PC Press: www.bighugelabs.com <link>

PCPress-bighugelabs

www.bighugelabs.com

Sajt bighugelabs pruža niz mogućnosti za eksperimentisanje sa fotografijama, njihovo uklapanje i aranžiranje, te pravljenje raznih standardnih aplikacija koje uključuju postere, naslovne strane poznatih časopisa ili ID kartica, koje mogu biti i zabavne i korisne.

Ako or­ga­ni­zu­je­te su­sret lju­di ko­ji se među so­bom ne po­zna­ju, naj­bo­lje re­še­nje za prev­la­da­va­nje ba­ri­je­re je da svim uče­sni­ci­ma na­pra­vi­te iden­ti­fi­ka­ci­one kar­ti­ce. Za o­zbilj­ni­je po­slov­ne su­sre­te po­dra­zu­me­va se bes­pre­ko­ran di­zajn, ko­ji go­vo­ri o po­u­zda­nos­ti or­ga­ni­za­to­ra. Ako je u pi­ta­nju oku­plja­nje ho­bis­ta, po­želj­na je ra­zba­ru­še­nost i opu­šten pris­tup. U sva­kom slučaju, po­se­ti­te bighugelabs.com/flickr/badge.php i u­kla­pa­nje fon­to­va i nji­ho­vih ve­ličina sa bo­ja­ma i fo­to­gra­fi­ja­ma će pos­ta­ti dečja i­gra. A ova dečja i­gra da­je pri­lično do­bre re­zul­ta­te. Ko­la­te­ral­na ko­rist? Ako po­že­li­te da za­vi­ri­te na mes­ta ko­ja ima­ju o­zbilj­no, nam­rgođeno obe­zbeđenje, mo­žda će do­bro doći od­go­va­ra­juća kar­ti­ca na re­ve­ru…

PCPress-bighugelabs1 PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop
SBB

Tagovi: