PC Press: Rolovana tastatura

Desk-rolovana-tastatura Evo prilično ne­običnog ge­dže­ta, na­me­nje­nog že­na­ma uto­li­ko što ne mo­že­te da i­zlo­mi­te nok­te na nje­mu. Reč je o gu­me­noj tas­ta­tu­ri MT1241W pro­i­zvođača Media Tech, ko­ja je ka­dra da i­zdrži sve u­slo­ve. Do­bi­ja­te je upa­ko­va­nu i sa­vi­je­nu u rol­nu, a u prvom mo­men­tu je­dva da mo­že­te da po­ve­ru­je­te da je to tas­ta­tu­ra. Mo­že­te je sa­vi­ja­ti, uda­ra­ti, ba­ca­ti kad se na­lju­ti­te na kom­pju­ter, ona će sve to stoički i­zdrža­ti.

Ve­oma se us­pe­šno bo­ri sa naj­većim ne­pri­ja­te­ljem sva­ke tas­ta­tu­re – prljav­šti­nom. Ovu tas­ta­tu­ru bu­kval­no mo­že­te na­to­pi­ti vo­dom i sa­pu­nom i is­pra­ti pod mla­zom vo­de jer je nje­na gu­me­na kon­sti­tu­ci­ja šti­ti od o­štećenja. Što se ra­da na sa­moj tas­ta­tu­ri tiče… pa, re­ci­mo da će vam bi­ti po­tre­bno i­zve­sno vre­me da se na nju na­vi­kne­te, po­go­to­vo ako vo­li­te „klik­ta­ve“ tas­ta­tu­re – ova tas­ta­tu­ra je pot­pu­no i ap­so­lu­tno nečuj­na, tas­te­ri su ve­oma me­ki i ose­tlji­vi. Je­di­no što „gu­me­noj bom­bo­ni“ ne­dos­ta­je jeste nu­me­rički ode­ljak, ali do­volj­no je ne­obična, pa ćemo joj to o­pros­ti­ti.

Media Tech MT1241W
Cena 1.000 dinara
www.desk.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,