BIZIT plus

PC Press: Servisi u Komori

PKS-kartica Do­sa­di­lo vam je da ide­te do ra­znih mi­nis­tar­sta­va i čeka­te u re­du da bis­te pri­ja­vi­li i o­dja­vi­li ra­dni­ke, pre­da­li po­res­ku pri­ja­vu ili oba­vi­li ne­ki dru­gi a­dmi­nis­tra­tiv­ni po­sao? Sa­da mno­go to­ga mo­že­te oba­vi­ti i on­li­ne — dr Boris Stanojević

Po­slov­ni lju­di su vrlo brzo pri­hva­ti­li elek­tron­sko ban­kar­stvo, uviđajući pre­dnos­ti ko­je im do­no­se no­ve te­hno­lo­gi­je. Njihov pro­dor počeo je zna­tno pre do­no­še­nja za­ko­na o elek­tron­skom pot­pi­su, a po­go­to­vu pre nje­go­ve pri­me­ne. Za­tim je do­šao za­kon, ali se ni­šta ni­je pro­me­ni­lo: go­di­na­ma čeka­mo na ser­ti­fi­ka­ci­ono te­lo, a je­dno od glav­nih je obično u ne­koj in­sti­tu­ci­ji od na­ci­onal­nog značaja. I ta­ko smo do­bi­li prvo ser­ti­fi­ka­ci­ono te­lo u Po­šti – le­po je zvučalo, ali kad ne­ma ser­vi­sa ko­ji bi se na taj ser­ti­fi­kat o­svo­ji­li, on­da u priv­re­di neće bi­ti ni efek­ta.

Ser­ti­fi­ka­ci­ono telo

To je bio do­bar ra­zlo­g da Priv­re­dna ko­mo­ra Srbi­je na­pra­vi svo­je ser­ti­fi­ka­ci­ono te­lo. Čitav pro­je­kat je po­kre­nuo sa­da­šnji mi­nis­tar trgo­vi­ne i u­slu­ga dr Slo­bo­dan Mi­lo­sav­lje­vić, ko­ji je u to vre­me bio pred­se­dnik Ko­mo­re. Tre­ba­lo je ra­zvi­ti so­ftver, naći lju­de ko­ji će na to­me ra­di­ti i obučiti ih, po­sla­ti na ško­lo­va­nje ra­di sti­ca­nja po­tre­bnih ser­ti­fi­ka­ta… Tre­ba ­po­me­nu­ti da je ve­li­ki deo pro­jek­ta re­ali­zvan u Srbi­ji. U fi­nan­si­ra­nje pro­jek­ta ak­tiv­no se u­ključio Diners Club Beograd, ko­ji je kre­irao po­se­bnu co‑brand pla­tnu kar­ti­cu čiji čip će se ko­ri­si­ti za sme­štaj pot­pi­sa, čime su re­du­ko­va­ni tro­ško­vi i­zda­va­nja elek­tron­skog pot­pi­sa.

Glav­na pre­dnost je u ser­vi­si­ma: ra­du­je činje­ni­ca da je ne­ko­li­ko njih već bi­lo sprem­no ka­da je ser­ti­fi­ka­ci­ono te­lo počelo sa ra­dom, uz am­bi­ci­o­zne pla­no­ve za no­ve ser­vi­se. Je­dan od prvih ko­ji je pro­mo­vi­sa­n o­dno­si se na Po­res­ku u­pra­vu i elek­tron­sku ko­mu­ni­ka­ci­ju sa pre­du­zećima, ko­ja je sa­da dos­tu­pna ne sa­mo naj­većim, već i ma­lim i sre­dnjim fir­ma­ma. Dru­gi ser­vis se o­dno­si na pri­ja­vu i o­dja­vu za­po­sle­nih, što će o­bra­do­va­ti po­slo­dav­ce ko­ji su na tim po­slo­vi­ma gu­bi­li mno­go ra­dnih sa­ti, pa i da­na. U­pra­vo u to­me le­ži je­dna od pre­dnos­ti ovog načina po­slo­va­nja: u­šte­da vre­me­na da se sti­gne do od­go­va­ra­jućeg Mi­nis­tar­stva, ne­ma čeka­nju u re­du na šal­te­ri­ma za a­dmi­nis­tra­tiv­ne stva­ri, što bi mo­glo da go­di­šnje na ni­vou u­šte­di i 100 mi­li­ona ev­ra.

Treći ser­vis ko­me se sa­da mo­že pris­tu­pi­ti pre­ko saj­ta Priv­re­dne ko­mo­re Srbi­je o­dno­si se na i­zra­du bi­znis pla­no­va. Za­mi­šljen je ta­ko da bu­de pra­vi online ser­vis i ti­me olak­ša ko­ri­sni­ku i­zra­du pla­na ko­ji je ne­op­ho­dan za po­dno­še­nje za­hte­va za kre­dit. Čitav sis­tem oko ser­ti­fi­ka­ci­onog te­la di­zaj­ni­ran je ta­ko da omo­gući la­ko kre­ira­nje ser­vi­sa, ta­ko da su ovo sa­mo počeci pri­me­ne elek­tron­skog pot­pi­sa. Pro­gra­mer­ske fir­me su, pri­me­ra ra­di, za­in­te­re­so­va­ne i za mo­gućnost de­po­no­va­nja source ko­da, čime se i na­ručilac pro­gra­ma i nje­gov autor obe­zbeđuju od nes­po­ra­zu­ma ili ne­pre­dviđenih okol­nos­ti. Ka­da te okol­nos­ti nas­tu­pe, mo­guće je pre­uze­ti so­ftver, do­ku­men­ta­ci­ju ili ne­što treće. Za­pra­vo, ne­ma pre­pre­ka da se pri­me­ni bi­lo ko­ji ser­vis ko­ji za­hte­va in­fras­truk­tu­ru jav­nog ključa (PKI) – krip­to­gra­fi­ja obe­zbeđuje taj­nost, in­te­gri­tet, auten­tičnost i ne­po­re­ci­vost tran­sak­ci­je.

Ima još po­sla. Ja­sna Ma­tić, mi­nis­tarka za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je i in­for­ma­ci­ono dru­štvo, na­ja­vi­la je set za­ko­na ko­jim će se elek­tron­ski do­ku­ment pri­hva­ta­ti umes­to pa­pir­nog. Da bi ta­kav do­ku­ment bio prav­no va­li­dan, mo­ra još da se re­ali­zu­je vre­men­ski pečat (timestamp certificate) ko­jim se potvrđuje da je ne­ki do­ku­ment nas­tao pre vre­me­na/da­tu­ma na vre­men­skom pečatu i ta­ko pre­va­zi­la­ze pro­ble­mi ko­ji mo­gu nas­ta­ti u bu­dućnos­ti. Do­bra stvar ova­kvog pris­tu­pa jes­te o­tvo­re­nost za ra­zvoj i pri­me­nu. Već sa­da pos­to­je se­ri­vi­si ko­je će po­zdra­vi­ti mno­ge fir­me, a još vi­še to­ga je na­jav­lje­no. Pra­va sna­ga čita­ve ide­je le­ži u činje­ni­ci da je sa­da lak­še re­ali­zo­va­ti online ser­vi­se, ta­ko da elek­tron­ski pot­pis tre­ba po­sma­tra­ti i sa stra­ne ono­ga ko pru­ža u­slu­ge. Ka­da prav­na re­gu­la­ti­va za­o­kru­ži ovu priču, moći ćete da po­slu­je­te na način ko­ji već ne­ko vre­me očeku­je­te od XXI ve­ka. Čak i ako nis­te IT fir­ma.

www.pks.rs

Facebook komentari: