ERP 2024

PC Press: HTC Touch2

PCPress-HTC_Touch2 Adu­ti HTC Touch2 su nis­ka ce­na, ma­le di­men­zi­je, vi­so­ka fun­kci­onal­nost i brz rad. Za­u­zvrat, re­zo­lu­ci­ja je skromna — Marko Savković

HTC Touch je bio prvi uređaj sa Windows Mobile ope­ra­tiv­nim sis­te­mom op­ti­mi­zo­van za rad prstom. Touch 2 je nje­gov na­sle­dnik i pred­stav­lja ula­zni uređaj u sve­tu pa­me­tnih te­le­fo­na ka­da je ova taj­van­ska kom­pa­ni­ja u pi­ta­nju. I po­red oči­gle­dnih o­gra­ničenja pret­ho­dnog mo­de­la, ste­kao je ve­li­ku po­pu­lar­nost, prven­stve­no ma­lim di­men­zi­ja­ma i do­pa­dlji­vim di­zaj­nom. Na­sle­dnik je za­držao slične a­tri­bu­te ali kom­pro­mi­si u smi­slu fun­kci­onal­nos­ti ni­su prav­lje­ni – u sa­mo 110 gra­ma sme­šte­no je sve što ko­ri­sni­ci očeku­ju od ova­kvog uređaja. Is­pod e­kra­na sme­šte­ni su fun­kcij­ski tas­te­ri ko­ji pra­te spe­ci­fi­ka­ci­je de­fi­ni­sa­ne od stra­ne Microsoft‑a, a pri­su­tan je i Zoom bar – pov­rši­na ose­tlji­va na do­dir na­me­nje­na kon­tro­li ve­ličine tek­sta i sli­ka na e­kra­nu. TouchFLO je i­zme­njen ka­ko bi, čak i u ovoj re­zo­lu­ci­ji, pru­žio mak­si­ma­lan kom­for.

Uz naj­no­vi­ju ver­zi­ju ope­ra­tiv­nog sis­te­ma i do­volj­no RAM i ROM me­mo­ri­je te­le­fon je o­prem­ljen in­te­gri­sa­nim GPS pri­jem­ni­kom. QVGA re­zo­lu­ci­ja je mno­gi­ma do­volj­na, a u kom­bi­na­ci­ji sa Qualcomm pro­ce­so­rom na 528 megaherca, Touch 2 ra­di zna­tno živ­lje ne­go uređaji sa većim re­zo­lu­ci­ja­ma. Po­drška za Bluetooth i Wireless se na ovakvim uređajima odav­no po­dra­zu­me­va, a ras­po­lo­ži­vih 512 MB me­mo­ri­je je mo­guće pro­ši­ri­ti je­fti­nim microSDHC kar­ti­ca­ma. Ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 3.2 Mp sa fik­snim fo­ku­som do­volj­na je za o­snov­nu pri­me­nu, ali od nje ne tre­ba očeki­va­ti čuda, na­ročito u za­tvo­re­nom pros­to­ru.

Pročitajte i:  Samsung na vrhu liste po prodaji telefona

Uz na­jav­lje­nu po­volj­nu ce­nu, ovaj mo­del bi mo­gao da za­in­te­re­su­je ši­ri krug ko­ri­sni­ka i na­ve­de ih da pređu na Windows Mobile plat­for­mu. Adu­ti su mu ma­la te­ži­na i po­drška za GPS, uz naj­no­vi­ju ver­zi­ju Windows Mobile operativnog sistema.

HTC Touch 2

Dimenzije (mm)

104×55×13

Masa (g)

110

Procesor (MHz)

528

Operativni sistem

WM 6.5 Pro

Korisnički interfejs

HTC TouchFLO 3D

RAM

256 MB

ROM

512 MB

Proširenja

microSDHC

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi

Kamera

3.2 Mp FF

Dijagonala ekrana

2.8

Rezolucija ekrana

240×320

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1100

Cena (din)

oko 29.000

HTC: www.htc.com

Pogledajte i PR tekst o telefonu HTC Touch2

Iz iste serije prikaza:

Iz naše prethodne serije prikaza pametnih telefona


  1. HTC He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat
  2. HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike
  3. To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta
  4. Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps
  5. Samsung i7500 Galaxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja
  6. Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5

PC Press

Facebook komentari: