BIZIT plus

PC Press: Snagit, luksuzno snimanje ekrana

Snagit PCDVD #155 u sek­ci­ji u­služnih pro­gra­ma do­no­si veći broj alat­ki za sni­ma­nje sadržaja e­kra­na. Naš omi­lje­ni pro­gram u ovoj ka­te­go­ri­ji je Snagit ko­ji omo­gućava sni­ma­nje sve­ga što se vi­di na e­kra­nu – o­značenog re­gi­ona, pro­zo­ra, kom­ple­tnog e­kra­na, me­ni­ja, ra­znih o­bje­ka­ta, sli­ka sa Web stra­ni­ca itd. U slučaju „vi­so­kih“ stra­ni­ca ka­da sadržaj ne sta­je na je­dan e­kran (re­ci­mo kod Web saj­to­va ili du­gačkih do­ku­me­na­ta), mo­guće je auto­mat­ski skro­lo­va­ti pri­kaz ta­ko da kom­ple­tan sadržaj bu­de u­hvaćen.

Snim­lje­nu sli­ku mo­guće je o­dmah o­brađiva­ti iz pro­gra­ma Snagit Editor. U­građene su op­ci­je za do­da­va­nje ko­men­ta­ra, crta­nje o­kvi­ra i stre­li­ca, uba­ci­va­nje ra­znih sim­bo­la i pri­me­nu spe­ci­jal­nih efe­ka­ta. U­hvaćena i o­brađena sli­ka e­kra­na se može di­rek­tno po­sla­ti na e‑mail, sta­vi­ti na ftp ser­ver, is­ko­pi­ra­ti na clipboard ili sni­mi­ti u ne­kom od podržanih for­ma­ta (jpeg, png, tif, pdf…) Snagit ta­kođe in­sta­li­ra sop­stve­ni draj­ver za štam­pač, na ko­ji je mo­guće „štam­pa­ti“ iz bi­lo ko­je Windows a­pli­ka­ci­je, na sličan način ka­ko se obično ko­ris­te pro­gra­mi za kre­ira­nje PDF‑ova. Stra­na iz ova­ko odštam­pa­nog do­ku­men­ta biće ubačena u Snagit, gde se njo­me može ma­ni­pu­li­sa­ti na is­ti način kao i sa za­ro­blje­nim e­kra­ni­ma.

Pročitajte i:  Blokiranje domena koji asociraju na poznate brendove

Snagit je proizvod firme TechSmith, koja takoðe nudi i program Camtasia, kvalitetno rešenje za snimanje akcija na ekranu u vidu video zapisa, kao i Jing specijalizovan za snimanje sadržaja koji će biti razmenjivani preko Interneta. Instalacije ovih programa se nalaze na našem DVD-u broj 155, a više informacija potražite na www.Snagit.com i www.TechSmith.com. Probna verzija Snagit-a može se koristiti do 30 dana.

PC Press #155, Jovan Bulajić

Facebook komentari: