ePlaneta

PC Press: www.diyaudio.rs <link>

PCPress-DIYAudio-rswww.diyaudio.rs

Pred­stav­lja­mo fo­rum po­svećen svim za­lju­blje­ni­ci­ma u sa­mo­gra­dnju i u do­bru audio te­hni­ku. Čemu sa­mo­gra­dnja ka­da ma­sov­no trži­šte nu­di re­la­tiv­no je­fti­ne uređaje sa za­do­vo­lja­va­jućim kva­li­te­tom zvu­ka?

Pi­taj­te pra­vog za­luđeni­ka i on će vas is­ko­sa, ču­dno po­gle­da­ti i o­dmah i­zde­kla­mo­va­ti šta sve gu­bi­te u do­živ­lja­ju, o­pre­de­lju­jući se za ko­mer­ci­ja­lu. I la­ici i sa­mo­gra­di­te­lji idu u pro­dav­ni­ce, ali ra­zličite: prvi uzi­ma­ju go­to­va re­še­nja sa pre­dnos­ti­ma i ma­na­ma, a dru­gi ku­pu­ju kom­po­nen­te ko­je u­kla­pa­ju ta­mo da pred­stav­lja­ju nji­hov ide­al vrhun­skog kva­li­te­ta zvu­ka.

Većina audi­ofi­la neće pri­me­ti­ti ra­zli­ku, ali ra­zli­ka pos­to­ji, o da! Ako smo vas za­in­tri­gi­ra­li, pro­vi­ri­te u broj­ne fo­ru­me, pri­dru­ži­te se i po­tra­ži­te sa­ve­te, broj­ni en­tu­zi­jas­ti će vam po­moći.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović
SBB

Tagovi: ,