ePlaneta

PC Press: www.sensibleunits.com <link>

pcpress.SensibleUnits www.sensibleunits.com

Ima­te li pred­sta­vu ko­li­ko je 1.000 to­na? Svi smo učili da je­dan ku­bni me­tar vo­de te­ži to­nu, ali ima­mo li osećaj šta to stvar­no znači i čemu dru­gom u pri­ro­di je slično? Ako zna­mo da mo­že­mo da pređemo 4‑6 ki­lo­me­ta­ra za sat vre­me­na, ka­ko da ste­kne­mo pred­sta­vu o 12.000 ki­lo­me­ta­ra? Ovaj sajt će po­ku­ša­ti da nam dočara ne­ke o­dno­se i pro­por­ci­je i da ih i­zra­zi pre­ko in­tu­itiv­nih sva­ko­dnev­nih pojmova. Re­ci­mo, re­gu­lar­ne i sva­ko­dnev­ne mer­ne je­di­ni­ce mo­že­te da pre­ve­de­te u svet o­bje­ka­ta ko­ji nas o­kru­žu­ju. Ta­ko li­tre mo­že­te da pre­ve­de­te u kri­gle pi­va, to­ne u kra­ve, mi­li­me­tre u vla­si ko­se. Je­dan te­ra­bajt vi­di­mo pred so­bom ako po­mi­sli­mo na 120 DVD‑ova, što je sko­ro is­ta ve­ličina kao i 30 sa­drža­ja en­gles­ke va­ri­jan­te en­ci­klo­pe­di­je Wikipedia. Mo­že­te i da međusobno konvertujete opise. Ta­ko sa­zna­je­mo da su svi ma­te­ri­ja­li od­štam­pa­ni to­kom ljud­ske is­to­ri­je po obi­mu je­dna­ki po­da­ci­ma ko­je Google o­bra­di to­kom 8,9 pro­sečnih da­na!

Facebook komentari:
Pročitajte i:  AI kompanije za suzbijanje slika zlostavljanja dece 
SBB

Tagovi: ,