PC Press Studio

PC Press: Ludi šeširdžija…

PCPress-Hocuto-kapa Ovo je pro­i­zvod na­me­njen mu­zi­ko­ho­ličari­ma ko­ji su is­tov­re­me­no i zi­mo­gro­žlji­vi. Do­volj­no je da ka­pu na­vuče na gla­vu i u­ključi u bi­lo ko­ji MP3 ple­jer i biće i­zne­nađen kva­li­te­tom zvu­ka.

Ka­pa se la­ko o­drža­va pra­njem u mla­koj vo­di, ali sa­mo pod u­slo­vom da su iz nje pret­ho­dno izvađene slu­ša­li­ce.

Ko­rišćenje ovih slu­ša­li­ca se pre­po­ručuje u se­zo­ni je­sen/zi­ma, jer se pra­teća ka­pa ni­ka­ko ne u­kla­pa uz ku­paći kos­tim i krat­ke ru­ka­ve.

Cena: 1.600 dinara, Hoću to…

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,