ePlaneta

PC Press: Nikon D90

Nikon_D90_0022 Nikon D80 je bio je­dan od naj­du­go­večni­jih apa­ra­ta na DSLR trži­štu, izu­ze­tno o­smi­šljen mo­del čija pro­da­ja u pe­ri­odu od dve go­di­ne, ko­li­ko je pred­stav­ljao oko­sni­cu Nikon‑ove po­nu­de na­me­nje­ne am­bi­cio­zni­jim ama­te­ri­ma, ni­je po­sus­ta­ja­la. Mo­žda bi D80 (ba­rem ako je su­di­ti po in­te­re­so­va­nju ku­pa­ca) „po­tra­jao“ još to­li­ko, ali u Nikon‑u su za­ključili da je ipak vre­me da se ovaj o­dličan apa­rat učini još bo­ljim. Ta­ko je nas­tao D90, mo­del za ko­ji smo na o­sno­vu par ne­de­lja is­kus­tva sa njim i is­to to­li­ko hi­lja­da na­prav­lje­nih sni­ma­ka ubeđeni da će ba­rem po­no­vi­ti, ako ne i na­dma­ši­ti sla­vu pret­ho­dni­ka.

PCPress-Nikon-D90-01 Na prvi po­gled, ra­zli­ke u o­dno­su na D80 prak­tično se ne pri­mećuju; ga­ba­rit apa­ra­ta je is­ti, er­go­no­mi­ja i ras­po­red kon­trol­nih tas­te­ra su tačno ona­kvi ka­kvi su bi­li na D80 (pro­ve­re­na re­še­nja ne tre­ba me­nja­ti), a tek po­gle­dav­ši pa­žlji­vi­je pri­me­tićete ne­ku dis­kre­tno o­štri­ju crtu u di­zaj­nu, ko­ja tre­ba da do­pri­ne­se mo­der­ni­jem i­zgle­du. Glav­nu pro­me­nu uočava­te ka­da o­kre­ne­te apa­rat i pogledate poleđinu: ras­ko­šni 3,0“ LCD e­kran ne sa­mo što nu­di izu­ze­tnu re­zo­lu­ci­ju (920.000 piksela), već je i sav­rše­no vi­dljiv iz svih u­glo­va, ta­ko da pred­stav­lja pra­vog kom­pa­njo­na  LiveView fun­kci­ji.

Glav­ne pro­me­ne kri­ju se is­pod pov­rši­ne – ako je od­sus­tvo mo­gućnos­ti sni­ma­nja vi­deo-kli­po­va bio je­dan od ključnih ra­zlo­ga za­što se do sa­da nis­te o­dlučili za pre­la­zak na DSLR apa­rat, D90 će mo­žda bi­ti ar­gu­ment za taj kvan­tni skok ka fo­to­gra­fskoj per­fek­ci­ji. Ovaj apa­rat ne sa­mo da ima mo­gućnost sni­ma­nja vi­deo-kli­po­va po­put bi­lo kog kom­pak­tnog mo­de­la, već to čini su­pe­ri­or­no, nu­deći vam čak i HD re­zo­lu­ci­je.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

PCPress-Nikon-D90-02 Dru­gi bi­tan no­vi­tet je sen­zor re­zo­lu­ci­je 12 Mp. Umes­to do sa­da ko­rišćenih CCD‑a, Nikon se ovo­ga pu­ta o­dlučio za CMOS i is­pos­tav­lja se da je to pun po­go­dak. Apa­rat se po­ka­zu­je su­pe­ri­or­nim pri sni­ma­nju sa vi­so­kim ose­tlji­vos­ti­ma sen­zo­ra (na ras­po­la­ga­nju su vam ose­tlji­vos­ti do 6400 ASA), za­drža­va­jući ste­pen fi­nih de­ta­lja i od­sus­tvo šu­ma ko­je je go­to­vo na ni­vou zna­tno sku­pljeg D300. U prak­si to znači da ćete moći opu­šte­no da sni­ma­te sa ose­tlji­vošću od 3200 ASA i da računa­te da će ti snim­ci bi­ti upo­tre­blji­vi čak i za pro­fe­si­onal­nu pri­me­nu. To vas go­to­vo li­ša­va po­tre­be ra­da sa bli­com, a i­zvan­re­dno flek­si­bil­ni sis­tem kon­tro­le auto­mat­ske re­gu­la­ci­je ose­tlji­vos­ti (vi pos­tav­lja­te naj­vi­šu do­zvo­lje­nu ose­tlji­vost i naj­du­žu do­zvo­lje­nu ek­spo­zi­ci­ju, a apa­rat u tim o­kvi­ri­ma da­lje bri­ne o sve­mu) čini rad kom­for­nim i da­je pri­li­ke va­šoj kre­ativ­nos­ti da se ra­zma­še. Svi pre­du­slo­vi su tu, počev od sta­bi­li­zo­va­nog (VR) kit o­bjek­ti­va 18‑105 mm ko­ji će bi­ti ga­ran­ci­ja o­štri­ne i per­fek­ci­je ko­lo­ri­ta uz pris­toj­nu ge­ome­tri­ju i auto­mat­sku ko­rek­ci­ju abe­ra­ci­ja, pre­ko per­for­man­si ko­je će obe­zbe­di­ti da vam ni­je­dan ka­dar ne po­be­gne (4,5 snim­aka u se­kun­di u bržem mo­du kon­ti­nu­ira­nog ra­da), do ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa ko­ji vam sva na­pre­dna po­de­ša­va­nja prak­tično stav­lja u do­met va­ših prsti­ju, ili na par kli­ko­va uda­lje­nos­ti u ne­kom od me­ni­ja.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

Sjaj­no o­smi­šljen in­ter­fejs po­red za ovu kla­su uobi­čaje­na dva jog dial kon­tro­le­ra i o­sve­tlje­nog LCD dis­ple­ja sa ra­dnim pa­ra­me­tri­ma nu­di i za­se­bne tas­te­re za sve bi­tne fun­kci­je – sa le­ve stra­ne po­red o­bjek­ti­va ćete naći bracketing tas­ter, po­za­di su tas­te­ri za kon­tro­lu ose­tlji­vos­ti, ba­lan­sa be­log te AE/AF lock, a sa gor­nje stra­ne će vam bi­ti na ras­po­la­ga­nju tas­te­ri za kon­tro­lu auto­fo­ku­sa, me­re­nja sve­tla, kom­pen­za­ci­je ek­spo­zi­ci­je i i­zbo­ra re­ži­ma sni­ma­nja. Do­da­tni Fn tas­ter s de­sne stra­ne o­bjek­ti­va (ta­man pod sre­dnjim prstom de­sne ru­ke) se mo­že pro­gra­mi­ra­ti po že­lji. Tu ni­je kraj mo­gućnos­ti­ma po­de­ša­va­nja i zgo­dnih pre­čica ko­je vam ko­ri­snički in­ter­fejs omo­gućava, kao što je dvos­tru­ka fun­kci­ja Info tas­te­ra, ko­ji sem za stav­lja­nje stra­žnjeg LCD dis­ple­ja u fun­kci­ju se­kun­dar­nog mo­ni­to­ra ra­dnih pa­ra­meta­ra slu­ži i kao prečica ka „brzom me­ni­ju“ za pris­tup čes­to ko­rišćenim po­de­ša­va­nji­ma.

Iz glav­nog me­ni­ja mo­že­te re­žim ra­da kom­pen­za­ci­je ek­spo­zi­ci­je da pos­ta­vi­te u „la­ki“ mod, gde je pre­dnji jog dial sve vre­me po­svećen re­gu­li­sa­nju kom­pen­za­ci­je. Me­ni za pos­tpro­ce­si­ra­nje sni­ma­ka je bo­ga­ti­ji ne­go ika­da: to je sa­da pra­va a­pli­ka­ci­ja za o­bra­du sni­ma­ka ugrađena u sa­m apa­ra­t i može razne stvari, počev od fun­kci­ja za do­te­ri­va­nje ek­spo­ni­ra­nos­ti i ko­lo­ri­ta, pre­ko ge­ome­tri­je, do res­ka­li­ra­nja i ise­ca­nja.

Sis­tem za auto­mat­sko fo­ku­si­ra­nje (zvanično ime je Nikon Multi‑CAM 1000) se mo­že pre­ci­zno kon­tro­li­sa­ti i ne­ma pro­ble­ma u u­slo­vi­ma sla­bog sve­tla (Nikon D90, baš  kao i model D80 pre njega, ima sna­žnu focus assist lam­pu), od­ziv je prak­tično tre­nu­tan, tra­ži­lo sav­rše­no a er­go­no­mi­ja na ni­vou, sa ru­ko­hva­tom ko­ji čini da apa­rat de­lu­je kao sa­li­ven sa ša­kom. Uko­li­ko volite da kontrolišete sve parametre i zato sni­ma­te u RAW for­ma­tu, bićete pri­ja­tno i­zne­nađeni di­na­mičkim ras­po­nom sni­ma­ka i mo­gućnos­ti­ma da­lje o­bra­de do­bi­je­nog si­ro­vog ma­te­ri­ja­la, a na ras­po­la­ga­nju vam je i Active D‑lighting op­ci­ja za op­ti­mi­za­ci­ju o­sve­tlja­ja de­lo­va sli­ke u sen­ci. Snimci su o­štri, čis­ti, kon­tras­tni i zasićeni, sa vi­so­kim ni­vo­om de­ta­lja čak i u du­bo­koj sen­ci ne­ke šu­me ili u za­tvo­re­nom pros­to­ru.

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

Bićete pri­ja­tno i­zne­nađeni i ma­lom po­tro­šnjom D90 – nje­go­va LiIon ba­te­ri­ja ka­pa­ci­te­ta 1500 mAh po­sle 400 na­prav­lje­nih sni­ma­ka još i dalje pri­jav­lju­je 50% ras­po­lo­ži­vog ka­pa­ci­te­ta. Nikon nu­di i obi­lje do­da­ta­ka za ovaj mo­del, po­put bli­ce­va, da­ljin­skih kon­tro­la, čak i GPS mo­du­la ko­ji u Exif po­dat­ke va­ših sni­ma­ka auto­mat­ski upi­su­je ko­or­di­na­te lo­ka­ci­je gde su na­prav­lje­ni.
Sta­bi­li­zo­va­ni 18‑105 kit o­bjek­tiv ko­ji uz D90 sti­že će po­dmi­ri­ti po­tre­be am­bi­ci­o­znih ama­te­ra, a uko­li­ko su va­ša strem­lje­nja još vi­ša, D90 ne pos­tav­lja ni­ka­kva o­gra­ničenja za ko­rišćenje Nikkor op­ti­ke. Da­ti 1.100 ev­ra za fo­to­apa­rat ni­je la­ko, ali ako ima­mo u vi­du da D90 nu­di re­al­ni mak­si­mum kva­li­te­ta i fun­kci­onal­nos­ti ko­ji bi da­nas mo­gao da us­tre­ba ne­ko­me ko ni­je pro­fe­si­onal­ni fo­to­graf, reč je o pa­me­tnoj in­ves­ti­ci­ji na du­ge sta­ze, apa­ra­tu ko­ji ćete koristiti sa uživanjem i nećete sko­ro po­že­le­ti da ga za­me­ni­te novijim modelom.

PC Press #150

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...