ERP 2024

PC Press: Nitro PDF Professional

NitroPDF Na trži­štu pos­to­ji mno­go pro­gra­ma ko­ji omo­gućava­ju je­dnos­tav­no kre­ira­nje do­ku­me­na­ta u PDF for­ma­tu. Sve­ga ne­ko­li­ko pro­gra­ma po­se­du­je na­pre­dne op­ci­je ko­je se mo­gu upo­re­di­ti sa onim što nu­di Adobe Acrobat fa­mi­li­ja, a je­dan od njih je Nitro PDF Professional.

Nitro mo­že da kre­ira PDF na ra­zne načine, u­ključujući di­rek­tnu kon­ver­zi­ju iz do­ku­me­na­ta u ne­kom od po­drža­nih for­ma­ta. Uz pro­gram se mo­že in­sta­li­ra­ti po­se­ban toolbar za Word, Excel i PowerPoint ko­ji olak­ša­va kre­ira­nje PDF‑ova iz ovih pro­gra­ma. Ta­kođe je po­drža­na o­brnu­ta kon­ver­zi­ja, pa od pos­to­jećeg PDF mo­že­te kre­ira­ti do­ku­ment u Microsoft Word, OpenOffice, WordPerfect ili ne­kom dru­gom for­ma­tu. Je­dan od no­vi­te­ta ver­zi­je 6 je pre­ba­ci­va­nje ta­be­lar­no or­ga­ni­zo­va­nog PDF do­ku­men­ta di­rek­tno u Microsoft Excel. Pos­to­ji i op­ci­ja ko­ja će iz PDF do­ku­men­ta i­zdvo­ji­ti sli­ke.

Nitro PDF nu­di mo­gućnost i­zme­ne sa­drža­ja PDF do­ku­me­na­ta, od je­dnos­tav­nih is­prav­ki tek­sta, pre­ko do­da­va­nja za­glav­lja i bro­je­va stra­na, do po­de­ša­va­nja si­gur­nos­ti. Mo­guće je kon­tro­li­sa­ti ras­po­red stra­ni­ca, bri­sa­ti i uba­ci­va­ti po­je­di­načne stra­ni­ce, i­zdva­ja­ti že­lje­ne stra­ne ili spo­ji­ti vi­še PDF do­ku­me­na­ta. Uz Nitro PDF mo­že­te kre­ira­ti i in­te­rak­tiv­ne for­mu­la­re i sni­ma­ti PDF da­to­te­ke sa po­pu­nje­nim o­bras­ci­ma.

Pro­bna ver­zi­ja programa radiće 14 da­na a mo­že se in­sta­li­ra­ti sa na­šeg DVD‑a broj 160, a vi­še in­for­ma­ci­ja o Nitro PDF-u po­tra­ži­te na www.nitropdf.com.

PC Press

Facebook komentari: