BIZIT plus

PC Press: Robonaut u svemiru

Još nemamo ro­bo­te u kući, ali po­la­ko se spremaju za sve­mir – NA­SA je o­smi­sli­la no­vu ge­ne­ra­ci­ju hu­ma­no­i­dnih ro­bo­ta. Šta ume Ro­bo­na­ut 2, ili po­pu­lar­ni­je R2 – zvuči kao do­bar početak, ali ne­dos­ta­je D2… — Nadežda Veljković

PCPress-R2-1 Prvi hu­ma­no­i­dni ro­bot za sve­mir­ska is­tra­ži­va­nja – Ro­bo­na­ut 1 (R1) na­prav­ljen je pre 10 go­di­na u NA­SA sve­mir­skom cen­tru "Džon­son" u Hjus­to­nu (Johnson Space Center). NA­SA ga je re­ali­zo­va­la u sa­ra­dnji sa vla­di­nom agen­ci­jom DAR­PA (Defence Advanced Research Project Agency). Dok je Ro­bo­na­ut 1 is­ključivo deo ti­ma stručnja­ka iz agen­ci­je NA­SA, Robonaut 2 je plod sa­ra­dnje sa auto­mo­bil­skom kom­pa­ni­jom GM. Ovoj ori­jen­ta­ci­ji si­gur­no je do­pri­ne­la i su­ges­ti­ja Oba­mi­ne a­dmi­nis­tra­ci­je da se NA­SA fo­ku­si­ra na ko­mer­ci­jal­ne sve­mir­ske le­to­ve i sa­ra­dnju sa pri­va­tnom in­dus­tri­jom. Sa­ra­dnja je ve­ri­fi­ko­va­na Space Act Agreement‑om, a cilj ovog par­tner­stva bi­la je re­ali­za­ci­ja hu­ma­no­i­dnog ro­bo­ta ko­ji će lju­de za­me­ni­ti na mno­gim opa­snim po­slo­vi­ma.

NA­SA i GM na za­datku

NA­SA i GM ima­ju du­gu tra­di­ci­ju par­tner­stva ko­je je ot­počelo još še­zde­se­tih go­di­na 20. ve­ka. GM se u to vre­me u­ključio u ra­zvoj i re­ali­za­ci­ju na­vi­ga­ci­onih sis­te­ma za sve­mir­sku mi­si­ju Apo­lo, a i­grao je i bi­tnu ulo­gu pri re­ali­za­ci­ji prvog sve­mir­skog vo­zi­la ko­je je ko­rišćeno za is­tra­ži­va­nja na Me­se­cu (Lunar Rover Vehicle). Tra­di­ci­ja je nas­tav­lje­na pro­jek­tom Ro­bo­na­ut 2, za čiji ra­zvoj su po­dje­dna­ko bi­la za­in­te­re­so­va­na oba par­tne­ra – NA­SA ra­di re­ali­za­ci­je ro­bo­ta za sve­mir­ska is­tra­ži­va­nja, a GM za ro­bo­ta na­me­nje­nog auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji. Ti­mu su se pri­ključili i in­že­nje­ri kom­pa­ni­je Oceaneering Space Systems iz Hjus­to­na.

Pročitajte i:  Perseverance rover snimio pomračenje Sunca na Marsu

Iz is­tog sve­mir­skog cen­tra u Hjus­to­nu iza­šao je i Ro­bo­na­ut 2, koji je javnosti zva­nično pred­stav­ljen počet­kom fe­bru­ara 2010. go­di­ne. Pred­sta­vi­li su ga u ime GM‑a Marty Linn, di­rek­tor ode­lje­nja za ro­bo­ti­ku, a is­pred agen­ci­je NA­SA Ron Diftler, ko­ji se na­la­zi na čelu po­me­nu­tog sve­mir­skog cen­tra u Hjus­to­nu. Pro­mo­tiv­ni vi­deo-in­ser­ti, u ko­ji­ma su de­mon­stri­ra­ne sve nje­go­ve vrlo na­pre­dne spo­so­bnos­ti, mo­gu se vi­de­ti na saj­to­vi­ma par­tner­skih kom­pa­ni­ja i mno­go­broj­nim dru­gim saj­to­vi­ma in­for­ma­tiv­nog ka­rak­te­ra.

Sna­ga je u ru­kama

PCPress-R2-2 Za ra­zli­ku od Ro­bo­na­ut-a 1, ko­ji je o­smi­šljen kao ti­pično sve­mir­ski ro­bot (ukom­po­no­van u sve­mir­sko vo­zi­lo sa četi­ri točka i pri­la­gođen kre­ta­nju i ak­ci­ji na te­žim te­re­ni­ma), R2 je sa­mos­tal­na ma­ši­na. On je mno­go na­pre­dni­ji, brži i spo­so­bni­ji od pret­ho­dni­ka. Ta­kođe, mno­go je spre­tni­ji i te­hno­lo­ški na­pre­dni­ji od svih os­ta­lih po­pu­lar­nih ro­bo­ta ko­je su na­pra­vi­le kom­pa­ni­je iz o­blas­ti auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je i IT kom­pa­ni­je (Asi­mo – Hon­da, QRIO – Sony, HO­AP – Fu­jit­su, EMIEW – Hi­ta­chi…). Nje­go­va su­pe­ri­or­nost je ra­zum­lji­va, s ob­zi­rom na vrlo o­zbilj­ne pla­no­ve za nje­go­vu pri­me­nu, za ra­zli­ku od po­me­nu­tih ro­bo­ta ko­ji su na­me­nje­ni pre­vas­ho­dno za­ba­vi.

Ro­bo­na­ut 2 je re­ali­zo­van ko­rišćenjem naj­no­vi­jih sen­zo­ra i vi­zu­el­nih te­hni­ka. U ovoj (poče­tnoj) fa­zi fun­kci­ona­lan je sa­mo gor­nji deo nje­go­vog te­la, ali se za bu­dućnos­ti pla­ni­ra ak­tiv­nost i dru­gih de­lo­va. Te­lo mu je be­le bo­je, a gla­va u o­bli­ku zla­tno­žu­te ka­ci­ge sa u­građenim ka­me­ra­ma – „očima“. Na gru­di­ma Ro­bo­na­ut 2 no­si NA­SA i GM lo­go­ti­pe, a na leđima „ra­nac“ sa ne­op­ho­dnom ener­gi­jom za na­pa­ja­nje. Nje­go­vim kre­ta­njem u­prav­lja se po­moću da­ljin­skog u­prav­ljača. Gla­vom mo­že da i­zvo­di po­kre­te na­pred i na le­vu i de­snu stra­nu.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

Naj­va­žni­ji i naj­pre­ci­zni­ji deo te­la Ro­bo­na­uta 2 su ru­ke, ko­ji­ma mo­že da obav­lja mno­ge vrlo slo­že­ne ra­dnje. Mo­že da po­kreće sve zglo­bo­ve (ra­me­na, lak­to­ve, zglob ša­ke), a po­se­bno mu je i­zra­že­na po­kre­tlji­vost prsti­ju sa u­građenim mno­go­broj­nim sen­zo­ri­ma. Sve te po­kre­te on obav­lja na is­ti način ka­ko se po­kreću de­lo­vi čove­ko­vog te­la, a ala­te i uređaje ko­ris­ti u­pra­vo ona­ko kao što to ra­di čovek. Pri tom se o­dli­ku­je izu­ze­tnom spre­tnošću i pre­ci­znošću, ali i sna­gom. Ro­bo­na­ut 2 mo­že je­dnom ru­kom da po­di­gne ma­su od 20 fun­ti (oko 9 kg) – to je oko četi­ri pu­ta vi­še od ono­ga što mo­gu dru­gi ro­bo­ti.

Bu­dući po­slo­vi Ro­bo­na­uta 2

Spo­so­bnost, spre­tnost i sna­ga Ro­bo­na­ut-a 2 ni­su o­smi­šlje­ne bez ra­zlo­ga – on će se us­ko­ro naći na ra­zličitim kon­kre­tnim za­da­ci­ma. Kao što i­zjav­lju­je Doug Cooke, „ovo je naj­no­vi­ja ro­bot­ska te­hni­ka ko­ja mno­go obećava, ne sa­mo za NA­SA, već i za čita­vu ame­ričku na­ci­ju“, a „no­ve mo­gućnos­ti ovog vi­še­na­men­skog ro­bo­ta imaće ra­zličite o­blas­ti pri­me­ne“. On će moći o­dlično da se u­klo­pi u sve­mir­ske ek­spe­di­ci­je, u ko­ji­ma su se i do­sad ko­ris­ti­li ro­bo­ti­zo­va­ni uređaji, ali će ovo­ga pu­ta ro­bo­ti ra­di­ti za­je­dno s lju­di­ma. Na taj način će o­tvo­ri­ti pot­pu­no no­va era sve­mir­skih is­tra­ži­va­nja.

Pročitajte i:  Prenosna robotska metrologija vođena laserom

GM‑u i dru­gim pro­i­zvođačima auto­mo­bi­la ni­je stra­na pri­me­na ro­bo­ta. Ko­rišćeni su i do­sad ra­zličiti ro­bot­ski ele­men­ti, pre sve­ga ro­bot­ske ru­ke, u­glav­nom u auto­mat­skoj kon­tro­li de­lo­va i čita­vih vo­zi­la i so­fis­ti­ci­ra­nom tes­ti­ra­nju po­je­di­nih pov­rši­na. Međutim, hu­ma­no­i­dni ro­bo­ti u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji se do sa­da ni­su ko­ris­ti­li. S ob­zi­rom na ru­ke ko­je mu omo­gućava­ju da ala­te i uređaje ko­ris­ti na is­ti način kao čovek, ali sa mno­go i­zra­že­ni­jom pre­ci­znošću, Ro­bo­na­ut 2 će u toj o­blas­ti bi­ti o­dlično re­še­nje za izu­ze­tno pre­ci­zne, obim­ne i po čove­ka opa­sne za­dat­ke. Ka­žu, ipak, da on neće is­ti­snu­ti ra­dni­ke iz fa­bri­ka, već će se os­tva­ri­ti na­pre­dna sa­ra­dnja i­zmeđu ro­bo­ta i lju­di, što će re­zul­ti­ra­ti stva­ra­njem bo­ljih i kva­li­te­tni­jih vo­zi­la i si­gur­ni­jeg ra­dnog o­kru­že­nja.

Osim u auto­mo­bi­li­zmu i sve­mir­skim ek­spe­di­ci­ja­ma, R2 će moći da se ko­ris­ti i na mno­gim dru­gim za­da­ci­ma. Je­dna od nje­go­vih mo­gućih pri­me­na je u građevi­nar­stvu, gde bi Ro­bo­na­ut 2 svo­jom sna­gom i pre­ci­znošću mo­gao us­pe­šno da za­me­ni ra­dni­ke na opa­snim i du­go­traj­nim pre­ci­znim za­da­ci­ma. Ka­da će se to do­go­di­ti i ka­da će se Ro­bo­na­ut 2 po­ja­vi­ti među ra­dni­ci­ma GM‑a ili u prvoj sve­mir­skoj ek­spe­di­ci­ji, još ni­je pre­ci­zi­ra­no, ali će, ka­ko ka­žu par­tne­ri u ovom pro­jek­tu, to bi­ti us­ko­ro (šta god to značilo). Za sa­da se ak­tiv­no ra­di na nje­go­voj pro­mo­ci­ji – do­ka­zu­jući da ume i da pi­še, Ro­bo­na­ut 2 je u vi­deo-in­ser­tu is­pi­sao i po­zdrav­nu reč Hello, upućenu čita­vom sve­tu.

PC Press

Facebook komentari: