Računari i Galaksija

PC Savet: Trajanje prezentacije

blog_powerpoint1 Pravite prezentaciju koja treba da bude automatski izvršena na nekom skupu, pri čemu je trajanje ograničeno na, recimo, 30 minuta. Postavite vremena od pet do sedam sekundi po slajdu na kome je fotografija, a 12-15 na onima koji sadrže tekst i onda pogledate koliko sve to traje… Da, ali gde da pogledate? PowerPoint ne obezbeđuje tu ementarnu informaciju. Jedno od načela VBA glasi "čega nema u izlogu, ima u radnji", pa se prema tome poslužite makroom sa slike…

Budete li imali sličnih potreba, obratite pažnju na nekoliko detalja. Najpre, pripazite na lokaciju izlazne datoteke – u priloženom makrou to je root folder C: diska. PowerPoint je ograničen mogućnošću da VBA moduli budu prisutni samo u datoteci prezentacije; možete napraviti programski dodatak, ali to je druga priča. Zato je poželjno da uklonite modul pre nego što isporučite prezentaciju, da pri pokretanju ne bi dolazilo do pojave dijaloga o bezbednosti rada makroa. Da biste to učinili, otvorite VBE (Alt+F11), pa u oknu Project u gornjem levom uglu obeležite mišem modul u kome se nalazi makro. Desnim klikom otvorite kontekstni meni, pa odaberite Remove Module1; kada vas VBE upita Do you want to export Module1 before removing it? (želite li da izvezete modul pre nego što ga uklonite), odgovorite potvrdno i sačuvajte BAS datoteku modula; možda će vam zatrebati kasnije.

Proračun trajanja prezentacije

Sub TrajanjeProjekcije()
' inventar prezentacije
For Each slajd In ActivePresentation.Slides
 popis = popis & slajd.SlideNumber & vbTab _
  & slajd.SlideShowTransition.AdvanceTime _
  & vbCrLf
 ukupno = ukupno + _
  slajd.SlideShowTransition.AdvanceTime
Next slajd
minnum = Int(ukupno / 60)
mintxt = minnum & " minuta "
seknum = ukupno Mod 60
sektxt = seknum & " sekundi"
MsgBox "Prezentacija traje " & mintxt & sektxt
' lokacija i naziv izlazne datoteke
izlaz = "C:\trajanje.txt"
' prenos sadržaja u datoteku
Open izlaz For Output As 1
Print #1, "Prezentacija traje " & mintxt & _
   sektxt & " (" & ukupno & " sekundi)"
Print #1, vbCrLf & "Trajanje po slajdovima:"
Print #1, vbCrLf & popis
Close #1
' otvori izveštaj o trajanju u TXT editoru
Call Shell("Notepad.exe " & izlaz, _
  vbNormalFocus)
End Sub
Facebook komentari:
SBB