BIZIT plus

Povoljni Vivax DVB-T2 risiveri

Di­gi­ta­li­za­ci­ja te­le­vi­zi­je je već odav­no po­če­la, a od ko­ri­sni­ka se oče­ku­je pri­la­go­đa­va­nje no­vom stan­dar­du i to naj­ka­sni­je do le­ta ove go­di­ne. To pri­la­go­đa­va­nje po­dra­zu­me­va do­da­tni tro­šak u vi­du ku­po­vi­ne di­gi­tal­nog ri­si­ve­ra, pa sa­da tu tre­ba iza­bra­ti op­ti­mal­no i eko­no­mi­čno re­še­nje. Vivax nu­di dva ure­đa­ja ko­ji od­go­va­ra­ju ovom pro­fi­lu, DVB‑T2 141 i DVB‑T2 151.

DVB-T 114_perspektiva
Oba mo­de­la su vrlo slična i ko­šta­ju po oko 3.600 di­na­ra, a ra­zli­ka se svo­di na ma­lo dru­ga­či­je ko­nek­to­re za po­ve­zi­va­nje. DVB‑T2 141 sa pre­dnje stra­ne ima sa­mo USB ko­nek­tor i power tas­ter, dok DVB‑T2 151 po­red to­ga ima i dva +/‑ tas­te­ra za pro­me­nu ka­na­la. Ovi tas­te­ri ni­su ne­op­ho­dni (uz ri­si­ver sti­že iden­ti­čan da­ljin­ski u­prav­ljač), ali u ne­kim si­tu­aci­ja­ma mo­gu bi­ti od ko­ris­ti. Bi­tni­ja ra­zli­ka je sa za­dnje stra­ne, po­što DVB‑T2 141 po­red stan­dar­dnog RF ula­za i i­zla­za ima HDMI i­zlaz i SCART ko­nek­tor. DVB‑T2 151 ta­ko­đe ima RF pri­ključ­ke i HDMI i­zlaz, ali umes­to SCART ko­nek­to­ra do­no­si kla­si­čne činč ko­nek­to­re, je­dan za vi­deo i­zlaz i dva za ste­reo zvuk. Os­ta­tak ka­rak­te­ris­ti­ka je is­ti, što po­dra­zu­me­va for­mat sli­ke u o­dno­si­ma 4:3 ili 16:9 i mak­si­mal­noj re­zo­lu­ci­ji 1920×1080 pik­se­la. Od emi­te­ra o­dre­đe­nog ka­na­la za­vi­si i kva­li­tet sli­ke (po­drža­ni su MPEG2 i MPEG4 for­ma­ti video kom­pre­si­je), te op­ti­mal­ni režim ra­da.
Za sva po­de­ša­va­nja ure­đa­ja ko­ris­ti se da­ljin­ski u­prav­ljač, a so­ftver je lak za upo­tre­bu i ni­je ni­šta kom­pli­ko­va­ni­ji od po­de­ša­va­nja pro­se­čnog te­le­vi­zo­ra. Ova dva Vivax‑a pred­stav­lja­ju po­volj­no re­še­nje za „pro­blem di­gi­ta­li­za­ci­je“, a i­zbor je­dnog od ova dva mo­de­la za­vi­si sa­mo od ras­po­lo­ži­vih ko­nek­to­ra na va­šem te­le­vi­zo­ru.
Za više informacija posetite sajt Ekupi

Facebook komentari: