PC Press: beamartian.jpl.nasa.gov <link>

beamartian.jpl.nasa.gov

PCPress-beamartian-nasa-gov Ne­ma­te vre­me­na ni­ti pa­ra za pu­to­va­nje po sve­tu? On­da pu­tuj­te na Mars, ba­rem vir­tu­el­no. NA­SA je pri­pre­mi­la re­alis­tičnu in­te­rak­tiv­nu tu­ru po su­se­dnoj pla­ne­ti ko­ja je odu­vek bu­di­la ma­štu na­ja­va­ma do­las­ka Mar­so­va­ca.

Ljud­ske son­de su bi­le na Mar­su, sni­ma­le broj­ne pre­de­le, uzi­ma­le uzor­ke i de­talj­no ih ana­li­zi­ra­le, ali Mar­sov­ce ni­su pro­na­šle. Ipak, ne očaja­vaj­te – pri­ku­plje­ne su im­po­zan­tne ko­lek­ci­je in­for­ma­ci­ja, na o­sno­vu ko­jih je u­zbu­dlji­va tu­ra o­smi­šlje­na.

Ni­su vam po­tre­bni slo­bo­dni da­ni, a za­bo­ra­vi­te i na o­tva­ra­nje novčani­ka i po­te­za­nje kar­ti­ca – udo­bno se za­va­li­te u fo­te­lju (sve­mir­ski brod?) i po­le­ti­te na Mars!

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group
SBB

Tagovi: ,