PC Press: www.obracun.rs

www.obracun.rs 

PCPress-obracun Većina potrošača zna je­di­no da je ma­nja ka­ma­ta bo­lja od veće, ali ne­ma pred­sta­ve o fin­kci­oni­sa­nju ka­ma­tnog sis­te­ma. Ni­je ni bi­tno ka­ko sve to fun­kci­oni­še, ako mo­že­mo da pris­tu­pi­mo saj­tu O­bračun.rs.

Tu je pos­tav­ljen on‑line kal­ku­la­tor za ra­zličite o­bračune ka­ma­te, počev­ši od pros­te me­to­de, pre­ko za­te­zne ka­ma­te po kom­for­noj me­to­di, pa po sto­pa­ma ras­ta ce­na na ma­lo ili za­da­tim sto­pa­ma. Ako uzi­ma­te kre­dit, ta­be­lar­no mo­že­te da vi­di­te ko­ji deo du­ga čini glav­ni­ca a ko­ji ka­ma­te, a is­tov­re­me­no mo­že­te i da pra­ti­te otplatu. Tako ćete videti da na počet­ku ot­plaćuje­te sa­mo ka­ma­te, a tek ka­sni­je počinje uma­nji­va­nje glav­ni­ce. Ko­rišćenje pro­gra­ma je bes­pla­tno za sve dos­tu­pne op­ci­je.

Ako se re­gis­tru­je­te, mo­že­te ko­ris­ti­ti i Obračun zakonske zatezne kamate, Obračun po stopi rasta cena na malo i Obračun kamate za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda. I­gra­jući se kal­ku­la­ci­ja­ma, ko­je pri­ka­zu­ju su­ro­ve bro­je­ve a ne na­sme­ja­na li­ca TV re­kla­ma, ve­ro­va­tno ćete do­bro ra­zmi­sli­ti pre ne­go što se za­du­ži­te.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group
SBB

Tagovi: ,