PC Press Studio

PC Press: HTC Hero

PCPress-HTC-Hero_PC He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat — Marko Savković

Naj­no­vi­ji Android te­le­fon pod ime­nom HTC He­ro zva­nično je pred­stav­ljen 24. ju­na i od nje­ga se mno­go očeki­va­lo. HTC je na Android plat­for­mu im­ple­men­ti­rao multitouch e­kran a na­kon pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra sa kom­pa­ni­jom Adobe, na trži­šte je i­zba­cio Hero, prvi te­le­fon sa po­drža­nim Flash sa­drža­ji­ma u mo­bil­nom browser‑u.

Po i­zgle­du je­din­stven, Hero ni­ko­ga ne os­tav­lja rav­no­du­šnim, a za­kriv­lje­no po­dno­žje, osim es­tet­skog, ima i si­gur­no­sni as­pekt – čuva trackball i e­kran. E­kran je uo­kvi­ren crnom bo­jom a za­tim sre­brnim me­tal­nim o­kvi­rom. Kući­šte je i­zrađeno od kva­li­te­tne plas­ti­ke ko­ja je u be­loj va­ri­jan­ti pre­svučena te­flon­skim slo­jem – re­zul­tat je la­ko kući­šte, ot­por­no na o­gre­bo­ti­ne i otis­ke prsti­ju. Is­pod e­kra­na su fun­kcij­ski tas­te­ri sa no­vim ras­po­re­dom, op­ci­je za pre­tra­ži­va­nje sa­da se na­la­ze ne­po­sre­dno uz trackball, što je ko­rak una­zad. S do­nje stra­ne je ExtUSB ko­nek­tor kom­pa­ti­bi­lan sa miniUSB stan­dar­dom, a s gor­nje 3,5 mm ulaz za slu­ša­li­ce. Iako se uz ovaj mo­del do­bi­ja­ju slu­ša­li­ce, za­lju­blje­ni­ci u mu­zi­ku će ih ra­do za­me­ni­ti kva­li­te­tni­jim (i sku­pljim).

Pročitajte i:  Na MWC 2024, budućnost tehnologije ekrana je jasna (i savitljiva)

Har­dver te­le­fo­na se ne ra­zli­ku­je od pret­ho­dna dva, a ka­me­ra od 5 megapiksela sa auto­fo­ku­som stav­lja ga ra­me uz ra­me sa mo­de­lom Samsung I7500. RAM‑a ima čak 288 MB pa ni ovaj mo­del neće ima­ti pro­ble­ma sa si­mul­ta­nim po­kre­ta­njem vi­še a­pli­ka­ci­ja. Za ra­zli­ku od mo­de­la Magic, Hero ko­ris­ti ovu me­mo­ri­ju na dru­gačiji način. I po­red re­la­tiv­no do­pa­dlji­vog Android ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, HTC je o­dlučio da telefon dodatno pri­la­go­di po­tre­ba­ma kraj­njih ko­ri­sni­ka. Za­to je broj ras­po­lo­ži­vih e­kra­na desktop‑a sa tri po­većan na čitavih se­dam, a na njih je mo­guće pos­ta­vi­ti pre­gršt no­vih widget‑a ko­je je ra­zvi­jao HTC ali i dru­gi nezavisni developer‑i.

No­vi ko­ri­snički in­ter­fejs zo­ve se SenseUI i dras­tično po­bolj­ša­va upo­tre­blji­vost Android plat­for­me. Omo­gućava te­mat­sko pri­la­gođava­nje po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka, ali i slo­bo­dno ra­zme­šta­nje plu­ta­jućih widget a­pli­ka­ci­ja po desktop e­kra­ni­ma. Ne­ke od a­pli­ka­ci­ja su: Bookmarks, ka­len­dar, sat (čak 12 va­ri­jan­ti), Mail, Messages, Music, People, Photo album, Photo frame, Stocks, Twitter, vre­men­ska pro­gno­za…

Bookmarks widget po­ka­zu­je čes­to ko­rišćene saj­to­ve u uma­nje­noj ver­zi­ji i naj­lak­ši je način da se prečicom o­tvo­ri o­dređena Web lo­ka­ci­ja. A­pli­ka­ci­je za pri­kaz e‑mail i SMS po­ru­ka pri­ka­zu­ju sli­ku po­ši­lja­oca, a ko­ri­sni­ku omo­gućava­ju da se na je­dnos­ta­van način kreće kroz po­ru­ke i da na njih di­rek­tno od­go­va­ra. Po­pu­lar­nost microblogging fe­no­me­na Twitter ni­je za­obi­šla ni ovu plat­for­mu, pa no­ve tweet‑ove mo­že­te pre­gle­da­ti i sla­ti di­rek­tno sa mo­bil­nog desktop‑a. Footprints a­pli­ka­ci­ja, po­zna­ta iz Windows Mobile sve­ta, sa­da je pri­su­tna i na ovom OS‑u, a geo‑ta­go­va­nje omo­gućava ko­ri­sni­ci­ma je­dnos­ta­van uvid u pu­to­va­nja i lak­še kla­si­fi­ko­va­nje svo­jih al­bu­ma. Po­se­bnu pa­žnju za­slu­žu­ju widget‑i za­du­že­ni za sis­tem­ska po­de­ša­va­nja, ko­ji­ma se omo­gućava je­dnos­ta­van pris­tup čes­to ko­rišćenim op­ci­ja­ma. Krat­ko rečeno, po­red je­din­stve­nog i­zgle­da, Hero mo­že da se po­hva­li na­pre­dnim op­ci­ja­ma ko­je dru­gi Android te­le­fo­ni ne­ma­ju, čime se ko­ri­sničko is­kus­tvo dras­tično po­bolj­ša­va. Kod nas je dos­tu­pan is­ključivo u VIP‑u.

Pročitajte i:  Samsung proširuje program za „samopopravku“

Dimenzije (mm)

112×56×14

Masa (g)

135

Procesor (MHz)

528

Operativni sistem

Android 1.5

Korisnički interfejs

HTC Sense UI

RAM (MB)

288

ROM (MB)

512

Proširenja

microSDHC

Bluetooth / WiFi

/

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi / Kamera

/ 5 Mp AF

Dijagonala ekrana

3.2”

Rezolucija ekrana

320×480

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1350

Cena (din)

od 19.999

VIP: www.vi­pmo­bi­le.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,