ERP 2024

PC Press: www.inbflat.net <link>

PCPress-inbflatwww.inbflat.net

Da li ste ika­da di­ri­go­va­li za­mi­šlje­nom or­kes­tru slu­ša­jući kla­sičnu mu­zi­ku? Ili ste mo­žda pre­fe­ri­ra­li da svi­ra­te „va­zdu­šnu gi­ta­ru“ na za­da­te rock stan­dar­de?

In Bb 2.0 je pro­je­kat vir­tu­el­nog or­kes­tra gde se ne­ka je­dnos­tav­na me­lo­di­ja i­zvo­di na dva­de­set in­stru­me­na­ta i vo­ka­la, pri čemu ste vi di­ri­gent ili ton­ski te­hničar, jer sa­mo vi o­dređuje­te ko­ji snim­ci se u­ključuju u miks i ko­jom jačinom se emi­tu­ju. Ne bri­ni­te, me­lo­di­je su ra­zličite, ali se zvu­ci pov­re­me­no za­is­ta ja­ko do­bro sla­žu ka­da pred­stav­lja­ju va­ri­ja­ci­je na za­da­tu te­mu.

Ka­da pos­ti­gne­te har­mo­ni­ju, mo­že­te da se opus­ti­te i pre­pus­ti­te krat­koj me­di­ta­ci­ji. Nis­te ni sa­nja­li da mo­že­te da bu­de­te ton maj­stor, zar ne?

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović
SBB

Tagovi: ,