PC Press: Nokia N97

PCPress-Nokia-N97 Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps — Marko Savković

Du­goočeki­va­ni Nokia te­le­fon vi­so­ke kla­se ko­načno se po­ja­vio i na na­šem trži­štu, a od mo­de­la N97 se dos­ta očeki­va­lo. N se­ri­ju ka­rak­te­ri­še pu­ni set fun­kci­onal­nos­ti, a sa­da i e­kran ose­tljiv na do­dir. Kući­šte je i­zrađeno od kom­bi­na­ci­je me­ta­la i mat plas­ti­ke, na ko­joj ne os­ta­ju otis­ci prsti­ju. S le­ve stra­ne su kli­zač za za­ključava­nje i microUSB ko­nek­tor, ko­ji je o­dne­dav­no pos­tao do­go­vo­re­ni stan­dard. S gor­nje stra­ne je 3,5 mm ko­nek­tor za slu­ša­li­ce, kao i Power tas­ter, sa le­ve je tas­ter za kon­tro­lu jačine zvu­ka i po­kre­ta­nje fo­to­apa­ra­ta. Na po­leđini je ka­me­ra od 5 Mp sa auto­fo­ku­som i dva LED bli­ca, ko­ja su sa­kri­ve­na iza po­klop­ca da ne bi bi­la o­štećena.

Is­pod e­kra­na di­ja­go­na­le 3,5 inča na­la­ze se sve­ga tri fun­kcij­ska tas­te­ra, za ula­zak u me­ni, kao i za ini­ci­ra­nje i pre­ki­da­nje ve­ze. Od­go­va­ra­jući na že­lje na­pre­dnih ko­ri­sni­ka, Nokia je u N97 u­ključila pu­nu QWERTY tas­ta­tu­ru sa po­se­bnim me­ha­ni­zmom za o­tva­ra­nje, ko­ji e­kran auto­mat­ski pos­ta­vi pod ugao. Po­red stan­dar­dnih tas­te­ra, s le­ve stra­ne tas­ta­tu­re je kur­sor­ski tas­ter, čijim od­zi­vom ni­smo za­do­volj­ni. Ta­kođe, Enter, Space i Backspace bi mo­gli da bu­du veći.

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop

Ope­ra­tiv­ni sis­tem je Symbian 9.4 ko­ji je pre­trpeo pro­me­ne ka­ko bi is­ko­ris­tio mo­gućnos­ti e­kra­na ose­tlji­vog na do­dir (viđenog kod mo­de­la 5800). E­kran je re­zis­tiv­nog ti­pa, što znači da se osim prsti­ju mo­že ko­ris­ti­ti i stylus ko­ji kod ovog mo­de­la ni­je sme­šten u kući­šte te­le­fo­na, već se is­po­ručuje kao pri­ve­zak. Re­zo­lu­ci­ja e­kra­na je 640×360 pik­se­la, pa su mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti ovog uređaja im­po­zan­tne: pre­dnjači izu­ze­tno kva­li­te­tna ka­me­ra, a pros­to smo odu­šev­lje­ni kva­li­te­tom i re­zo­lu­ci­jom vi­dea: 640×352 sa pu­nih 30 fps. Već je po­zna­to da je Nokia Maps sla­bi­ja od Garmin Mobile XT‑a, ko­ji pre­po­ručuje­mo svim ko­ri­sni­ci­ma Symbian uređaja, pa ni N97 ni­je izu­ze­tak.

Iako mo­de­lu Nokia N97 ni­šta ne ne­dos­ta­je, uređaj je ne­ka­ko pri­lično ste­ri­lan. IPhone ima glat­ke tran­zi­ci­je i a­trak­ti­ve de­ta­lje, WM o­dličnu ba­zu so­ftve­ra za po­slov­ne ko­ri­sni­ke i GPS na­vi­ga­ci­ju, Android odi­še en­tu­zi­ja­zmom i je­dnos­tav­nošću. N97 se ni po čemu ne is­tiče, osim što je top‑mo­del ove kom­pa­ni­je. S ob­zi­rom na brzi ra­zvoj so­ftve­ra u smartphone se­gmen­tu, pos­tav­lja se pi­ta­nje ko­li­ko će du­go Nokia moći da pa­ri­ra a­gre­siv­noj kon­ku­ren­ci­ji ko­ja do­la­zi. Bi­lo ka­ko bi­lo, N97 os­ta­je i­zbor onih ko­ji su na­vi­kli na sta­bil­nost i po­u­zda­nost fin­skog pro­i­zvođača.

Pročitajte i:  Ericsson je stabilizovao prodaju

 

Dimenzije (mm)

117×55×16

Masa (g)

150

Procesor (MHz)

434

Operativni sistem

Symbian 9.4

Korisnički interfejs

Nokia

RAM (MB)

128

ROM (MB)

256

Proširenja

32 GB + microSDHC

Bluetooth / WiFi

/

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi / Kamera

/ 5 Mp AF 2×LED

Dijagonala ekrana

3.5”

Rezolucija ekrana

640×360

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1500

Cena (din)

66.000

Mo­bi­leComm: www.mo­bi­le­comm.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,