Računari i Galaksija

PC Press: ZTE Xiang smartphone

PCPress157-smartphone_ZTE-Xiang Ovaj te­le­fon ne ple­ni pa­žnju sa­mo pris­tu­pačnom ce­nom, već i ka­rak­te­ris­ti­ka­ma. Te­žak 130 g i ma­lih di­men­zi­ja, je­dan je od naj­lak­ših PDA te­le­fo­na sa QWERTY tas­ta­tu­rom. Is­pod e­kra­na ose­tlji­vog na do­dir na­la­zi se tas­ta­tu­ra sa ra­zdvo­je­nim tas­te­ri­ma, što ku­ca­nje čini lak­šim i oso­ba­ma sa de­bljim prsti­ma. Sa de­sne stra­ne se na­la­zi tas­ter sa dva po­lo­ža­ja ko­ji po­kreće ka­me­ru i re­gu­li­še fo­kus. Po­leđina je i­zrađena od pri­ja­tne mat plas­ti­ke pa ovaj uređaj o­dlično le­ži u ru­ci.

Xiang je je­di­ni uređaj ko­ji je na tes­tu za­do­vo­ljio sve na­še kri­te­ri­ju­me po­ređenja, pa nećemo na­bra­ja­ti nje­go­ve ka­rak­te­ris­ti­ke. Uko­li­ko veličina e­kra­na ni­je pre­su­dna, ovaj mul­ti­me­di­jal­ni na­vi­ga­tor mo­že da za­do­vo­lji po­tre­be po­slov­nih ko­ri­sni­ka. I ko­nek­tor je stan­dar­dni mi­ni­USB, pa je ve­li­ka ve­ro­va­tnoća da bu­dući ko­ri­sni­ci već po­se­du­ju auto­pu­njač i os­ta­le do­dat­ke. Mi­nus mo­že bi­ti ne­dos­ta­tak al­ter­na­tiv­nog ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa (Xiang se u pot­pu­nos­ti o­sla­nja na Microsoft ver­zi­ju), ali uz in­sta­la­ci­ju SPB Mobile Shell 3.0 (spbsoftwarehouse.com), taj pro­blem se la­ko pre­va­ziđe.

PCPress157-smartphone_ZTE-Xiang1

PCPress #157, Marko Savković

ZTE: www.zte.cn

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: ,