PC Press: Nikon D5000 – Kar­ta za vi­so­ko društvo

PCPress_nikon_1 Pre me­sec da­na pred­sta­vi­li smo D5000, no­vi Ni­kon‑ov adut na trži­štu je­fti­ni­jih DSLR apa­ra­ta. Čim smo ga uze­li u ru­ke pos­ta­lo je ja­sno da je Ni­kon ovim mo­de­lom po­me­rio mno­ge gra­ni­ce…

Ka­da bi u je­dnoj rečeni­ci tre­ba­lo pred­sta­vi­ti D5000, mo­glo bi se reći da je to za­pra­vo te­hno­lo­gi­ja D90 spa­ko­va­na u kući­šte D60, obo­gaćena ro­ti­ra­jućim LCD dis­ple­jem. Ovaj apa­rat pra­ti ak­tu­el­ni trend pre­mošćava­nja ja­za i­zmeđu je­fti­ni­je i sre­dnje DSLR kla­se. Ako ste ra­zmi­šlja­li da li da ku­pi­te D60 ali se dvo­umi­li oko to­ga da li je nje­gov Multi‑CAM 530 auto­fo­ku­sni sis­tem sa sa­mo tri fo­ku­sne tačke do­volj­no do­bar, CCD sen­zor od 10 Mp do­volj­no ose­tljiv za sni­ma­nje u u­slo­vi­ma sla­bog sve­tla, ili je apa­rat sa brzi­nom od 3 snim­ka u se­kun­di pre­vi­še spor, D5000 je o­dlična al­ter­na­ti­va: Multi‑CAM 1000 sis­tem sa 11 fo­ku­snih tačaka će vam omo­gućiti brzo i pre­ci­zno fo­ku­si­ra­nje u svim u­slo­vi­ma, no­vi CMOS sen­zor od 12 Mp (is­ti kao u D90) pru­žiće vam ne sa­mo u­dvos­tručenu mak­si­mal­nu ose­tlji­vost, već i ve­oma upo­tre­blji­ve snim­ke pri vi­so­kim ose­tlji­vos­ti­ma, a brzi­na ra­da je­dva da za­os­ta­je za D90 (4, umes­to 4,5 fps).

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC
Radove za konkurs “Testirajete Nikon D5000” pogledajte u “Nikon galeriji”

Po­gre­šno bi bi­lo reći da je D5000 je­fti­ni­ja za­me­na za D90, po­što mo­del sre­dnje kla­se još ima dosta pre­dnos­ti u o­dno­su na no­vaj­li­ju – na pri­mer, auto­fo­ku­sni mo­tor u te­lu (omo­gućava ko­rišćenje sta­ri­jih o­bjek­ti­va), pen­ta­pri­zmu sa uvećanjem op­tičkog tra­ži­la (0,94x umes­to 0,78x), 3“ e­kran su­pe­ri­or­ne re­zo­lu­ci­je (920.000 umes­to 230.000 tačaka), kao i se­kun­dar­ni LCD dis­plej.

PCPress_nikon_2 Spi­sak ka­rak­te­ris­ti­ka ko­je je D5000 pre­uzeo od D90 du­ži je od lis­te ono­ga što ni­je do­bio. Tu je vrlo ko­ri­sni 3D tracking mod auto­fo­ku­si­ra­nja (pra­ti o­bjek­te u ka­dru pri re­kom­po­zi­ci­ji), četi­ri ra­zličita re­ži­ma fo­ku­sa u Live View mo­du, auto­mat­ska ko­rek­ci­ja hro­mat­skih abe­ra­ci­ja, kon­tro­la in­te­zi­te­ta Active D‑lighting ko­rek­ci­je, ši­ra mo­gućnost i­zbo­ra RAW+JPEG kva­li­te­ta sni­ma­ka, mo­gućnost sni­ma­nja HD vi­deo za­pi­sa u 720p re­zo­lu­ci­ji, ko­nek­tor za GPS pri­jem­nik… Me­mo­rij­ski ba­fer D5000 na­dma­šu­je onaj kod D90 (11 umes­to 7 sni­ma­ka u RAW mo­du), a tu je im­pre­si­van spi­sak mo­gućnos­ti za pos­tpro­ce­si­ra­nje sni­ma­ka u sa­mom apa­ra­tu.

Kod er­go­no­mi­je  ni­je bi­lo ek­spe­ri­me­na­ta; do­bro po­zna­ti ras­po­red tas­te­ra pre­po­ručuje D5000 kao je­dan od apa­ra­ta ko­ji se ko­ris­ti la­ko i bez na­po­ra (sve vam je pod prsti­ma i ne­ma po­tre­be za a­kro­ba­ti­kom ša­ka), a i ru­ko­hvat je o­bli­ko­van ta­ko da o­dlično le­ži u ru­ci. Za dis­plej je pro­nađeno ori­gi­nal­no re­še­nje sa ro­ta­ci­jom na­ni­že umes­to u stra­nu, ko­je ima i svo­je do­bre i lo­še stra­ne, ali je­dno je si­gur­no – pro­ši­ru­je vam mo­gućnos­ti za ka­dri­ra­nje u si­tu­aci­ja­ma ka­da se apa­rat ne mo­že pos­ta­vi­ti ho­ri­zon­tal­no u vi­si­ni očiju.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

PCPress_nikon_3

Za kraj, o­svrnućemo se i na kva­li­tet sni­ma­ka ko­je pra­vi D5000. Snim­ci su čis­ti, o­štri, sa ma­lo šu­ma, im­pre­siv­nog di­na­mičkog ras­po­na i pre­ci­zno ek­spo­ni­ra­ni. De­lu­je da je Nikon, na­kon tri izu­ze­tno us­pe­šno re­ali­zo­va­na no­va mo­de­la u vi­šim ka­te­go­ri­ja­ma (D90, D700, D3x), na pra­vi način o­bno­vio i kla­su ko­ja će poče­tni­ke i ko­ri­sni­ke skrom­ni­jeg bu­dže­ta uves­ti u vo­de mo­der­ne DSLR te­hno­lo­gi­je.

PC Press #156

PCPress-refot-nikon_2

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...