PocketPC

PCPress.rs ImageU po­tra­zi za mo­bil­nim te­le­fo­nom ko­ji ima sve do­šli smo do no­vog kan­di­da­ta: HP iPAQ Bu­si­ness Na­vi­ga­tor 614c. Za ra­zli­ku od pret­ho­dnih mo­de­la ko­ji su ima­li sve, ovaj po­se­du­je i nu­me­ričku tas­ta­tu­ru, do­pu­nje­nu ne­o­bičnim Smart To­uch Whe­el‑om.

Ko­ris­tio sam Windows Mobile uređaje sa touch screen‑om i ra­ni­je, ali uz stal­ne za­mer­ke na svoj te­le­fon. On ni­je po­drža­vao 3G ko­mu­ni­ka­ci­ju ni­ti je po­se­do­vao GPS sen­zor. Že­leo sam i ne­što vi­še od 64 MB me­mo­ri­je, a po­naj­vi­še mi je ne­dos­ta­ja­la nu­me­rička tas­ta­tu­ra; na mo­der­no ku­cka­nje po e­kra­nu se ni­ka­ko ni­sam na­vi­kao. Kao naj­bo­lji i­zbor na­me­tao se HTC P3600, ko­ji ima sve osim nu­me­ričke tas­ta­tu­re. Va­ri­jan­te sa QWERTY tas­ta­tu­rom mi ne od­go­va­ra­ju jer ne re­ša­va­ju pro­blem bi­ra­nja bro­ja je­dnom ru­kom, bez pip­ka­nja prstom po e­kra­nu. Uz to, ta­kvi te­le­fo­ni su obično de­be­li i te­ški. HTC Dual Touch je pred­stav­ljao o­zbilj­no is­ku­še­nje, ali ni­je od­go­va­rao mo­jim za­hte­vi­ma – ne omogućava WiFi komunikaciju.

Pavle Peković, PC #143

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Intel je i dalje najveći proizvođač računarskih procesora
SBB

Tagovi: ,