PC Press: kuvaricanatrapezu.blogspot.com

kuvaricanatrapezu.blogspot.com

PCPress-kuvarica-na-trapezu Do­bar za­lo­gaj ne mo­ra da bu­de pre­obi­lan, te­žak i jak – za sto­lom mo­gu uku­sno i le­po da pos­ta­ju do­bar za­lo­gaj ko­ji in­spi­ri­še te­lo i du­šu. Svim gur­ma­ni­ma ko­ji pu­ne i oči osim že­lu­ca, „Ku­va­ri­ca na tra­pe­zu“ mo­že da bu­de za­nim­lji­va in­spi­ra­ci­ja.

Ovaj blog do­no­si pro­bra­ne ku­li­nar­ske re­ce­pa­te ko­ji su pre­bo­ga­ti ide­ja­ma za ino­vi­ra­nje sva­ko­dnev­nih je­la. Po­ne­kad i ma­li de­ta­lji mo­gu da os­ta­ve uti­sak sve­ži­ne, in­spi­ra­ci­je i lju­ba­vi pre­ma le­pom i uku­snom. Ovi ve­se­li re­cep­ti su u vi­du stri­pa pro­praćeni sli­ka­ma i fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je „ko­rak‑po‑ko­rak“ vo­de kroz nas­ta­ja­nje es­tet­skog i gur­man­skog užit­ka.

Re­cep­ti su u su­šti­ni ja­ko je­dnos­tav­ni i la­ko ih je re­prod­ko­va­ti. Svi opi­si su do­volj­no de­talj­ni i in­for­ma­tiv­ni i za ku­va­re sa ma­lo ku­hinj­skog is­kus­tva. Pri­ja­tno!

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC
SBB

Tagovi: ,