PC Press: Ro­zEee PC

Eeepc-Karim_Rashid_promo Le­po, ma­lo, ro­ze, di­zaj­ni­rao Ka­rim Ra­šid… Zvuči kao da se ra­di o tor­bi­ci, ali za­pra­vo je u pi­ta­nju netbook iz Asus‑a ko­ji se krat­ko i ja­sno zo­ve Eee PC 1008P Seashell 2 Karim Rashid Collection. Ovog pu­ta smo re­ši­li da test oba­vi­mo van Re­dak­ci­je da bi­smo u­tvrdi­li ka­ko se Asus Eee PC po­na­ša u jav­nos­ti, ali i da ga po­sma­tra­mo sa ne­ko­li­ko ne­kon­ven­ci­onal­nih as­pe­ka­ta. Ne bri­ni­te, ni­smo ga po­dvrgli ne­kom za­htev­nom tes­tu, sa­mo smo ga ma­lo no­sa­le po gra­du i pra­vi­le se va­žne.

Di­zajn U je­ku op­šteg 3D lu­di­la, po­ma­lo mi je žao što ne pra­vi­mo 3D časo­pis, jer ni­sam si­gur­na ko­li­ko fo­to­gra­fi­je mo­gu da vam dočara­ju ne­običan di­zajn ovog netbook‑a. Ka­rim Ra­šid se za­is­ta po­tru­dio, do­ka­zav­ši da ni­je ba­da­va srpski zet: pov­rši­na je re­lje­fna, sas­tav­lje­na iz si­tnih ci­gli­ca (znam da je ple­ona­zam, ali je­su si­tne i je­su ci­gli­ce – ni­su ci­gle). Na ova­kvoj pov­rši­ni se ne vi­de otis­ci prsti­ju kao na rav­nim, crnim lap­to­po­vi­ma, pa ga ne mo­ra­te stal­no bris­ka­ti. Po­red ci­kla­ma mo­de­la ko­ji je bio kod nas, pos­to­ji još i ka­fe­ni (Coffee Brown) mo­del, ali nam se pink va­ri­jan­ta ipak vi­še sviđa.

Pročitajte i:  ASUS predstavio kompletan Copilot+ PC portfolio na Computex 2024 sajmu

Eee_PC_Seashell_Karim_Rashid_Collection Is­pod po­klop­ca Sa­svim pris­to­jan Intel Atom N450 i plat­for­ma Pine Trail na 1,66 GHz, disk od 250 GB i 1 GB me­mo­ri­je (mo­že­te do­da­ti još to­li­ko). Što se ope­ra­tiv­nog sis­te­ma tiče, do­bi­ja­te 32‑bi­tni Windows 7 Starter.

Pre­no­si­vost U slučaju Eee PC‑ja ovo je ap­so­lu­tno pre­dnost: netbook je to­li­ko ma­li i lak da ga nećete ni ose­ti­ti kao te­ret. Ma­sa mu je sve­ga ki­lo­gram i sto gra­ma, ot­pri­li­ke kao te­tra­pak so­ka, a lak­še od (pu­ne) fla­še ko­ka‑ko­le.

Ko­efi­ci­jent o­svrta­nja dru­gih per­so­na Ve­oma vi­sok! Na tes­tu ko­ji smo spro­ve­li u tržnom cen­tru Zira u kom­ši­lu­ku ni­je bi­lo oso­be (is­tog ili su­pro­tnog po­la) ko­ja se ni­je o­svrnu­la. Mno­gi su že­le­li da ih ne vi­di­mo da vi­re, ali su ipak ulov­lje­ni. Ro­ze Eee PC pros­to ma­mi po­gle­de gde god da ga po­ne­se­te.

Tra­ja­nje ba­te­ri­je U ne­kim običnim, re­dak­cij­skim ra­dnim u­slo­vi­ma ba­te­ri­ja je tra­ja­la oko 3,5 sa­ta što je sa­svim do­volj­no za ova­kav računar… i ova­kve ko­ri­sni­ce.

Op­šti uti­sak Mo­žda će ne­ko­me za­fa­li­ti još ne­ki USB ko­nek­tor (ima ih sa­mo dva) ili će ima­ti pri­med­bu na tas­ta­tu­ru na ko­joj su ne­što ma­nji tas­te­ri. No, sa na­ma je bio po­uz­dan računar, upa­ko­van u o­dličan di­zajn… ni­je­dnu da­mu sve to ne mo­že os­ta­vi­ti rav­no­du­šnom!

Pročitajte i:  Asus dodaje "Intel Baseline Profile" u nove BIOS fajlove kako bi rešio probleme sa stabilnošću

asus_eeepc_kr_launch

Eee PC Seashell 2 Karim Rashid
Cena 37.000 din.
www.comtradeshop.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,