Računari i Galaksija

PC Press: Nagradni konkurs “Testirajte Nikon D5000”

PCPress-nikon_d5000_0012 Za sve one ko­ji su do sa­da na­la­zi­li hiljadu i jedan ra­zlog da ne uđu u DSLR vo­de, Ni­kon je for­mu­li­sao ne­odo­lji­vu po­nu­du. Nje­no ime je D5000

Uko­li­ko pla­ni­ra­te ku­po­vi­nu DSLR fo­to­apa­ra­ta, a do sa­da nis­te ima­li mo­gu­ćnos­ti da is­pro­ba­te šta oni nu­de, pružamo vam je­din­stve­nu pri­li­ku da na za­je­dni­ckom druženju pro­ve­de­te ceo dan sa na­ma i fo­to­gra­fišete no­vim Nikon‑om D5000.

Vaše prispele radove svakodnevno ćemo objavljivati.
Autori najboljih fotografija (po oceni žirija) biće nagrađeni.

Pogledajte slike u “thumbnail galery” modu

Pogledajte slike u “slideshow” modu sa EXIF informacijama


Ka­ko mo­gu do­bi­ti više in­for­ma­ci­ja?

Po­zo­vi­te 011/2765‑533 (PC Press) ili 065/8444‑814 (Ni­kon klub), ili redovno posećujte saj­to­ve www.refot.com i www.pcpress.info.

Ko se može pri­ja­vi­ti?

  • Sva­ko ko je pra­vi za­lju­blje­nik u fo­to­gra­fi­ju;
  • Sva­ko ko do sa­da ni­je imao pri­li­ku da fo­to­gra­fiše DSLR fo­to­apa­ra­ti­ma;

Da li mo­gu da naučim nešto no­vo?

Na­rav­no, imaćete pri­li­ku da sa­zna­te dos­ta od vrhun­skih fo­to­gra­fa i ve­li­kih po­zna­va­laca Nikon fo­to o­pre­me.

Ka­da je pla­ni­ra­no ovo druženje?

Od 10. do 15. ju­na u Be­o­gra­du, No­vom Sa­du i Nišu.

Pročitajte i:  PC Press Giveaway za 3K pretplatnika na YouTube-u!

Ko­liko to košta?

Sve je bes­pla­tno. Vaša dužnost je sa­mo da na­pra­vi­te le­pe fo­to­gra­fije, što sa no­vim Nikon D5000 ni­je ni­ma­lo teško!

Ka­ko se mo­gu pri­ja­vi­ti?

Sla­njem vaših kon­takt po­da­ta­ka (ime, pre­zi­me, kon­takt te­le­fon) i tri do pet va­ših autor­skih fo­to­gra­fija na a­dre­su nikond5000@pcpress.info ili pre­ko saj­ta www.pcpress.info naj­ka­sni­je do 20. ma­ja. Re­dak­ci­ja će oda­bra­ti 20 auto­ra ko­ji će ima­ti čast da tes­ti­ra­ju no­vi Nikon D5000. Spi­sak auto­ra će bi­ti o­bjav­ljen u jun­skom bro­ju našeg časo­pi­sa.


[kml_flashembed movie="/wp-content/baner/Refot-Nikon-D5000.swf" height="168" width="448" wmode= "transparent" /]

Ma­li, moćan i brz auto­fo­ku­sni sis­tem, kva­li­te­tan CMOS sen­zor re­zo­lu­ci­je 12 Mp sa ube­dlji­vim per­for­man­sa­ma pri višim ose­tlji­vos­ti­ma, LiveView, po­kre­tni e­kran, vi­deo u HD re­zo­lu­ci­ji… To bi u­krat­ko bio opis no­vog Nikon‑ovog DSLR adu­ta na­me­nje­nog ne sa­mo poče­tni­ci­ma u DSLR vo­da­ma, već i oni­ma ko­ji svoj zas­ta­re­li DSLR žele da za­me­ne za nešto na­pre­dni­je, za šta ne tre­ba o­dvo­ji­ti baš pre­više nov­ca.

Pri­me­tan je trend ra­slo­ja­va­nja do­sa­dašnje tri kla­se DSLR apa­ra­ta u među­kla­se, a naj­no­vi­ji hit su na­pre­dni entry level apa­ra­ti; D5000 će bi­ti po­zi­ci­oni­ran i­zmeđu D60 kao naj­je­fti­ni­jeg i D90 kao pri­pa­dni­ka sre­dnje kla­se. Ovaj apa­rat je naj­lakše opi­sa­ti kao mo­del kod ko­ga je te­hno­lo­gi­ja CMOS sen­zo­ra i na­pre­dni MultiCAM 1000 auto­fo­ku­sni me­ha­ni­zam iz D90 u­građen u res­ti­li­zo­va­no te­lo D60, sa pokretnim ekranom di­ja­go­na­le 2,7“, koji ni­je no­vi­tet u DSLR sve­tu, ali smo ga do sa­da viđali u­glav­nom na sku­pljim apa­ra­ti­ma. Ko­ji lju­bi­telj pri­ro­de može da odo­li kom­fo­ru fo­to­gra­fi­sa­nja cveća bez va­lja­nja po zem­lji? Ili mo­gućnos­ti sni­manja HD vi­deo kli­po­va na način ka­ko bis­te to ra­di­li sa ne­kom vi­deo ka­me­rom?

Pročitajte i:  Top50 2023: Glasajte za nagradu Pobednik publike, najbolje mesto na internetu u 2023.

De­talj­ni­ji test D5000 o­bja­vićemo u junskom bro­ju našeg časo­pi­sa, ali već po­sle prvog su­sre­ta sa njim os­ta­li smo u uve­re­nju da je iz Nikon‑a sti­gao pa­me­tno o­smišljen apa­rat, ko­ji ima sve i­zgle­de da bu­de naj­poželji­ni­ji mo­del u sve po­pu­lar­ni­joj ka­te­go­ri­ji na­pre­dnih nis­ko­budže­tnih DSLR mo­de­la. Čak i sja­jan no­vi ko­ri­snički in­ter­fejs kon­ci­pi­ran je ta­ko da na­pre­dnim ko­ri­sni­ci­ma omo­gući la­k pris­tu­p ključnim pa­ra­me­tri­ma pre­ko brzog e­kran­skog me­ni­ja, a poče­tni­ci­ma na sli­ko­vit način de­mon­stri­ra ko­ja ose­tlji­vost, ko­ji mod me­re­nja sve­tla, be­log ba­lan­sa ili fo­ku­si­ra­nja je naj­pri­me­re­ni­ji ka­kvim si­tu­aci­ja­ma.

PC Press #155 – Aleksandar Veljković

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...