PC Press Studio

PC Press: SpeedFan, termometar za ceo računar

PCPress-SpeedFan U le­tnjim da­ni­ma kvarovi računa­ra najčešće nastaju zbog vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re. Sav­re­me­ne kon­fi­gu­ra­ci­je ima­ju sen­zo­re za merenje toplote i praćenje ra­da ven­ti­la­to­ra, pa je do­bro in­sta­li­ra­ti ne­ki pro­gram ko­ji omo­gućava pri­kaz tih in­for­ma­ci­ja. Ova­kve alat­ke čes­to nu­de pro­i­zvođači ma­tičnih ploča, a uni­ver­zal­ni­je re­še­nje je SpeedFan.

Iz na­zi­va pro­gra­ma mo­že se za­ključiti da on pra­ti brzi­nu o­kre­ta­nja ra­znih ven­ti­la­to­ra (na pro­ce­so­ru, gra­fičkoj kar­ti­ci, u kući­štu itd), a često mo­že i da re­gu­li­še brzi­nu nji­ho­vog ra­da. Po­red to­ga, pri­ka­zu­ju se tem­pe­ra­tu­re ko­je jav­lja­ju interni sen­zo­ri pro­ce­so­ra, matične ploče i hard dis­ko­va, kao i do­dat­ne in­for­ma­ci­je za S.M.A.R.T. i SCSI dis­ko­ve. Ka­da je mi­ni­mi­zo­van, u sis­tem­skom de­lu taskbar‑a pri­ka­zi­vaće tre­nu­tnu tem­pe­ra­tu­ru sis­te­ma. Mo­guće je de­fi­ni­sa­ti do­gađaje ko­ji će se ak­ti­vi­ra­ti u o­dređenim slučaje­vi­ma, re­ci­mo pri­ka­za­ti po­ru­ku ka­da tem­pe­ra­tu­ra dos­ti­gne o­dređenu gra­ni­cu.

SpeedFan je bes­pla­tan a mo­že­te ga pre­uze­ti sa Web saj­ta auto­ra www.almico.com. Pro­gra­m se na­la­zi i na na­šem DVD‑u broj 158, u StandardPack sek­ci­ji. Da bi obavio svoju funkciju, SpeedFan treba startovati sa a­dmi­nis­tra­tor­skim pri­vi­le­gi­ja­ma – u protivnom se može dogoditi (naročito na Visti) da sis­tem blo­ki­ra ne­ke od mo­gućnos­ti programa.

Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,