PC Press: Jablotron OASiS – alarm sa dodacima

PCPress-Jablotron-Oasis-ja_81f Ako ste ika­da obe­zbeđiva­li po­slov­ni ili stam­be­ni pros­tor alar­mom, pam­ti­te krip­tične se­kven­ce, la­žne u­zbu­ne i noćne še­tnje do o­bjek­ta, pod be­snim po­gle­di­ma kom­ši­lu­ka ko­je je bes­kraj­no ur­la­nje si­re­na pro­bu­di­lo. Do­bra vest je da više ne mo­ra da bude ta­ko – alar­mi su značajno na­pre­do­va­li. Is­pro­ba­li smo Ja­blo­tron OASiS sis­tem, ko­ji kod nas dis­tri­bu­ira Lun­a­tro­nik — Dejan Ristanović

Alarm je u o­sno­vi je­dnos­ta­van sis­tem: ima­te sen­zo­re ko­ji de­tek­tu­ju po­kre­te u pros­to­ri­ja­ma, o­tva­ra­nje pro­zo­ra i vra­ta, za­tim mi­kro­pro­ce­sor­sku cen­tra­lu ko­ja o­brađuje po­dat­ke, tas­ta­tu­ru pre­ko ko­je uno­si­te ko­man­de i si­re­nu ko­ja ur­la kad cen­tra­la za­ključi da ne­što ni­je u re­du. Ka­da je je­dnom sve ko­rek­tno pos­tav­lje­no i pro­gra­mi­ra­no, pro­ble­mi su ret­ki ali ne­pri­ja­tni; u­glav­nom se svo­de na činje­ni­cu da ste os­ta­vi­li računar (ili, sve­je­dno, mi­kro­pro­ce­sor) da se sam sna­la­zi u surovom i slo­že­nom sve­tu, a o­pre­mi­li ste ga si­re­nom ko­ja vas ka­žnja­va za sva­ko računarsko ne­sna­la­že­nje.

Ka­da pro­blem nas­tu­pi, a pri tom se, Bo­gu hva­la, ne ra­di o pra­voj pro­va­li, stva­ri u­glav­nom te­ku ova­ko: zo­vu vas iz cen­tra za do­ja­vu (ili, ako nis­te po­ve­za­ni sa cen­trom za do­ja­vu, iz kom­ši­lu­ka) u­sred noći i ka­žu da se alarm ak­ti­vi­rao u zo­ni 3, par mi­nu­ta po­što je pros­tor na­pus­tio ko­ri­snik čiji je kod 17. Stvar bi se la­ko re­ši­la ako ko­ri­sni­ka 17 po­zo­ve­te na mo­bil­ni, ve­ro­va­tno je još u bli­zi­ni, ali ko je ko­ri­snik 17? Mo­žda onaj ko se­di u zo­ni 3, gde je pre i­zlas­ka za­bo­ra­vio da za­tvo­ri pro­zor, ali šta je zo­na 3? Za­mo­li­te cen­tar za do­ja­vu da is­ključi sen­zor u zo­ni tri (stručan i­zraz je „da baj­pa­su­ju“) ali đavo­la, oni to ne mo­gu da ura­de. Pa, do­bro, ne­ka ba­rem is­ključe alarm da se si­re­na ne de­re dok ide­te u fir­mu? Oni ne mo­gu da is­ključe alarm iz sigurnosnih razloga, da­kle obu­ci­te se, se­di­te u ko­la pa po­žu­ri­te… srećom da noću ne­ma gu­žve u sa­o­braćaju. A kad već vi ne spa­va­te, za­što bi lju­di ko­ji sta­nu­ju u kom­ši­lu­ku va­še fir­me bi­li bo­lje sreće – si­re­na će iz sve snage svi­ra­ti dok alarm traje, i još malo duže…

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

Hu­ma­ni­ji sce­na­rio

Ako vam opi­sa­ni sce­na­rio de­lu­je po­zna­to, vre­me je za no­vu alar­mnu cen­tra­lu pri čijem je pro­jek­to­va­nju vođeno vi­še računa o ko­ri­sni­ku. Do­bar kan­di­dat je Jablotron OASiS – na prvi po­gled liči na alar­mne sis­te­me ko­je ste već viđali, ali mo­du­lar­na kon­cep­ci­ja i do­bro o­smi­šljen so­ftver čine ra­zli­ku.

U kon­fi­gu­ra­ci­ji u ko­joj smo ga tes­ti­ra­li, OASiS je na­me­njen pre sve­ga obe­zbeđiva­nju po­ro­dičnih kuća, te ma­njih i sre­dnjih po­slov­nih o­bje­ka­ta. Pros­tor se mo­že po­de­li­ti u naj­vi­še tri particije (A, B i C), a u­ključiva­njem i is­ključiva­njem alar­ma se u­prav­lja pre­ko ras­ko­šnog kon­trol­nog pa­ne­la na ko­me je­dnos­tav­no pri­ti­sne­te A, B ili ABC, a on­da une­se­te svo­ju ši­fru. O­gra­ničenje je da ne mo­že­te u­ključiti sa­mo zo­nu C – pret­pos­tav­lja se da je A ga­ra­ža u ko­joj alarm mo­že bi­ti u­ključen kad god su ko­la unu­tra, B je pri­zem­lje u ko­me ćete alarm u­ključiva­ti noću, dok spa­va­te na spra­tu, a ABC u­ključuje­te ka­da o­dla­zi­te od kuće. Zo­ne se mo­gu pro­gra­mi­ra­ti i dru­gačije, u skla­du sa po­tre­ba­ma i kon­sul­ta­ci­jom sa in­sta­la­te­rom. 

Pri­li­kom pos­tav­lja­nja sis­te­ma in­sta­la­ter će vas za­mo­li­ti da sva­ku pros­to­ri­ju u ko­ju se stav­lja sen­zor ime­nu­je­te („Ulaz“, „Dnev­na so­ba“, „Ku­hi­nja“…) Sa za­do­volj­stvom ćete pri­me­ti­ti da cen­tra­lu po­de­ša­va sa notebook‑a – umes­to da ku­ca o­grom­ne se­kven­ce sa zve­zdi­ca­ma i ta­ra­ba­ma na kon­trol­nom pa­ne­lu, kon­stan­te uno­si u Windows mas­ke. Po­de­ša­va­nje je ta­ko mno­go brže, pos­to­jeće op­ci­je su pre­gle­dni­je i ka­sni­je se lak­še o­dlučiti za i­zme­ne, ako za­ključite da bi vam ne­ka dru­ga konfiguracija vi­še od­go­va­ra­la.

Uko­li­ko do­pla­ti­te za USB in­ter­fejs, Microsoft Windows so­ftver za kon­fi­gu­ri­sa­nje mo­že­te ko­ris­ti­ti i ka­da in­sta­la­ter ode. Ne tre­ba, na­rav­no, ra­di­ti po­sao za ko­ji nis­te sprem­ni – pro­me­ne u strukturi sis­te­ma os­ta­vi­te pro­fe­si­onal­ci­ma, ali je le­po ima­ti mo­gućnost la­kog me­nja­nja ši­fa­ra, o­dlučiva­nja šta ko­ji ko­ri­snik mo­že da ura­di, pre­gle­da sis­tem­skog dnev­ni­ka…

Ši­fre, kar­ti­ce, u­prav­ljači…

PCPress-Jablotron-Oasis-softverKu­ca­nje ši­fre, ma­kar se ona sas­to­ja­la od sa­mo četi­ri ci­fre, uvek je ne­pri­ja­tno is­kus­tvo, po­što zna­te da je ula­zno vre­me krat­ko i da će gre­ška ak­ti­vi­ra­ti si­re­nu. OASiS kon­trol­ni pa­ne­li omo­gućava­ju prečicu: ši­fru mo­že­te da za­me­ni­te RFID kar­ti­com ko­ju ćete pri­ne­ti pa­ne­lu i ta­ko u­ključiti ili is­ključiti alarm. Uz ma­lo ve­šti­ne, kar­ti­ca mo­že da os­ta­ne u fu­tro­li ili tor­bi­ci ko­jom ćete ma­hnu­ti po­red pa­ne­la. Stručnjak za be­zbe­dnost će vam sva­ka­ko reći da se ne tre­ba o­slo­ni­ti na kar­ti­cu, po­što nju ne­ko mo­že i da vam u­kra­de; naj­bo­lje bi bi­lo da se za is­ključenje alar­ma za­hte­vaju kar­ti­ca i ši­fra, što je op­ci­ja ko­ju OASiS po­drža­va; za većinu smrtni­ka kar­ti­ca je do­volj­na, na­ročito uz mo­gućnost da je u slučaju ne­vo­lje ones­po­so­bi­te pre­ko In­ter­ne­ta.

Pročitajte i:  Pametna integracija za unapređenje sigurnosti i komfora

Ako ko­li­ma ula­zi­te pra­vo u ga­ra­žu, ula­zno vre­me mo­že da pred­stav­lja pro­blem – čak i ako ga pro­du­ži­te i­znad 10 se­kun­di, mo­raćete da žu­ri­te i istrčava­te iz ko­la, što stva­ra ne­po­tre­bnu ner­vo­zu. Al­ter­na­ti­va je da­ljin­ski u­prav­ljač ko­jim ćete alarm is­ključiti pre ne­go što o­tvo­ri­te vra­ta ga­ra­že. Ili ćete se, ako bri­ne­te o be­zbe­dnos­ti, o­pre­de­li­ti da se da­ljin­cem is­ključuje sa­mo alarm u zo­ni A (ga­ra­ža), a ka­da se mir­no par­ki­ra­te, alarm u os­tat­ku kuće is­ključićete uno­seći ši­fru ili ma­hnuv­ši kar­ti­com. To za­hte­va da i u ga­ra­ži ima­te je­dan kon­trol­ni pa­nel; srećom, mo­že ih bi­ti ne­ko­li­ko u o­bjek­tu.

Cyber svoj­stva OASiS alar­ma po­ka­zu­ju se kad po­že­li­te da una­pređuje­te ne­ki sce­na­rio u sme­ru veće si­gur­nos­ti ili većeg kom­fo­ra. Re­ci­mo, za­ključite da je ne­zgo­dno no­si­ti je­dan da­ljin­ski u­prav­ljač za ga­ra­žna vra­ta i dru­gi za is­ključiva­nje alar­ma. Uz do­da­tni ko­mu­ni­ka­tor, je­dan od tas­te­ra na da­ljin­cu alar­ma mo­že­te is­ko­ris­ti­ti za u­prav­lja­nje vra­ti­ma, a ima­te još dva tas­te­ra za, re­ci­mo, ka­pi­ju i spolj­no sve­tlo. Ili, kre­ni­te da­lje – u ko­la mo­že­te in­sta­li­ra­ti RFID po­ve­zan na sis­tem fa­ro­va i po­de­šen ta­ko da, ka­da se pri­bli­ži­te ga­ra­ži, a­blen­du­je­te dva pu­ta, što uga­si alarm i o­tvo­ri vra­ta. Kom­ši­je ko­je to even­tu­al­no pri­me­te mo­gu a­blen­do­va­ti do mi­le vo­lje, a vra­ta im se neće o­tvo­ri­ti.

Alarm na In­ter­netu

OASiS alarm se ana­lo­gnom te­le­fon­skom li­ni­jom mo­že po­ve­za­ti sa cen­trom za do­ja­vu, ali su na ras­po­la­ga­nju i da­le­ko in­te­re­san­tni­je op­ci­je. Ako do­ku­pi­te GSM ko­mu­ni­ka­tor i SIM kar­ti­cu ne­kog od mo­bil­nih ope­ra­te­ra, alarm mo­že­te da kon­tro­li­še­te i pre­ko mo­bil­nog te­le­fo­na. Naj­lak­še je da to ra­di­te SMS‑ovi­ma – na­vo­deći una­pred za­da­tu ši­fru, mo­že­te (de)ak­ti­vi­ra­ti alarm ili bi­ti oba­ve­šte­ni o sva­kom do­gađaju – ko je ka­da u­ključio/is­ključio alarm, ka­da je nas­ta­la u­zbu­na i u ko­joj zo­ni (senzor sa kamerom može čak i da slika onoga ko je napravio uzbunu). Pri tom se u po­ru­ka­ma ne jav­lja­ju krip­tične skraćeni­ce, već ja­sno vi­di­te u ko­joj so­bi je pro­blem, ko je u­ključio alarm itd; ko­ris­te se mne­mo­ni­ci ko­je ste sa­mi za­da­li, a čita­va ko­mu­ni­ka­ci­ja je lo­ka­li­zo­va­na za srpski je­zik.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

U slučaju u­zbu­ne će, ako ta­ko kon­fi­gu­ri­še­te, uz SMS po­ru­ku bi­ti upućen i po­ziv gla­som na vaš mo­bil­ni te­le­fon. Odnosno ne baš gla­som… O­tvo­rio sam kući­šte alar­ma da bih na­pra­vio ne­ko­li­ko fo­to­gra­fi­ja za ovaj tekst, fo­to­se­si­ju je odmah pre­ki­nuo mo­bil­ni (ko li me zo­ve u 11:45 PM?) a on­da sam iz te­le­fo­na čuo zvuk ur­la­juće si­re­ne. Os­tao sam na je­dnoj fo­to­gra­fi­ji.

Is­ti ko­mu­ni­ka­tor se ko­ris­ti i za ve­zu sa In­ter­ne­tom, ko­ja je po­sre­dna. Uko­li­ko že­li­te da pris­tu­pi­te alar­mu, o­tva­ra­te sajt www.gsmlink.cz, uno­si­te ko­ri­sničko ime i lo­zin­ku, a on­da čeka­te. Sis­tem će ini­ci­ra­ti ve­zu sa va­šom kućom i GSM ko­mu­ni­ka­tor će uspos­ta­vi­ti GPRS ko­mu­ni­ka­ci­ju, ko­ja će se da­lje (si­gur­nim https pro­to­ko­lom) pro­sleđiva­ti va­šem Web browser‑u. Po­što 3G ko­mu­ni­ka­ci­ja ni­je po­drža­na, na od­go­vo­re se čes­to mo­ra sačeka­ti (na­ročito ako že­li­te da po­gle­da­te po­du­ži log do­gađanja) ali alarm i ta­ko ni­je ne­što što bis­te stal­no po­sećiva­li – do­bro je da zna­te da je In­ter­net ve­za mo­guća ako vam za­tre­ba u ne­kom tre­nut­ku.

Vre­de­lo bi po­me­nu­ti i dru­ge op­ci­je, kao što su be­žična ko­mu­ni­ka­ci­ja sa do­da­tnim sen­zo­ri­ma (za­bo­ra­vi­li ste da pro­vučete kabl do po­dru­ma? Ne mo­ra­te po­no­vo ko­pa­ti zi­do­ve), be­žične si­re­ne ko­ji­ma ćete „oki­ti­ti“ o­bje­kat, za­šti­ta od po­ža­ra i po­pla­ve, ter­mos­ta­ti… No ve­ru­je­mo da ste ste­kli sli­ku Jablotron OASiS alar­ma, a de­ta­lje kon­fi­gu­ra­ci­je ćete iza­bra­ti u za­vi­snos­ti od kon­kre­tnog o­bjek­ta ko­ji tre­ba obe­zbe­di­ti.

Lu­na­tro­nik

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com