ERP 2024

PC Press: www.prevara.info <link>

PCPress-Prevarawww.prevara.info

Pre­va­ra je sta­ra ko­li­ko i trgo­vi­na. Naj­vi­še ko­ris­ti su i­zvlačili oni ko­ji su se spe­ci­ja­li­zo­va­li da za ne­što da­ju „ni­šta ulep­ša­no le­pim rečima“. Ta­kvi ma­he­ri ni­su ret­ki, a nji­ho­ve te­hni­ke su sta­re i je­dnos­tav­ne, ali ne­vi­dlji­ve lju­di­ma ko­ji su omađija­ni kom­bi­na­ci­jom pre­va­ran­tskog šar­ma i la­ko­mos­ti ku­pa­ca ko­ji­ma se sme­ši nes­tvar­no pri­mam­lji­va po­nu­da.

Dru­štvo za bor­bu pro­tiv pre­va­re se bo­ri za po­di­za­nje sves­ti o pre­va­ra­ma, nji­ho­vo ra­zot­kri­va­nje, ka­žnja­va­nje pre­va­ra­na­ta i pre­ven­ci­ju. Stra­ni­ca se ažu­ri­ra ba­rem je­dan­put ne­delj­no, a po po­tre­bi se i češće do­pu­nju­je ra­zot­kri­va­nji­ma naj­no­vi­jih pre­va­ra iz čita­ve zem­lje. Auto­ri po­zi­va­ju sve po­se­ti­oce da se ak­tiv­no pri­dru­že i po­mo­gnu i se­bi i dru­gi­ma.

Mo­to saj­ta je „Bu­di drug. Oba­ves­ti os­ta­le!“ Va­paj za bor­bu pro­tiv pre­va­re sti­gao je i do po­li­ci­je i mi­nis­ta­ra, stva­ri se po­kreću sa mrtve tačke, ali je za nji­ho­vo gu­ra­nje do kra­ja po­tre­bno mno­go do­bro or­ga­ni­zo­va­nog na­po­ra i po­drške.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca
Računari i Galaksija
Tagovi: