Računari i Galaksija

PC Press: HTC Magic

PCPress-HTC-Magic_PC HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike — Marko Savković

Na­kon prvo g te­le­fo­na sa Android OS‑om fir­me HTC (G1 smo tes­ti­ra­li u PC #152) du­go se čekao na­sle­dnik. HTC se o­dlučio za uređaj bez fi­zičke tas­ta­tu­re. Ma­gic kra­si vi­sok kva­li­tet i­zra­de, kući­šte je od sjaj­ne crne plas­ti­ke i bla­go je za­kriv­lje­no na dnu jer se ta­ko sma­nju­je mo­gućnost o­štećenja e­kra­na ka­da te­le­fon sto­ji o­kre­nut ka po­dlo­zi. Is­pod HVGA e­kra­na di­ja­go­na­le 3,2“ na­la­ze se fun­kcij­ski tas­te­ri i na­vi­ga­ci­oni trackball, ko­ji pov­re­me­no slu­ži i kao sve­tlo­sni in­di­ka­tor (pris­ti­gla po­ru­ka, pro­pu­šte­ni po­ziv…). S le­ve stra­ne su tas­te­ri za po­de­ša­va­nje zvu­ka, a odo­zdo je ExtUSB ko­nek­tor kom­pa­ti­bi­lan sa miniUSB stan­dar­dom – ko­ris­ti se za pu­njač, ali i za sve os­ta­le do­dat­ke (slu­ša­li­ce, USB kabl…).

Po­red do­bro po­zna­tog pro­ce­so­ra (528 MHz), Magic ima čak 288 MB RAM me­mo­ri­je, što je sa­svim do­volj­no. Bez ob­zi­ra na broj po­kre­nu­tih a­pli­ka­ci­ja, sis­tem je ži­va­han i sa do­brim od­zi­vom na ko­man­de. Uz re­la­tiv­no slične har­dver­ske plat­for­me, HTC se iz­dva­ja od kon­ku­ren­ci­je pa­met­no smi­šlje­nim in­ter­ven­ci­ja­ma na so­ftve­ru, bi­lo da je to WM ili Android. Kod mo­de­la Magic, po­bolj­šan je sis­tem po­zi­va­nja kon­ta­ka­ta i pre­in­sta­li­ra­na a­pli­ka­ci­ja Smart Dialer, ko­ja me­nja sis­tem­sku i omo­gućava bržu pre­tra­gu i i­zbor že­lje­nog kon­tak­ta. Pri­ka­zu­ju se i sli­ke kon­ta­ka­ta, što do­pri­no­si lak­šem sna­la­že­nju kod ve­li­kih ime­ni­ka.

Pročitajte i:  Google plaća pet milijardi dolara zbog praćenja korisnika u Chrome Incognito modu

Dru­go po­bolj­ša­nje pred­stav­lja­ju dva ti­pa tas­ta­tu­re – sa po dva slo­va na tas­te­ru i kla­sična nu­me­rička, na ko­ju su mno­gi ko­ri­sni­ci na­vi­kli. Tas­ta­tu­ru je mo­guće pro­me­ni­ti u ho­du bez po­tre­be za o­dlas­kom u Settings. Naj­va­žni­ja pro­me­na o­dno­si se na mo­gućnost po­ve­zi­va­nja sa Exchange ser­ve­rom, ko­ju ori­gi­nal­ni Google Android ne po­drža­va, što čini Magic a­trak­tiv­nim za po­slov­ne ko­ri­sni­ke.

Uz uređaj se do­bi­ja i kva­li­te­tna fu­tro­la. Gru­pa ko­ri­sni­ka oku­plje­na oko fo­ru­ma xda‑developers.com sprem­na je da po­mo­gne poče­tni­ci­ma, ali i en­tu­zi­jas­ti­ma ko­ji že­le da i­zvu­ku mak­si­mum iz ovog te­le­fo­na. Iako je na trži­štu ve­oma krat­ko, te­le­fon je pro­dat u vi­še od mi­li­on pri­me­ra­ka, a kod nas se ek­sklu­ziv­no na­bav­lja u VIP‑u.

Dimenzije (mm)

113×55×14

Masa (g)

119

Procesor (MHz)

528

Operativni sistem

Android 1.5

Korisnički interfejs

Google / HTC

RAM (MB)

288

ROM (MB)

512

Proširenja

microSDHC

Bluetooth / WiFi

/

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi / Kamera

/ 3.2 Mp AF

Dijagonala ekrana

3.6”

Rezolucija ekrana

320×480

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1340

Cena (din)

od 9.999

Pročitajte i:  Opcija za lakše brisanje aplikacija na svim uređajima

VIP: www.vi­pmo­bi­le.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,