Pro­jek­ci­je u svim prav­cima

PCPress.rs Image

Za si­mul­ta­ni pri­kaz vi­še sa­drža­ja do­ne­dav­no je tre­ba­lo ku­pi­ti ne­ko­li­ko pro­jek­to­ra. Sa­da je do­vo­ljan je­dan: Sharp XG-SV100W ili XG-SV200X.

Pre­zen­ta­ci­ja ra­zličitih sa­drža­ja na ra­zličitim pla­tni­ma, s pro­me­na­ma u krat­kom vre­men­skom ra­zma­ku, pos­ta­la je ne­ve­ro­va­tno la­ka sa no­vim Sharp-ovim DLP pro­jek­to­ri­ma XG-SV100W i XG-SV200X. Za­hva­lju­jući mo­to­ri­zo­va­noj je­di­ni­ci ko­ja se pos­tav­lja i­zmeđu pla­fo­na i pro­jek­to­ra, oba pro­jek­to­ra se mo­gu ro­ti­ra­ti za 360 ste­pe­ni pu­tem da­ljin­skog u­prav­ljača. Na­kon svih po­de­ša­va­nja, na pri­ti­sak tas­te­ra, ko­ri­snik mo­že me­nja­ti e­kra­ne i gle­da­ti od­go­va­ra­jući sa­držaj, ne ra­zmi­šlja­jući o kva­li­te­tu pri­ka­za.

Do­gađaji ko­ji za­hte­va­ju ova­kvu pri­me­nu ni­su to­li­ko ret­ki, ko­li­ko god se to mo­žda čini­lo. Do sa­da je za ova­kve eg­zi­bi­ci­je bilo potrebno ne­ko­li­ko pro­jek­to­ra. Da­nas, or­ga­ni­za­to­ri obu­ka i tre­nin­ga ili bi­lo ko­jih dru­gih sličnih de­ša­va­nja, kao i vla­sni­ci kon­fe­ren­cij­skih ha­la i kon­gre­snih cen­ta­ra, sve mo­gu pre­pus­ti­ti je­dnom uređaju. No­vi Sharp-ovi mo­de­li XG-SV100W i XG-SV200X su pre svega vi­so­ko­kva­li­te­tni DLP pro­jek­to­ri ko­ji se, za­hva­lju­jući do­dat­ku spe­ci­jal­no di­zaj­ni­ra­nom za njih, ro­ti­ra­ju u oba prav­ca i mo­gu da po­kri­ju pun krug.

Obe je­di­ni­ce mo­gu da me­mo­ri­šu po osam za­se­bnih sce­na­ri­ja, ko­ji se ka­sni­je re­ali­zu­ju u ne­ko­li­ko se­kun­di, po­moću da­ljin­skog u­prav­ljača – u po­de­ša­va­nji­ma su ho­ri­zon­tal­no i ver­ti­kal­no po­zi­ci­oni­ra­nje, zum, fo­kus, oda­bir sa­drža­ja i re­žim sli­ke. Po­me­nu­te mo­gućnos­ti su po­se­bno po­go­dne za pre­zen­ta­ci­je ko­je se mo­gu po­de­li­ti u vi­še o­dvo­je­nih kon­fe­ren­cij­skih sa­la. Se­ri­ja pro­jek­to­ra SV pru­ža mak­si­mal­nu flek­si­bil­nost, kom­bi­no­va­nu s prvo­kla­snim kva­li­te­tom sli­ke i broj­nim do­da­tnim mo­gućnos­ti­ma.

XG-SV100W i­ma o­sve­tljaj 4.500 an­si lu­me­na, a pri­ka­zu­je sli­ku re­zo­lu­ci­je 1280×800 tačaka (WXGA), dok XG-SV200X sve­tli sa 5.000 an­si lu­me­na, a re­zo­lu­ci­ja mu je 1024×768 tačaka (XGA). Oba mo­de­la ima­ju kon­trast 2.000:1. Op­tički zum 2x s kon­tro­lom fo­ku­sa i mo­to­ri­zo­va­nim o­bjek­ti­vom s po­me­ra­njem po ho­ri­zon­tal­noj i ver­ti­kal­noj osi, ga­ran­tu­je vi­sok kva­li­tet sli­ke i la­ka po­de­ša­va­nja za sve spe­ci­jal­ne za­hte­ve pre­zen­ta­ci­one sa­le. Ko­rišćenje i­zdržlji­ve DLP te­hno­lo­gi­je sma­nju­je ope­ra­tiv­ne i tro­ško­ve o­drža­va­nja na mi­ni­mum.

Da pod­se­ti­mo, DLP pro­jek­to­ri pru­ža­ju po­dje­dna­ko vi­sok kon­trast i ve­ro­dos­toj­ne bo­je na pla­tnu. Mo­ra­mo da po­me­ne­mo i da su do­da­tno pri­prem­lje­ni za pri­kaz 3D sa­drža­ja: oba pro­jek­to­ra su 3D ready, što znači da su uz od­go­va­ra­jući do­da­tni har­dver i sa­držaj za pri­ka­zi­va­nje, sprem­ni da emi­tu­ju atraktivnu 3D sli­ku. Zvučni­ci sna­ge 10 W su do­volj­no gla­sni za uobičaje­ne pre­zen­ta­ci­je, a za živ­lji zvuk pro­jek­to­ri se la­ko mo­gu pri­ključiti na ek­ster­ni zvučni sis­tem. Suvišno je po­mi­nja­ti da se sva kon­tro­la o­dvi­ja pre­ko pri­lo­že­nog da­ljin­skog u­prav­ljača, a ko se pla­ši za­vi­dnih po­se­ti­la­ca, mo­že ko­ris­ti­ti fun­kci­ju LAN mo­ni­to­ring, si­gur­no­sni me­tal­ni ram i Ken­sin­gton lock. Na ko­ri­sni­ku je da se o­pre­de­li za for­mat sli­ke 4:3 ili 16:10 i da uži­va – os­ta­lo je do Sharp-a.

 

XG-SV100W

XG-SV200X

Osvetljaj

4500

5000

Kontrast

2000:1

2000:1

Rezolucija

1280*800

1024*768

RGB rezolucija

Analog UXGA (1600*1200)

DTV / HDTV kompatibilnost

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 540p / 480p / 480i  NTSC / PAL / SECAM

Vek lampe

do 1500 sati (Eco+Quiet: Off) / do 2500 sati (Eco+Quiet: On)

Veličina slike

Dijagonala od 102 cm do 762 cm

Rastojanje za prikazivanje

Od 1,3 m do 18 m

Prirodni odnos stranica

16:10

4:3

Glasnoća ventilatora

39 dB A (Eco+Quiet: Off) / 34 dB A (Eco+Quiet: On)

Video-ulazi

komponentni, kompozitni, S-Video, RCA, HDMI 1,4

Dimenzije

405*134,5*406,5 mm

Masa

7,5 kg

Cena

XXX

XXX

Kontakt

www.digitron-ist.co.rs

Zoran Drenković

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,