Računari i Galaksija

PC Press: www.4gume.com <link>

pcpress.4gume www.4gume.com

In­te­re­san­tan do­maći sajt po­svećen auto­mo­bil­skim gu­ma­ma. Ako že­li­te da se brzo in­for­mi­še­te o asor­ti­ma­nu dos­tu­pnom na do­maćem trži­štu i kva­li­te­tu pro­i­zvo­da, proče­šlja­te član­ke na saj­tu. Očeku­je vas spe­ci­ja­li­zo­va­ni pre­tra­ži­vač i in­for­ma­ci­je o vul­ka­ni­ze­ri­ma i ti­po­vi­ma gu­ma. Stručnja­ci će vas po­sa­ve­to­va­ti ka­ko da pra­vil­no iza­be­re­te gu­me i da ih na­kon to­ga o­drža­va­te ta­ko da vam što du­že tra­ju u op­ti­mal­nom sta­nju. Tu su i ma­le taj­ne, ko­je zvuče fas­ci­nan­tno. Na kra­ju po­me­ni­mo sve­že no­vos­ti u ve­zi sa svim as­pek­ti­ma gu­ma i lin­ko­ve ko­ji vas vo­de da­lje u sa­mos­tal­no is­tra­ži­va­nje

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press Giveaway za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: