta, kao i od o­bli­ka na­mo­ta­ja i u­gla i­zmeđu njih. Ba­za za pu­nje­nje auto­mat­ski ot­kri­va na­pon do ko­ga uređaj tre­ba da se na­pu­ni, a sa­ma se i is­ključuje kad se taj na­pon dos­ti­gne. Brzi­na je is­ta kao kod kla­sičnog pu­nje­nja.

Bosch‑ovi ala­ti u Legget‑ovom de­mon­stra­ci­onom vo­zi­lu ima­li su u­građene od­go­va­ra­juće ele­men­te za be­žično na­pa­ja­nje; pred­stav­ni­ci Bosch‑a su na­ja­vi­li da će se oni u­brzo naći na trži­štu. I vo­zi­la se sre­di­nom go­di­ne očeku­ju u pro­da­ji, a naj­pre bi tre­ba­lo da se nađu u po­li­cij­skim pa­trol­nim vo­zi­li­ma i vo­zi­li­ma kom­pa­ni­ja za po­prav­ku ka­blo­va.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

Mo­že to i la­se­rom

Još je­dna kom­pa­ni­ja is­ko­ris­ti­la je sa­jam u Las Ve­ga­su za pred­stav­lja­nje svo­je ver­zi­je be­žičnog pu­nje­nja. Kom­pa­ni­ja Power Beam za pre­nos ener­gi­je ko­ris­ti in­fra­crve­ne zra­ke (ta­la­sna du­ži­na 1.400 nm ili vi­še) do­meta oko 10 me­ta­ra.

Sis­tem za be­žično pu­nje­nje Power Beam sas­to­ji se od pre­daj­ni­ka – be­žičnog pu­njača (Powmitter) i pri­jem­ni­ka – bi­lo kog uređaja ko­ji tre­ba na­pu­ni­ti (Powceiver). Pre­daj­nik ima je­dnu ili vi­še la­ser­skih di­oda, kon­trol­ni kom­pju­ter i elek­tro­ni­ku za za­šti­tu. U nje­mu se elek­trična ener­gi­ja po­moću la­ser­skih di­oda pre­tva­ra u sve­tlo­snu. Di­men­zi­je pre­daj­ni­ka za­vi­se od ko­ličine ener­gi­je ko­ja se prenosi, a la­ser­ske di­ode ko­je se ko­ris­te mo­gu da ra­de sna­gom od 1 do 5 W.

Ener­gi­ja sve­tlo­snog zra­ka pre­daj­ni­ka dos­pe­va u pri­jem­nik, ko­ji se sas­to­ji od ne­ko­li­ko fo­to­na­pon­skih de­tek­to­ra, sočiva i elek­tro­ni­ke za us­pos­tav­lja­nje ko­mu­ni­ka­ci­je, kon­ver­zi­ju ener­gi­je i za­šti­tu. U pri­jem­ni­ku se svetlost lasera po­no­vo pre­tva­ra u elek­tričnu energiju.

Ži­ce su (ne)po­trebne

Wireless_img_3 Ofor­mljen je i Wireless Power Consortium, sa ci­ljem da uve­de red u ovoj o­blas­ti i da pro­i­zvo­de učini kom­pa­ti­bil­nim. Za sa­da se osam kom­pa­ni­ja pri­ključilo kon­zor­ci­ju­mu: Logitech, Philips, Sanyo, Panasonic, Texas Instruments, National Semiconductor, ConvenientPower i Fulton Innovation. Gru­pa pla­ni­ra naj­pre da de­fi­ni­še stan­dard za mo­bil­ne uređaje sna­ge do 5 W (pre sve­ga zbog pu­nje­nja mo­bil­nih te­le­fo­na), a za­tim za lap­to­po­ve i dru­ge mo­bil­ne uređaje veće sna­ge (do 100 W).

De­fi­ni­sa­nje stan­dar­da očeku­je se to­kom 2009. go­di­ne. Mo­glo bi se reći da će to bi­ti go­di­na u ko­joj ćemo de­fi­ni­tiv­no za­bo­ra­vi­ti na ka­blo­ve za na­pa­ja­nje. Ne sa­mo da ćemo be­žično pu­ni­ti svo­je mo­bil­ne uređaje u kući, već ćemo ih slo­bo­dno no­si­ti sa so­bom bez pu­njača, adap­te­ra i ka­blo­va, jer će u bu­dućnos­ti ova u­slu­ga bi­ti po­nuđena i na jav­nim mes­ti­ma – u res­to­ra­ni­ma, ho­tel­skim so­ba­ma, na aero­dro­mi­ma…

PC Press, Na­da Velj­ko­vić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,