ERP 2024

HP ScanJet 8270

ScanJet_8250 Hewlett-Packard nikada nije imao bogatiju ponudu skenera, a široku lepezu ovih proizvoda upotpunio je i novim modelom koji po karakteristikama cilja na manje radne grupe i zahtevnije kućne korisnike.

Scanjet 8270 je pri­pa­dnik naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je HP‑ovih mul­tis­ke­ne­ra, ko­ji o­bje­di­nju­ju vi­še fun­kci­ja unu­tar je­dne je­di­ni­ce. U­građeni ADF zna­tno po­većava di­men­zi­je (574×399×196 mm) i ma­su (8,6 kg) uređaja, što auto­mat­ski izis­ku­je ne­što veći pros­tor za nje­gov sme­štaj. Uređaj mo­že da pri­mi do 50 lis­to­va pa­pi­ra mak­si­mal­ne ve­ličine 216×356 mm ko­ji ni­su te­ži od 75 g/m². Ima op­ci­ju za duplex ske­ni­ra­nje i mo­že da obradi do 25 do­ku­me­na­ta u mi­nu­tu.

Nebojša Rašković, PC #138

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: