PC Press: HTC Leo

PCPress-htc_leo HTC Leo je ve­li­ki te­le­fon sa ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­nom, no­vim so­ftve­rom i svim op­ci­ja­ma ko­je mo­že­te za­mi­sli­ti. Čak i ne­kom vi­še: mo­že da se ko­ris­ti kao WiFi ru­ter — Marko Savković

HTC je po­no­vo po­me­rio stan­dard ka­da su vrhun­ski mo­de­li u pi­ta­nju. Pod ko­dnim ime­nom Leo, pred na­ma se na­šao do sa­da po mno­go čemu „naj“ smartphone mo­del (naj­veći, naj­ta­nji, naj­brži…). Po­leđina kva­li­te­tnog kući­šta i­zrađena je od kom­bi­na­ci­je mat plas­ti­ke i me­ta­la, a njom do­mi­ni­ra ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 5 Mp sa dva LED bli­ca. Iako se još ne zna zva­nično ime uređaja, po­leđina je obe­le­že­na nat­pi­som HTC Pro Three, iako je lo­gični­je da on bude HD2.

E­kran di­ja­go­na­le 4.3“ ni­je učinio ovaj mo­del pre­glo­ma­znim jer je pros­tor oko dis­ple­ja sma­njen. Sa stra­na gra­ni­ce prak­tično i ne pos­to­je, dok se is­pod e­kra­na na­la­ze tan­ki fun­kcij­ski tas­te­ri: dva za ini­ci­ra­nje i pre­kid ve­ze, home, win i back. Ovaj set tas­te­ra u pot­pu­no­si po­drža­va na­jav­lje­ne za­hte­ve za Windows Mobile 7 uređaje, a sa za­do­volj­stvom pri­mećuje­mo da je osećaj zna­tno bo­lji ne­go kod mo­de­la HD ko­ji je imao soft vir­tu­el­ne tas­te­re. HTC je po­slu­šao za­hte­ve ko­ri­sni­ka i ovaj mo­del o­pre­mio 3,5 mm ko­nek­to­rom za audio a po­što­vao je i no­vo­do­go­vo­re­ni stan­dard za po­ve­zi­va­nje sa računa­rom, ta­ko da je ovo prvi HTC sa microUSB ko­nek­to­rom. I po­red ve­li­kih di­men­zi­ja, Leo o­dlično le­ži u ru­ci zbog bla­ge za­kriv­lje­nos­ti po­leđine ko­ja je tan­ka sve­ga 11 mm u naj­de­bljim zo­na­ma. Mat plas­ti­ka sa svih stra­na do­da­tno do­pri­no­si sta­bil­ni­jem po­lo­ža­ju u ša­ci, ma­da ovo sva­ka­ko ni­je mo­del za ma­lu ru­ku.

Na­kon prvog po­kre­ta­nja i ini­ci­ja­li­za­ci­je ope­ra­tiv­nog sis­te­ma dočeka­la nas je naj­no­vi­ja ver­zi­ja TouchFLO 3D ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa. Ra­zvi­jen od stra­ne HTC‑a, u mno­go­me je za­slu­žan za po­pu­lar­nost Windows Mobile uređaja, jer je us­peo da ot­klo­ni ne­dos­tat­ke Microsoft‑ovog dže­pnog o­kru­že­nja. No­va ver­zi­ja do­no­si po­bolj­ša­nja, pa su se sa­da na o­snov­nom e­kra­nu na­šle i sma­nje­na ver­zi­ja vre­men­ske pro­gno­ze ali i tri prečice. Prečica sa­da mo­že bi­ti pro­gram, kon­takt, Web lo­ka­ci­ja ili widget. Osim tri vi­dlji­ve prečice, mo­guće je de­fi­ni­sa­ti još šest do ko­jih se do­la­zi pov­lačenjem prsta na­do­le.

Ne­efi­ka­sno ali a­trak­tiv­no u­prav­lja­nje omi­lje­nim kon­tak­ti­ma je pro­me­nje­no, pa je sa­da umes­to 3D pri­ka­za pre­uzet onaj iz Manilla 2D in­ter­fej­sa. Omi­lje­nih 15 kon­ta­ka­ta mo­guće je ras­po­re­di­ti u pet re­do­va i tri ko­lo­ne a sli­ke pre­uze­ti sa lin­ko­va­nog Facebook na­lo­ga. Pro­gram će sma­nji­ti fo­to­gra­fi­je na op­ti­mal­ne di­men­zi­je, a po­red i­zbo­ra sli­ke ko­jim se do­bi­ja­ju de­talj­ne in­for­ma­ci­je o kon­tak­tu, mo­guće je iza­bra­ti i di­rek­tnu prečicu ka po­zi­vu. HTC je sve načine ko­mu­ni­ka­ci­je sa kon­tak­ti­ma or­ga­ni­zo­vao u tab‑ove pa je za sva­ki kon­takt iz ime­ni­ka dos­tu­pna is­to­ri­ja po­zi­va, ko­res­po­nden­ci­ja SMS ili e‑mail po­ru­ka­ma, kao i sta­tu­si so­ci­jal­nih mre­ža (Facebook, Flickr).

