Top50 2023

PC Press: www.photofunia.com <link>

PCPress-photofunia www.photofunia.com

Od ka­da smo pre­šli na di­gi­tal­ne fo­to­apa­ra­te ima­mo na hi­lja­de fo­to­gra­fi­ja sa le­to­va­nja, i­zle­ta i pro­sla­va, ali haj­de da do­da­mo ma­lo gla­mu­ra u njih. Obične sli­ke mo­gu da do­bi­ju sjaj fo­to­gra­fi­ja u no­vi­na­ma, na bil­bor­di­ma, na­slov­nim stra­na­ma ma­ga­zi­na ili i­zlo­žba­ma. Mo­že­te i da se na­ša­li­te sa sli­ka­ma dra­gih oso­ba. Do­volj­no je da iza­be­re­te ne­ku ja­snu, o­štru sli­ku i po­ša­lje­te je na ser­ver PhotoFunia. Na­kon to­ga oda­be­ri­te je­dan od 120 efe­ka­ta i vaš lik će za tren bi­ti u­glav­ljen u dos­ta do­bru fo­to­mon­ta­žu. A­pli­ka­ci­ja ko­ja o­brađuje fo­to­gra­fi­ju ko­ris­ti te­hno­lo­gi­ju za iden­ti­fi­ka­ci­ju, ise­ca­nje i o­bra­du li­ca. Lik će bi­ti tran­sfor­mi­san i u­klo­pljen u od­go­va­ra­juću po­za­di­nu. Pri to­me će bi­ti i­zvrše­na pro­me­na per­spek­ti­ve, o­sve­tlje­nja, bo­je i do­da­va­nje od­go­va­ra­juće sen­ke i pa­ti­ne. Ova­ko do­rađene fo­to­gra­fi­je mo­že­te da ko­ris­ti­te i za in­tri­gan­tna pred­stav­lja­nja na dru­štve­nim mre­ža­ma ili IP ko­mu­ni­ka­ci­ji.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: