ERP 2024

PC Press: LG Blu-ray HB954PB Home Cinema

Kom­ple­tni Blu-ray ho­me the­ater sis­te­mi su još uvek ret­kost. LG je pred­sta­vio je­dan ova­kav komplet, ko­ji će us­ko­ro bi­ti u pro­da­ji i kod nas — Branislav Bubanja

PCPress-LG-BR Blu‑ray ple­jer iz LG‑je­vog sis­te­ma HB954PB Home Cinema ima je­dnos­tav­nu pre­dnju mas­ku sa sen­zor­skim tas­te­ri­ma. Na nje­mu je im­ple­men­ti­ran je­dan in­te­re­san­tan no­vi­tet – po­dno­žje za iPod/iPhone, čime se sis­tem pre­tva­ra u docking station za ove uređaje. Sve to je is­praćeno i od­go­va­ra­jućim me­ni­ji­ma, ko­ji se kon­tro­li­šu prak­tično na is­ti način kao i os­ta­tak sis­te­ma. Po­me­nućemo i USB ko­nek­tor na ko­ji se mo­gu pri­ključiti i ek­ster­ni hard dis­ko­vi, pri čemu ple­jer pre­po­zna­je NTFS par­ti­ci­je. Na za­dnjoj stra­ni su čak tri HDMI por­ta (dva ula­zna i je­dan i­zla­zni), mre­žni ko­nek­tor, kom­po­nen­tni i kom­po­zi­tni vi­deo i­zlaz, „ba­na­na“ ulaz od 3,5 mm, op­tički i ko­ak­si­jal­ni di­gi­tal­ni i­zlaz i „ža­bi­ce“ za po­ve­zi­va­nje zvučni­ka. Zvučni­ci su na­prav­lje­ni u po­zna­tom LG‑je­vom „šam­panj“ sti­lu (for­mat 5.1). Uku­pna sna­ga ovog sis­te­ma je izu­ze­tno ve­li­ka, pa se do­bi­ja čist i kris­tal­no ja­san zvuk ko­ji će jačinom is­pu­ni­ti i mno­go veći pros­tor od pro­sečne so­be. Vi­deo‑i­zlaz po­drža­va sve re­zo­lu­ci­je do 1080 p.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

Home theater sis­te­mi obično ima­ju u­građen i ra­dio‑pri­jem­nik. Ni HB954PB ni­je izu­ze­tak, a tju­ner ima mo­gućnost pre­uzi­ma­nja RDS in­for­ma­ci­ja. O­snov­ne in­for­ma­ci­je o ra­dio‑sta­ni­ci se is­pi­su­ju na dis­ple­ju, dok se de­talj­ni­ji pri­kaz do­bi­ja na e­kra­nu TV pri­jem­ni­ka. So­ftver je na prvi po­gled is­ti kao u mo­de­lu BD370, ko­ji smo pred­sta­vi­li u PC #154, ali ma­le ra­zli­ke ipak pos­to­je. Ple­jer je re­gi­onal­no za­ključan, a u Blu‑ray re­ži­mu po­drža­va i BD Live sis­tem. Na­ža­lost, uz tes­ti­ra­ni uzo­rak ni­smo do­bi­li uput­stvo, ta­ko da ne zna­mo da li u ple­je­ru pos­to­ji 1 GB me­mo­ri­je (ne­op­ho­dne za re­pro­duk­ci­ju BD Live sa­drža­ja), ili se u tim slučaje­vi­ma mo­ra ko­ris­ti­ti ek­ster­na me­mo­ri­ja sa USB fleš dis­ko­va. To ni­smo mo­gli ni da pro­ve­ri­mo, jer ni­smo ima­li na ras­po­la­ga­nju film ko­ji po­drža­va ovu mo­gućnost.

Na­rav­no, i ovaj mo­del mo­že da re­pro­du­ku­je ra­zličite sa­drža­je. DVD for­mat je po­držan, pri čemu je uređaj za­ključan na ev­rop­ski re­gi­on. Pos­to­ji po­drška za audio CD, JPEG fo­to­gra­fi­je i MP3 dis­ko­ve. Pri­li­kom re­pro­duk­ci­je MP3 pe­sa­ma ne pri­ka­zu­ju se in­for­ma­ci­je iz ID3 ta­go­va, ali se za to vre­me bez pro­ble­ma mo­že kre­ta­ti kroz disk. Po­me­nućemo i po­dršku za DTS audio CD‑ove ko­ja ov­de ima pu­ni smi­sao, jer ko­ris­ti pre­dnos­ti 5.1 audio‑sis­te­ma. Kao i dru­gi LG‑je­vi Blu‑ray ple­je­ri, i ovaj mo­del ima mo­gućnost di­rek­tnog pris­tu­pa na YouTube, za šta pos­to­ji po­se­bna op­ci­ja u me­ni­ju. For­mat DivX je u pot­pu­nos­ti po­držan u svim ver­zi­ja­ma od 3.x do naj­no­vi­je. Po­drža­ni su i ti­tlo­vi sa na­šim slo­vi­ma, ko­ja se is­pi­su­ju ve­li­kim be­lim fon­tom sa crnim o­kvi­rom, a pre­po­zna­ju se for­ma­ti SRT i SUB. Kod for­ma­ta DivX 6 bez pro­ble­ma smo me­nja­li ti­tlo­ve i audio‑za­pi­se sme­šte­ne unu­tar AVI da­to­te­ka, a ni­je po­držan for­mat XviD sa QPEL op­ci­jom. Na­ža­lost, ovaj ple­jer ni­je u sta­nju da re­pro­du­ku­je kom­pri­mo­va­ne HD vi­deo‑ma­te­ri­ja­le: za  DivXHD nam je pri­ja­vio da ima veću re­zo­lu­ci­ju od PAL‑a, HD WMV ni­je pre­po­zna­to, a ni­smo us­pe­li da re­pro­du­ku­je­mo ni MKV vi­deo, što su nje­go­vi pret­ho­dni­ci, BD370 i BD390, ra­di­li go­to­vo sav­rše­no.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

LG je i na ovom ple­je­ru još je­dnom do­ka­zao svo­ju ino­va­tiv­nost. Dos­ta stva­ri je, doduše, već viđeno na dru­gim mo­de­li­ma DVD i Blu‑ray ple­je­ra („šam­panj“ di­zajn zvučni­ka, so­ftver…), ali po­nuđeni su i ne­ki no­vi­te­ti, od ko­jih su na­jin­te­re­san­tni­ji ra­dio‑pri­jem­nik i mo­gućnost pri­ključenja iPpod/iPhone uređaja. Sad se već po­la­ko na­zi­re ide­ja ovog pro­i­zvođača da ras­po­re­di po­nu­du svo­jih Blu‑ray ple­je­ra ta­ko da po­kri­je ra­zličita cilj­na trži­šta. Ka­ko nam se čini, za sa­da im u to­me do­bro ide.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,