Računari i Galaksija

PC Press: www.oldgames.sk <link>

PCPress-OldGames www.oldgames.sk

In­ter­net je pre­pun re­tro sa­drža­ja za nos­tal­gične sur­fe­re. Sta­re i­gre ima­ju ne­odo­lji­vu draž za sve nas ko­ji smo ih ne­ka­da i­gra­li. Po­kre­ni­te ne­ku od njih i za tren oka ćete se pre­ba­ci­ti u sta­ra do­bra vre­me­na. Ne­ka­da su nas drža­le u eufo­ri­ji, bu­dne noćima, a da­nas klin­ci­ma i­zgle­da­ju na­iv­no. Ali, i klin­ci pri­zna­ju da ne­ke od njih ima­ju ne­ve­ro­va­tno do­bru ide­ju, bez ob­zi­ra na to što bi da­nas sve bi­lo urađeno ras­ko­šni­je. Na kra­ju kra­je­va, mno­štvo sav­re­me­nih iga­ra re­ci­kli­ra već mno­go pu­ta o­brađiva­ne ide­je i za­ple­te ne­pre­va­ziđenih kla­si­ka.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi 315. broj magazina PC Press na kioscima i u digitalnoj prodavnici!
SBB

Tagovi: