Računari i Galaksija

PC Press: IT optimizam

nikola_markovic In­for­ma­tičari su po­zna­ti op­ti­mis­ti, čak i ka­da IT trži­šte be­le­ži dvo­ci­fre­ni pad u o­dno­su na is­ti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Op­ti­mi­zam je bo­lji am­bi­jent za rad, a ne­ko­li­ko naj­no­vi­jih do­gađaja iz na­še stvar­nos­ti ga pot­hra­nju­ju… — Dr Ni­ko­la Mar­ko­vić

Re­pu­blički za­vod za sta­tis­ti­ku je po če­tvrti put ura­dio is­tra­ži­va­nje o upo­tre­bi IC te­hno­lo­gi­ja u Srbi­ji. Po­ka­za­lo se da na počet­ku 2009. računar ima 46,8% do­maćin­sta­va u Srbi­ji, a pris­tup In­ter­ne­tu 36,7% od­sto do­maćin­sta­va. Dok­tor Dra­gan Vu­kmi­ro­vić, di­rek­tor Re­pu­bličkog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, ka­že da je za go­di­nu da­na ko­rišćenje računa­ra u do­maćin­stvi­ma po­većano za šest od­sto, dok je upo­tre­ba In­ter­ne­ta po­većana za 3,5 od­sto. I da­lje pos­to­ji in­for­ma­ci­oni jaz i­zmeđu ur­ba­nog i ru­ral­nog de­la Srbi­je: u gra­do­vi­ma je sto­pa ras­ta četi­ri pu­ta veća ne­go u ru­ral­nim de­lo­vi­ma zem­lje. Go­to­vo sve fir­me (97,8% pre­du­zeća) ko­ris­te računa­re u svom po­slo­va­nju, In­ter­net pri­ključak ima 94,5% kom­pa­ni­ja a 67% pre­du­zeća ima Web sajt. Krat­ko rečeno, os­tva­ren je rast pri­me­na IC te­hno­lo­gi­ja u Srbi­ji, ali i da­lje za oko 40% za­os­ta­je­mo za ra­zvi­je­ni­jim čla­ni­ca­ma EU.

Elek­tron­ski ser­ti­fi­kati

Mi­nis­tar­stvo za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je i in­for­ma­ci­ono dru­štvo je u sep­tem­bru a­kre­di­to­va­lo ser­ti­fi­ka­ci­ono te­lo Priv­re­dne ko­mo­re. Đuro Voj­no­vić, di­rek­tor Cen­tra za in­for­ma­ti­ku i elek­tron­sko po­slo­va­nje, ka­že da Priv­re­dna ko­mo­ra Srbi­je već pri­ma za­hte­ve za i­zda­va­nje elek­tron­skih ser­ti­fi­ka­ta. Sva pre­du­zeća ko­ja su čla­no­vi Priv­re­dne ko­mo­re Srbi­je počev od 19. ok­to­bra do­bi­ja­ju bes­pla­tno ser­ti­fi­kat i čitač smart kar­ti­ce.

Kva­li­fi­ko­va­ni elek­tron­ski ser­ti­fi­kat će se ko­ris­ti­ti za pot­pi­si­va­nje do­ku­me­na­ta, pris­tup be­zbe­dnim Web saj­to­vi­ma i dru­gim online sa­drža­ji­ma, tran­sak­ci­je elek­tron­skog po­slo­va­nja, pro­ve­ru kva­li­fi­ko­va­nog elek­tron­skog pot­pi­sa, te za ši­fro­va­nje i de­ši­fro­va­nje elek­tron­skih do­ku­me­na­ta.

U Priv­re­dnoj ko­mo­ri su sprem­ni za po­kre­ta­nje ser­vi­sa u ko­ji­ma će se ko­ris­ti­ti kva­li­fi­ko­va­ni elek­tron­ski pot­pis za pri­ja­vu i o­dja­vu za­po­sle­nih, pri­ja­vu PDV‑a, po­dno­še­nje zav­ršnih računa, na­bav­ke pre­ko In­ter­ne­ta i dos­tav­lja­nje sta­tis­tičkih i­zve­šta­ja.

Elek­tron­ski šal­ter

Na­jav­lje­na je ve­li­ka re­or­ga­ni­za­ci­ja držav­ne u­pra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i u su­sret tom pro­ce­su re­ali­zo­va­no je vi­še us­pe­šnih pro­je­ka­ta e‑u­pra­ve. Vla­da je 1. ok­to­bra 2009. u­svo­ji­la Stra­te­gi­ju ra­zvo­ja e‑u­pra­ve, od ju­na 2009. o­drža­va­ju se elek­tron­ske se­dni­ce vla­de, a Re­pu­blički za­vod za in­for­ma­ti­ku i In­ter­net ra­di na nad­gra­dnji por­ta­la e‑Uprava, ko­ji tre­ba da bu­de cen­tral­no mes­to za pris­tup elek­tron­skim ser­vi­si­ma jav­ne u­pra­ve.

Skrom­na ver­zi­ja por­ta­la već pos­to­ji na a­dre­si www.euprava.gov.yu (ka­da će preći na .rs do­men?) i tu se mo­gu vi­de­ti na­zi­vi u­slu­ga, na­dle­žni or­ga­ni i po­tre­bni u­slo­vi za do­bi­ja­nje po­je­di­nih uve­re­nja i po­tvrda. Por­tal je sa­držin­ski, fun­kci­onal­no i te­hnički ne­pot­pun i za­to se ra­di na nje­go­voj nad­gra­dnji. Tre­ba obe­zbe­di­ti pris­tup svim uve­de­nim elek­tron­skim ser­vi­si­ma u držav­noj u­pra­vi i lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, elek­tron­sko po­dno­še­nje za­hte­va i vi­ši ni­vo in­te­rak­tiv­nos­ti i­zmeđu građana i u­pra­ve.

Da­mir Ba­ra­lić, di­rek­tor Re­pu­bličkog za­vo­da za in­for­ma­ti­ku i In­ter­net, ka­že da će por­tal e‑Uprava bi­ti elek­tron­ski šal­ter na In­ter­ne­tu. Građani i prav­na li­ca će na­kon pris­tu­pa­nja i elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je moći da pos­tav­lja­ju upi­te, po­pu­nja­va­ju for­mu­la­re, elek­tron­ski plaćaju tak­se, pra­te tok re­ša­va­nja svog pre­dme­ta i na kra­ju na svom računa­ru do­bi­ju tra­že­ni do­ku­ment. Ova fa­za ra­zvo­ja por­ta­la se zav­rša­va do kra­ja 2009. go­di­ne, a na­kon to­ga se uvo­de no­vi ser­vi­si. Pre­ma u­svo­je­noj Stra­te­gi­ji ra­zvo­ja elek­tron­ske u­pra­ve do 2013. go­di­ne, građani tre­ba da ima­ju na ras­po­la­ga­nju naj­ma­nje 12, a prav­na li­ca osam elek­tron­skih ser­vi­sa.

ICT us­pesi

Agen­ci­ja za priv­re­dne re­gis­tre (APR) je pos­ta­la vo­deća in­sti­tu­ci­ja u ra­zvo­ju sav­re­me­nih ser­vi­sa za priv­re­du. Ra­zvi­jen je in­for­ma­ci­oni sis­tem za o­bje­di­njen pri­jem za­hte­va na šal­te­ri­ma APR, ko­ji omo­gućuje bržu pre­da­ju za­hte­va i efi­ka­sni­ju o­bra­du prim­lje­ne do­ku­men­ta­ci­je za re­gis­tra­ci­ju pre­du­zeća. Pre­ko saj­ta www.apr.gov.rs se mo­gu do­bi­ti po­da­ci o pos­tup­ku re­gis­tra­ci­je, pre­uze­ti po­tre­bni for­mu­la­ri, po­dne­ti elek­tron­ske pri­ja­ve, gle­da­ti po­da­ci o sta­nju pre­dme­ta i vi­de­ti mo­de­li o­sni­vačkih aka­ta.

Na­kon po­dno­še­nja za­hte­va za re­gis­tra­ci­ju fir­me, vi­še se ne mo­ra ići u Po­res­ku u­pra­vu i Za­vod za so­cij­lno osi­gu­ra­nje, već se svi po­slo­vi obav­lja­lju elek­tron­ski, na o­sno­vu pri­ja­ve u APR‑u. Na ovaj način se šte­di vre­me, u­brza­va pos­tu­pak i pod­stiče priv­re­dna de­la­tnost, a u­šte­di se i oko 300 mi­li­ona di­na­ra go­di­šnje.

Telekom Srbija je u o­kvi­ru ak­ci­je e‑dukacij@ uveo In­ter­net u sko­ro sve ško­le u Srbi­ji. Bez In­ter­ne­ta je os­tao ma­li broj ško­la, zbog te­hničkih pre­pre­ka ko­je će bi­ti pre­va­ziđene do kra­ja go­di­ne. Do­na­ci­ja­ma je pri­ku­plje­no i ško­la­ma po­de­lje­no 2.000 računa­ra,  a sa­da je u to­ku ra­zma­tra­nje ini­ci­ja­ti­ve da ško­le u Srbi­ji do­bi­ju netbook računa­re, ko­ji su po­go­dni za nas­ta­vu i pris­tup In­ter­ne­tu. Po­sle vi­še­go­di­šnjih o­dla­ga­nja, Srbi­ja će kraj 2009. zav­rši­ti uvođenjem In­ter­ne­ta u sve ško­le.

Do svih po­me­nu­tih re­zul­ta­ta u in­for­ma­ti­za­ci­ji do­šlo se u u­slo­vi­ma du­bo­ke eko­nom­ske kri­ze i uz ve­oma ma­lo ra­zu­me­va­nje većine po­li­tičara i me­na­dže­ra, ko­ji ma­lo shva­ta­ju da su do­pri­no­si ove de­la­tnos­ti ključni za i­zla­zak iz kri­ze.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,