Pročitajte i:  Kako uključiti novi tamni režim na mobilnom ili desktopu u Google Drive-u

U­prav­lja­nje e‑mail i SMS po­ru­ka­ma ni­je značaj­no pro­me­nje­no u o­dno­su na TouchPro 2 a no­vi­tet je pov­ra­tak dže­pne ver­zi­je Internet Explorer‑a – Microsoft je za­slu­žio još je­dnu šan­su. Pri­kaz i u­prav­lja­nje stra­ni­ca­ma je značaj­no una­pređeno, a a­pli­ka­ci­ja za­uzi­ma mi­ni­mal­nu pov­rši­nu na e­kra­nu. Plu­ta­jući tas­te­ri se po­jav­lju­ju u do­njoj zo­ni i sa nji­ma je mo­guće doći do uobičaje­nih op­ci­ja. Po­me­ra­njem uređaja ro­ti­ra se i sa­držaj na e­kra­nu a ste­pen uvećanja omo­gućen je kroz multitouch, du­pli klik ili i­zbo­rom iz me­ni­ja. Ka­len­dar je os­tao is­ti kao na TouchPro 2, tj. HTC je po­krio sis­tem­sku a­pli­ka­ci­ju, a mo­guće je pri­ka­za­ti čak i ce­lu go­di­nu u o­kvi­ru TF3D in­ter­fej­sa. A­pli­ka­ci­ja za pre­gled fo­to­gra­fi­ja op­ti­mi­zo­va­na je i za rad u landscape mo­du, a ko­rišćenjem multitouch ra­da sa e­kra­nom mo­guće je po­većava­ti i sma­nji­va­ti ve­ličinu sli­ka ali i vi­deo-ma­te­ri­ja­la.

Ka­me­ra ni­kad ni­je bi­la jača stra­na smartphone te­le­fo­na, a sa­da se stva­ri po­la­ko me­nja­ju. HTC se ko­načno mo­že po­hva­li­ti ve­oma upo­tre­blji­vom ka­me­rom re­zo­lu­ci­je 5 Mp sa po­drškom za VGA sni­ma­nje vi­deo-ma­te­ri­ja­la. A­pli­ka­ci­ja za sni­ma­nje fo­to­gra­fi­ja i vi­deo-kli­po­va ko­ris­ti dva LED „bli­ca“ sme­šte­na na po­za­di­ni, pa je i u u­slo­vi­ma sla­bog o­sve­tlje­na (a ma­le uda­lje­nos­ti) mo­guće na­pra­vi­ti so­li­dne fo­to­gra­fi­je i vi­deo ma­te­ri­jal. A­pli­ka­ci­je za re­pro­duk­ci­ju mu­zi­ke, pri­kaz sta­nja na ber­za­ma i vre­men­sku pro­gno­zu ni­su pre­trpe­le bi­tne i­zme­ne. No­vi­tet je mo­gućnost vre­men­ske pro­gno­ze za tre­nu­tnu lo­ka­ci­ju (očita­va se pu­tem mo­bil­ne mre­že ili GPS pri­jem­ni­ka), pa je bez po­se­bnog po­de­ša­va­nja mo­guće ima­ti po­u­zda­ne in­for­ma­ci­je u po­kre­tu.

HTC je od mo­de­la Cruise 2 uveo a­pli­ka­ci­ju Footprints – na je­dnom mes­tu se na­la­ze sve in­for­ma­ci­je sa pu­to­va­nja ve­za­ne za ge­o­gra­fsku lo­ka­ci­ju. Fo­to­gra­fi­je, audio-za­pi­si i be­le­ške po­ve­za­ni su EXIF in­for­ma­ci­jom GPS lo­ka­ci­je na ko­joj je sli­ka na­prav­lje­na, pa je la­ko or­ga­ni­zo­va­ti di­gi­tal­ne us­po­me­ne. A­pli­ka­ci­ja je in­te­gri­sa­na u TF3D in­ter­fejs i pred­stav­lja pre­dnost HTC‑a nad os­ta­lim pro­i­zvođačima WM uređaja (pri­su­tna je i na Android mo­de­lu Hero). Sva po­de­ša­va­ja or­ga­ni­zo­va­na su na po­se­bnom ta­bu­la­to­ru – to su sin­hro­ni­za­ci­ja, zvuk, u­prav­lja­nje mo­du­li­ma ko­mu­ni­ka­ci­je, ali i po­de­ša­va­nja e‑mail i Facebook na­lo­ga.

Pročitajte i:  Microsoft vas podseća da napustite lokalne naloge na Windows 10

Start tas­ter nas vraća u Windows Mobile 6.5 svet. Od ove ver­zi­je je po­držan ki­nek­tički scroll, pa je u­prav­lja­nje prstom olak­ša­no na svim uređaji­ma. Ni­smo odu­šev­lje­ni činje­ni­com da su iko­ne or­ga­ni­zo­va­ne u for­mi saća, gde je sva­ka sma­knu­ta, što ne do­pri­no­si pre­gle­dnos­ti. Sa­da se sve prečice na­la­ze na je­dnom du­gom e­kra­nu, a kon­tro­lu pri­ka­za je mo­guće pro­me­ni­ti po­me­ra­njem omi­lje­nih na vrh.

Po­red stan­dar­dne in­te­gra­ci­je sa Live ser­vi­si­ma i prečica­ma ka HTC a­pli­ka­ci­ja­ma, pri­su­tni su FM Radio, Acrobat, RSS Hub… tu je čak i WorldCard Mobile za OCR vi­zit kar­ti. Po­me­ni­mo i Google Maps, te test ver­zi­ju CoPilot na­vi­ga­ci­onog so­ftve­ra ko­ji ne­ma po­dršku za Srbi­ju; koristićete neki drugi GPS program.

Za brz od­ziv na ko­man­de i o­dlične mul­ti­me­di­jal­ne ka­rak­te­ris­ti­ke za­slu­žan je Qualcomm 8250 Snapdragon pro­ce­sor ko­ji ra­di na 1 GHz! Čak 320 MB RAM-a do­volj­no je i za naj­za­htev­ni­je ko­ri­sni­ke a u­građen task me­na­džer omo­gućava la­ko sna­la­že­nje sa o­tvo­re­nim pro­gra­mi­ma. Uređaj po­drža­va sve načine be­žičnog po­ve­zi­va­nja a no­vi­tet je fun­kci­ja WiFi ru­te­ra: mo­žete po­de­si­ti de­lje­nje data ko­nek­ci­je (3G ili ED­GE) pre­ko WiFi mre­že, pa ta­ko Leo pos­ta­je access point.

Bluetooth stack omo­gućava na­pre­dna po­de­ša­va­nja i kre­ira­nje mre­že ko­rišćenjem ovog stan­dar­da. Ras­po­lo­ži­va memorija do­volj­na je za in­sta­li­ra­nje a­pli­ka­ci­ja, a za mul­ti­me­di­ju i GPS ma­pe pre­dviđen je microSDHC slot sme­šten is­pod po­klop­ca ba­te­ri­je. Ba­te­ri­ja je skrom­ni­jeg ka­pa­ci­te­ta (1230 mAh), ali je i po­red vi­so­kog tak­ta Snapdragon pro­ce­sor šte­dljiv. U slučaju nor­mal­nog ko­rišćenja, ba­te­ri­ja i­zdrži do dva da­na, što znači da ćete ovaj uređaj pu­ni­ti uvek: u auto­mo­bi­lu, na po­slu dok je po­ve­zan sa računa­rom…
Pra­va zve­zda ovog te­le­fo­na je e­kran: po prvi put je ka­pa­ci­tiv­ni e­kran im­ple­men­ti­ran na ne­kom Windows Mobile uređaju. Ka­pa­ci­tiv­ne e­kra­ne ka­rak­te­ri­še značaj­no bo­lji od­ziv na ko­man­de, ali se ne mo­gu ko­ris­ti­ti uz po­moć stylus‑a. Pro­mo­vi­san je po­ja­vom iPhone‑a, a da­nas se in­ten­ziv­no ko­ris­ti i na većini Android te­le­fo­na. U kom­bi­na­ci­ji sa di­ja­go­na­lom od 4,3“ i izu­ze­tnim kva­li­te­tom pri­ka­za, e­kran pros­to ma­mi ko­ri­sni­ke da na nje­mu po­gle­da­ju film ili ga pos­ta­ve kao GPS uređaj u auto­mo­bil.

Pročitajte i:  Umorni ste od virenja drugih u vaše lične podatke? Evo kako da to sprečite

HTC je mo­de­lom Leo po­vu­kao pra­vi po­tez, a na os­ta­li­ma je da od­go­vo­re na iza­zov – ovo je naj­veći, naj­brži i po mno­go čemu naj­na­pre­dni­ji mo­del. Nje­go­ve di­men­zi­je će sva­ka­ko o­dvra­ti­ti mno­ge, ali vrhun­ske ka­rak­te­ris­ti­ke, spi­sak fun­kci­onal­nos­ti i ve­li­ka ba­za ras­po­lo­ži­vog so­ftve­ra za WM plat­for­mu čini Leo uređajem 2009. go­di­ne.

HTC Leo

Dimenzije (mm)

121×67×11

Masa (g)

170

Procesor (MHz)

1024

Operativni sistem

WM 6.5 Pro

Korisnički interfejs

HTC TouchFLO 3D

RAM

320 MB

ROM

512 MB

Proširenja

microSDHC

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi

Kamera

5 Mp AF 2×LED

Dijagonala ekrana

4.3

Rezolucija ekrana

480×800

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1230

Cena (din)

oko 55.000

HTC: www.htc.com

Iz iste serije prikaza:

Iz naše prethodne serije prikaza Pametnih telefona


  1. HTC He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat
  2. HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike
  3. To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta
  4. Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps
  5. Samsung i7500 Galaxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja
  6. Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5

PC Press

Facebook komentari: