PC Press: LogMeIn, daljinski upravljač za PC

PCPress157-LogMeIn1 Naš i­zbor u­slu­žnih pro­gra­ma u 157. i­zda­nju PCDVD‑a sa­drži ra­zne a­pli­ka­ci­je za da­ljin­ski pris­tup i kon­tro­lu računa­ra. Ova­kve pro­gra­me je ko­ri­sno ima­ti pri ru­ci ka­da po­že­li­te da pris­tu­pi­te sop­stve­nom računa­ru sa uda­lje­ne lo­ka­ci­je, ili ka­da je po­tre­bna po­moć pri­ja­te­lja i in­ter­ven­ci­ja na nečijem računa­ru bez do­las­ka na li­ce mes­ta. Po­red pro­gra­ma ko­ji su još ra­ni­je za­uze­li svo­je po­zi­ci­je na trži­štu, re­še­nje ko­ja stiče sve veći broj pris­ta­li­ca i ko­je vam pre­po­ručuje­mo za pro­bu zo­ve se LogMeIn.

Po­sle in­sta­la­ci­je so­ftve­ra i kre­ira­nja na­lo­ga na računa­ru ko­me že­li­te da pris­tu­pi­te, LogMeIn ra­di ta­ko što omo­gućava da­ljin­ski pris­tup i kon­tro­lu računa­ra na uni­ver­za­lan način – iz Web browser‑a. Za rad je po­tre­bno do­zvo­li­ti in­sta­la­ci­ju do­da­tne kom­po­nen­te za Internet Explorer (LogMeIn Remote Access Components), a uko­li­ko ko­ris­ti­te Firefox, pre­po­ručuje se in­sta­la­ci­ja po­se­bnog plug‑in‑a. Za pris­tup računa­ru ode­te na LogMeIn Web sajt i pri­ja­vi­te se na svoj na­log, po­sle čega će bi­ti pri­ka­za­ni računa­ri ko­je mo­že­te da kon­tro­li­še­te.

PCPress157-LogMeIn2 Da­ljin­ska kon­tro­la se i­zvrša­va kom­ple­tno u o­kvi­ru browser pro­zo­ra. Zbog ra­zličitih re­zo­lu­ci­ja i op­ti­mi­za­ci­je brzi­ne, pri­kaz e­kra­na sa uda­lje­nog računa­ra ni­je u pu­nom kva­li­te­tu, ali je sa­svim upo­tre­bljiv za kraće ra­dne se­si­je. LogMeIn ima op­ci­je za di­rek­tan pris­tup da­to­te­ka­ma i ra­zme­nu krat­kih po­ru­ka i­zmeđu dve stra­ne. Ne­ke od op­ci­ja ko­je su čes­to po­tre­bne pri a­dmi­nis­tra­ci­ji ima­ju svo­je e­kvi­va­len­te u LogMeIn op­ci­ja­ma i mo­gu se ko­ris­ti­ti bez ak­ti­vi­ra­nja pu­ne da­ljin­ske kon­tro­le. To u­ključuje op­ci­je za po­de­ša­va­nje ko­ri­sničkih pa­ra­me­ta­ra, pre­gled ak­tiv­nih pro­ce­sa i ser­vi­sa, pris­tup Windows Registry ba­zi kao i pre­gled ra­znih in­di­ka­to­ra per­for­man­si.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

O­snov­na ver­zi­ja, LogMeIn Free, je bes­pla­tna i pred­stav­lja o­dlično re­še­nje za naj­veći broj ko­ri­sni­ka ko­ji ima­ju ume­re­ne po­tre­be. Po­red to­ga pos­to­ji čitav niz pro­gra­ma sa pre­fik­som LogMeIn, po­put Pro ko­ji po­drža­va mre­žne štam­pače i drag and drop ope­ra­ci­je nad faj­lo­vi­ma, ili IT Reach ver­zi­je ko­ji ima do­da­tne op­ci­je za da­ljin­sku a­dmi­nis­tra­ci­ju. Sve pro­gra­me mo­že­te pre­uze­ti sa www.logmein.com, a na na­šem DVD‑u je pro­bna ver­zi­ja LogMeIn Pro ko­ja se bez re­gis­tra­ci­je mo­že ko­ris­ti­ti 30 da­na.

PC Press #157

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,