PC Press: Poboljšani Notepad

PCPress-NotepadPlus U na­šem pa­ke­tu stan­dar­dnih alat­ki na­la­zi se Notepad++, još je­dan bes­pla­tan pro­gram ko­ji za­me­nju­je a­pli­ka­ci­ju ko­ja sti­že uz Windows. Ovo ni­je sa­mo ne­što po­bolj­ša­na va­ri­jan­ta Notepad‑a, sis­tem­skog pro­gra­ma za rad sa tek­stu­al­nim do­ku­men­ti­ma, već Notepad++ sa­drži mno­ge do­da­tne op­ci­je ko­je su na­me­nje­ne pre sve­ga pro­gra­me­ri­ma.

Notepad++ po­drža­va rad sa vi­še do­ku­me­na­ta is­tov­re­me­no, a ta­kođe je mo­guće ra­zličite de­lo­ve is­tog do­ku­men­ta is­tov­re­me­no pre­gle­da­ti i me­nja­ti u o­dvo­je­nim de­lo­vi­ma glav­nog e­kra­na. Mo­gu se o­značiti bookmark lo­ka­ci­je za lak­še vraćanje na ne­ki deo tek­sta, a kod čita­nja tek­sta zgo­dno je brzo po­de­ša­va­nje ve­ličine pri­ka­za ko­rišćenjem tas­te­ra Ctrl i o­kre­ta­njem točkića mi­ša. Tu si i po­drška za re­gu­lar­ne i­zra­ze kod pre­tra­ži­va­nja i za­me­ne tek­sta, obe­le­ža­va­nje i me­nja­nje tek­sta na ni­vou ko­lo­na, kao i po­drška za auto­ma­ti­za­ci­ju ra­znih ope­ra­ci­ja ko­rišćenjem ma­kroa.

Do­da­tne op­ci­je su dos­tu­pne kod ra­da sa i­zvor­nim ko­dom za ve­li­ki broj pro­gram­skih je­zi­ka ili spe­ci­fične for­ma­te do­ku­me­na­ta. Po­drža­no je sin­tak­sno bo­je­nje ko­da, auto­mat­ski zav­rše­tak de­li­mično uku­ca­nih ko­man­di i sa­kri­va­nje blo­ko­va ko­da. Način for­ma­ti­ra­nja pri­ka­za i ko­rišćenje bo­ja je mo­guće de­talj­no pri­la­go­di­ti po ra­znim ele­men­ti­ma. Mo­že se ko­ris­ti­ti ne­ka od pre­de­fi­ni­sa­nih te­ma, od Hello Kitty kom­bi­na­ci­je u ru­žičas­toj bo­ji do, ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti ko­je su ve­oma po­go­dne za du­go­traj­ni rad sa i­zvor­nim ko­dom. Is­ta kom­bi­na­ci­ja bo­ja se ko­ris­ti i za štam­pa­nje, pa o­bra­ti­te pa­žnju da ne štam­pač ne po­ša­lje­te do­ku­ment on­da ka­da je ak­tiv­na te­ma sa tam­nom po­za­di­nom.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

Notepad++ se mo­že in­te­gri­sa­ti u sis­tem ta­ko da je mo­guće o­tvo­ri­ti bi­lo ko­ji po­drža­ni for­mat faj­la iz Windows Explorer‑a, a ta­kođe se mo­že ko­ris­ti­ti kao po­dra­zu­me­va­ni pro­gram za pre­gled i­zvor­nog html ko­da iz Internet Explorer‑a. Ovaj pro­gram se ra­zvi­ja po GPL li­cen­ci i mo­že se pre­ne­ti sa notepad‑plus.sourceforge.net, a na­la­zi se u Standard Pack sek­ci­ji na­šeg DVD‑a broj 159.

PC Press

Facebook komentari: