ERP 2024

PC Press: Samsung LE46A686

PCPress-Samsung-LE46A686-a Du­go na­javljiva­ni veliki pad cena LCD televizora odvija se pred na­šim očima – za 89.999 dina­ra možete da dobijete Samsung‑ov TV iz serije 6 dija­gona­le 46“. Is­proba­li smo LE46A686… — Dejan Ristanović

Samsung LE46A686 ne treba pre­vi­še opi­si­va­ti – ra­z­mer­no ta­nak crni o­kvir ko­ji o­kru­žu­je o­grom­ni e­kran. Da, tu je i pos­to­lje, a ne­obična plas­tična ku­ti­ja ko­ju do­bi­ja­te uz nje­ga slu­ži da se pos­to­lje de­mon­ti­ra a nje­gov o­tvor za­pu­ši, ako pla­ni­ra­te mon­ta­žu na zid. Sve to i­zgle­da pri­lično ele­gan­tno i sva­ka­ko će priv­lačiti pa­žnju u dnev­noj so­bi.

Za­dnja stra­na je go­to­vo za­nim­lji­vi­ja od pre­dnje – tu ćete naći tri HDMI pri­ključka, dva SCART‑a, VGA, kom­po­nen­tne ula­ze i si­ja­set dru­gih stva­ri, računa­jući i ko­nek­tor za po­ve­zi­va­nje sa „in­te­li­gen­tnim“ no­sačem te­le­vi­zo­ra mon­ti­ra­nim na zid. Sa le­ve stra­ne te­le­vi­zo­ra je još je­dna se­ri­ja ko­nek­to­ra za brže po­ve­zi­va­nje sa računa­rom, igračkom kon­zo­lom, ka­me­rom i dru­gim uređaji­ma: tu su če­tvrti HDMI, kom­po­zi­tni ulaz, S‑Video, USB (mo­že­te da gle­da­te fo­to­gra­fi­je sa flash dis­ka, ali naža­lost ne i fil­mo­ve)… Te­ško je za­me­ri­ti bi­lo šta ovom obi­lju pri­ključaka, ma­da bi­smo u ovo pre­la­zno vre­me ra­do za­me­ni­li ne­ki HDMI do­da­t­nim SCART‑om.

Pročitajte i:  Nova Samsung Galaxy A serija ponovo pomera granice

Da­ljin­ski u­prav­ljač je pri­lično glo­ma­zan, ne­obično o­bli­ko­van ali za­to kom­ple­tan – uz sve mo­guće kon­tro­le, ima­te čak i mo­gućnost u­ključenja po­za­din­skog o­sve­tlje­nja tas­te­ra. Va­žne ko­man­de pos­to­je i na sa­mom te­le­vi­zo­ru (ma­da ih na prvi po­gled nećete pri­me­ti­ti), ali smo po­sle ne­ko­li­ko ne­de­lja ko­rišćenja te­le­vi­zo­ra za­ključili da je kru­že­nje kroz i­zvo­re sli­ke i i­zbor ra­znih as­pe­ka­ta (4:3, 16:9…) vi­šes­tru­kim pri­tis­ci­ma na is­ti tas­ter ne­opi­si­vo do­sa­dno – bo­lje bi bi­lo da pos­to­je tas­te­ri ko­ji­ma se di­rek­tno ak­ti­vi­ra ne­ki od i­zvo­ra / as­pe­ka­ta. Srećom, na In­ter­ne­tu ni­je te­ško naći „taj­ne ko­do­ve“ ovih ope­ra­ci­ja, ko­ji se on­da sa­op­šte bilo kom uni­ver­zal­nom da­ljin­cu.

PCPress-Samsung-LE46A686-b LE46A686 je full HD te­le­vi­zor (1920×1080) iz Samsung‑ove se­ri­je 6, što po­dra­zu­me­va di­gi­tal­ni tju­ner, Ultra Clear pa­nel sa vrhun­skom sli­kom, bes­pre­kor­ni pri­kaz si­vog kli­na i ko­lor­ne pa­le­te. Ultra clear nu­di di­na­mički kon­trast 50.000:1 i Motion plus, 100 Hz te­hno­lo­gi­ju pri­ka­za sa motion compensation me­ha­ni­zmom, o­sve­tljaj 5000 cd/m2 te ugao do­bre vi­dlji­vos­ti de­kla­ri­san na 178 ste­pe­ni (još ko­ji ste­pen pa će se sli­ka vi­de­ti i ot­po­za­di). Je­di­ni pri­mećeni pro­blem se o­dno­si na komandu „sli­ka u sli­ci“ ko­ja je iz ne­po­zna­tih ra­zlo­ga u star­tu za­tam­nje­na u svim me­ni­ji­ma i ne mo­že se ko­ris­ti­ti. Pro­blem se re­ša­va ak­ti­vi­ra­njem bi­lo kog HDMI i­zvo­ra sli­ke – čim je, re­ci­mo, WDTV u­ključen, op­ci­ja sli­ka‑u‑sli­ci ra­di čak i za pro­gra­me ko­ji sti­žu pre­ko SCART pri­ključaka; ako is­ključite WDTV, sli­ka u sli­ci je po­no­vo ne­dos­tu­pna.

Pročitajte i:  Samsung objavio planove za buduće pametne nosive uređaje

Vre­di na­gla­si­ti da je ce­na ovog te­le­vi­zo­ra od 90.000 di­na­ra ve­oma po­volj­na – ako kre­ne­te po ra­d­nja­ma, za to­li­ko pa­ra ćete naći 37“ ili ne­što veće mo­de­le, pod u­slo­vom da in­sis­ti­ra­te na Ultra Clear pa­ne­lu, 100 Hz i ve­li­kom di­na­mičkom kon­tras­tu; Megastores Electroniki vam za taj no­vac da­je 46“ te­le­vi­zor što je po­nu­da ko­joj je te­ško odo­le­ti. Za­pi­taj­te se ipak že­li­te li da ula­že­te u LCD te­le­vi­zor ka­da je već ras­po­lo­ži­va LED te­h­no­lo­gi­ja sa još ta­njim e­kra­ni­ma i još bo­ljom sli­kom. Ako za­ključite da su LED te­le­vi­zo­ri i da­lje pres­ku­pi, is­ko­ris­ti­te pri­li­ku da pod po­volj­nim u­slo­vi­ma na­ba­vi­te o­dličan 46‑inčni Samsung!

Samsung LE46A686

Dija­gona­la ekra­na

46 inča (117 cm)

Rezolu­cija

1920×1080

Dina­mički kontrast

50000:1

Priključci

HDMI×4, SCART×2, S‑Video, kompozitni, VGA, USB…

Cena            

89.999 dinara

Megastores Electroniki: www.ele­ctro­niki.rs

PC Press

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com