PC Press: dbPoweramp Music Converter

PCPress-dBpoweramp dbPoweramp Music Converter je je­dan od po­pu­lar­ni­jih pro­gra­ma za gre­bo­va­nje mu­zi­ke sa kom­pakt dis­ko­va i kon­ver­zi­ju audio for­ma­ta. U in­sta­la­ci­onom pa­ke­tu sti­žu i pro­gra­mi Audio Player i CD Writer. In­sta­li­ra se i Batch Converter uz po­moć ko­ga se mo­že auto­mat­ski kon­ver­to­va­ti veći broj da­to­te­ka. Na­pre­dnim ko­ri­sni­ci­ma mo­že po­slu­ži­ti mo­gućnost za rad iz ko­man­dne li­ni­je.

Uz pro­gram sti­že po­drška za Wave i MP3 (Lame encoder) for­ma­te, a do­da­tno se mo­že in­sta­li­ra­ti podrška za Windows Media Audio, FLAC, Ogg Vorbis, AAC o­dno­sno m4a i još ne­ke for­ma­te. Sa dbPoweramp saj­ta je mo­guće pre­uze­ti po­dršku za spe­ci­jal­ne efek­te. Pa­ket DSP (Digital Signal Processing) sa­drži oko 30 efe­ka­ta kao što su i­zba­ci­va­nje ti­ši­ne, po­jačava­nje i sma­nji­va­nje jačine zvu­ka, gra­fički e­kvi­laj­zer, ka­ra­oke op­ci­ja za u­kla­nja­nje gla­so­va itd. Music Converter se mo­že in­te­gri­sa­ti u Windows Explorer i ta­ko pri­ka­zi­va­ti do­da­tne in­for­ma­ci­je o mu­zičkim da­to­te­ka­ma ili me­nja­ti po­dat­ke u ID ta­go­vi­ma.

Program je ne­ka­da bio bes­pla­tan, ali je sa­da po­de­ljen u ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti. Besplatna verzija ima sa­mo o­snov­ne op­ci­je i ne podržava MP3. Postoji i probna verzija, a sve navedene funkcije podržava samo pro­fe­si­onal­na verzija dbPoweramp Reference.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

dbPoweramp mo­že­te da in­sta­li­ra­te sa na­šeg DVD‑a broj 153, a vi­še in­for­ma­ci­ja i do­da­tna pro­ši­re­nja pro­gra­ma po­tra­ži­te na saj­tu www.dbpoweramp.com.

PC Press

Link za preuzimanje

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: