Prvi pogled: Samsung Galaxy S10 telefoni – Trio za desetku

Samsung je predstavio jubilarnu, desetu seriju svojih megapopularnih Galaxy S telefona, koja će se, počev od danas, moći kupiti u prodavnicama i kod operatora mobilne telefonije. Pred nama su osnovni Galaxy S10, veći i po opcijama raskošniji Galaxy S10+, ali i svojevrsni novitet Galaxy S10e. Porodica je obogaćena i modelom Galaxy S10 5G, ali je fokus na tri modela koji će biti dostupni širom sveta, uključujući i naše tržište. Kakvi su prvi utisci?

PCPress.rs Image

Ne­ka­ko se us­ta­no­vi­lo da vo­deći svet­ski pro­i­zvođači ope­ri­šu u troj­ka­ma ka­da se ra­di o naj­bo­ljim li­ni­ja­ma smartfona. Huawei je po­znat po P, P Pro i P Lite mo­de­li­ma, Apple je je­se­nas i­zba­cio iPhone Xs, Xs Max i Xr, a Samsung se pri­kla­nja tom tren­du, po prvi put pred­stav­lja­jući tri uređaja kao no­seće pro­daj­ne mo­de­le. S10 i S10+ su sta­ri znan­ci, bu­dući da su do sa­da u­glav­nom pred­stav­lja­ni u pa­ru. Sa­da im se pri­dru­žio i S10e, ko­ji će bi­ti ne­što pris­tu­pačni­ji. Ima­li smo pri­li­ku da se na­krat­ko dru­ži­mo s nji­ma, a de­talj­ni test očekuj­te u na­re­dnom bro­ju, o­dno­sno to­kom na­re­dnog me­se­ca na saj­tu pcpress.rs.

No­vim te­le­fo­ni­ma ju­žno­ko­rej­ski gi­gant obe­le­ža­va de­se­to­go­di­šnji­cu Galaxy S li­ni­je, naj­značaj­ni­je top‑se­ri­je Android sve­ta. Kao trži­šni li­der, s naj­većim bro­jem pro­da­tih te­le­fo­na, Samsung je imao oba­ve­zu da po­nu­di ne­što što će im­pre­si­oni­ra­ti na sva­kom ko­ra­ku. U to­me je i us­peo, bu­dući da su se pred na­ma na­šli fan­tas­tični te­le­fo­ni ko­ji do­no­se pre­gršt no­vih te­hno­lo­gi­ja i mo­gućnos­ti.

PCPress.rs Image

Pun do­živ­ljaj slike

Ve­li­ka no­vi­na na Galaxy S te­le­fo­ni­ma de­se­te ge­ne­ra­ci­je jes­te Dynamic AMO­LED, još ja­sni­ji i bo­lje o­sve­tljen e­kran s ži­vo­pi­snim bo­ja­ma ko­je bi tre­ba­lo da da­ju veći kon­trast, du­blje crne i sve­tli­je be­le ni­jan­se. Reč je o prvim pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma sa HDR10+ ser­ti­fi­ka­tom. Zbog di­na­mičnog ma­pi­ra­nja to­no­va, e­kran pr­ika­zu­je još bo­lju i čis­ti­ju sli­ku pod jar­kim sve­tlom, ali i sma­nju­je efe­kat pla­vog sve­tla.

PCPress.rs Image

No­ve e­kra­ne Samsung je na­zvao Infinity‑O‑Display. Ra­zlog za to je pri­sus­tvo pre­dnje ka­me­re ko­ja je urađena u sti­lu „o­tvo­ra u e­kra­nu“, što je re­zul­tat no­vog pro­ce­sa pro­jek­to­va­nja i i­zra­de. U pre­dnju ka­me­ru spa­ko­van je čitav niz sen­zo­ra i te­hno­lo­gi­ja, pa ta­ko one prvi put mo­gu da sni­ma­ju vi­deo u visokoj 4K re­zo­lu­ci­ji, a za­hva­lju­jući Dual Pixel auto­fo­ku­su, naj­zad ima­mo re­še­nje za sve pro­ble­me ko­ji su inače pri­su­tni kod sni­ma­nja pre­dnjom ka­me­rom.

Pročitajte i:  Samsung proširuje program za „samopopravku“

Pos­to­jaće i ne­ke ra­zli­ke. Dok S10 i S10+ ima­ju za­kriv­lje­ni e­kran, do­tle je S10e te­le­fon za ko­ri­sni­ke ko­ji pre­fe­ri­ra­ju ra­van dis­plej. Di­ja­go­na­le i­zno­se 5,8, 6,1 i 6,4 inča, res­pek­tiv­no. Di­na­mičan AMO­LED e­kran sti­že s prvim ul­tra­zvučnim ske­ne­rom otis­ka prsta u e­kra­nu ko­ji čita 3D kon­tu­re pal­ca. Iako smo kra­jem pro­šle go­di­ne do­bi­li ne­ko­li­ko te­le­fo­na s na­i­zgled sličnom fun­kci­jom, oni su se ba­zi­ra­li na op­tičkom ske­ne­ru, ko­ji je sni­mao 2D sli­ku pov­rši­ne prsta. Samsung se diči po­dat­kom da ova­kva bi­ome­trij­ska po­tvrda iden­ti­te­ta nu­di ni­vo be­zbe­dnos­ti na­lik onim po­tre­bnim za se­fo­ve. No, neće svi mo­de­li do­bi­ti ovu mo­gućnost, već sa­mo S10 i S10+. Mo­del S10e imaće ske­ner otis­ka prsta na bo­ku, u­građen u tas­ter za u­ključiva­nje.

PCPress.rs Image

Je­zgra, gi­ga­her­ci i gi­ga­bajti

Na ev­rop­sko trži­šte te­le­fo­ni do­la­ze sa o­smo­je­zgar­nim pro­ce­so­ri­ma, u Big.Middle.Little ras­po­re­du. Dva je­zgra ra­de na 2,7 GHz, dva na 2,3 GHz i četi­ri na 1,9 GHz. Sku­pa s Mali‑G76 MP12 gra­fi­kom čine Exynos 9820 Octa, čip­set i­zrađen u 8‑na­no­me­tar­skoj te­hno­lo­gi­ji. S10 i S10+ star­tu­ju od 8 GB RAM‑a sa 128 GB pros­to­ra za skla­di­šte, što se u na­re­dnoj ite­ra­ci­ji pe­nje na 512 GB pros­to­ra. Top‑mo­del S10+ sti­zaće sa čak 12 GB RAM‑a i 1 TB skla­di­štem, ali je to ite­ka­ko uti­ca­lo na ce­nu.

PCPress.rs Image

Na po­leđini Galaxy S10 te­le­fo­na sme­šte­ne su tri ka­me­re sa du­al OIS po­drškom: te­le­fo­to 12 Mp, ši­ro­ko­uga­oni 12 Mp i ul­tra­ši­ro­ki 16 Mp sen­zo­ri na sna­žni­jim mo­de­li­ma, dok S10e mo­ra da se za­do­vo­lji „sa­mo“ 12 + 16 Mp kom­bi­na­ci­jom, to jest s dve ka­me­re. S pre­dnje stra­ne je je­dna 10 Mp Dual Pixel AF ka­me­ra, ko­ju kod S10+ mo­de­la pra­ti i po­moćni sen­zor od 8 Mp. Prvi put u S se­ri­ji, Galaxy S10 nu­di ul­tra­ši­ro­ki o­bjek­tiv s vi­dnim po­ljem od 123 ste­pe­na. Sta­bi­li­zo­va­no sni­ma­nje mo­guće je uz Super Steady te­hno­lo­gi­ju di­gi­tal­ne sta­bi­li­za­ci­je, a vi­deo i na pre­dnjoj i na za­dnjoj ka­me­ri ide do 4K re­zo­lu­ci­je.

Pročitajte i:  Nova Samsung Galaxy A serija ponovo pomera granice

Ka­pa­ci­te­ti ba­te­ri­je S10 te­le­fo­na su, re­dom, 3100 mAh, 3400 mAh i 4100 mAh za S10e, S10 i S10+. Po­zna­jući Samsung‑ovu ume­šnost na po­lju ener­get­ske efi­ka­snos­ti, ne tre­ba sum­nja­ti da će re­al­na auto­no­mi­ja svih te­le­fo­na bi­ti do­bra. Osim brzog pu­nje­nja, no­vi te­le­fo­ni do­bi­ja­ju i brzo pu­nje­nje be­žičnim pu­tem za­hva­lju­jući Fast Wireless Charging 2.0 op­ci­ji, za ko­ju tre­ba do­ku­pi­ti od­go­va­ra­jući pu­njač. Te­le­fo­ni po­drža­va­ju Wireless PowerShare, o­dno­sno re­ver­zi­bil­no pu­nje­nje be­žičnim pu­tem, ta­ko da svoj S10 te­le­fon mo­že­te ko­ris­ti­ti da do­pu­ni­te ba­te­ri­ju ne­kog dru­gog uređaja – te­le­fo­na ili, re­ci­mo, Galaxy Watch Active pre­no­s­nog uređaja.

PCPress.rs Image

Do­bi­tne kom­bi­na­cije

Krat­ko dru­že­nje s te­le­fo­ni­ma i­zro­di­lo je pre­gršt uti­sa­ka. Di­zajn je vrhun­ski, a na­pros­to je im­pre­siv­no ko­li­ko uređaji do­bro le­že u ru­ci. Po­se­bno smo za­do­volj­ni što se Samsung ni­je po­veo za no­vo­ta­ri­ja­ma, ju­reći po sva­ku ce­nu tren­do­ve ko­je dru­gi po­ku­ša­va­ju da us­pos­ta­ve, pa ta­ko ni­smo os­ta­li us­kraćeni za 3,5‑mm audio‑pri­ključak. Tu su i ste­reo‑zvučni­ci, ko­ji do­no­se ve­oma do­bar zvuk.

PCPress.rs Image

Ne­ke bo­je kući­šta odu­šev­lja­va­ju, dok su nam ne­ke ma­lo sla­bi­je „le­gle“, ali uku­si su ra­zličiti. Galaxy S10 te­le­fo­ni biće, na­ime, dos­tu­pni u crnoj, be­loj, ze­le­noj, pla­voj i žu­toj bo­ji, pri čemu će po­to­nja va­ži­ti sa­mo za S10e. U jačim (skupljim) i­zda­nji­ma te­le­fon ima i ke­ra­mičku po­leđinu. Pre­ma na­vo­di­ma ma­tične kom­pa­ni­je, mo­že se očeki­va­ti u­brza­nje te­le­fo­na za 25 do 35 od­sto u ra­znim sce­na­ri­ji­ma u odnosu na modele prethodne generacije.

No­vi ko­ri­snički in­ter­fejs za­hte­va na­vi­ka­va­nje. One UI, ka­ko ga Samsung sa­da zo­ve, pre­dviđen je za rad u sa­ra­dnji s ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Android 9 Pie. Svoj te­le­fon mo­že­te „slo­bo­dni­je“ ko­ris­ti­ti, bu­dući da ras­po­la­že IP68 ser­ti­fi­ka­tom o ot­por­nos­ti na vo­du i pra­ši­nu, a Corning Gorilla Glass 5 sta­ra se o ot­por­nos­ti ekrana na me­ha­nička o­štećenja.

Pročitajte i:  Galaxy AI dostupan za „probnu vožnju“ korisnika pametnih telefona, kroz osveženu Try Galaxy aplikaciju

PCPress.rs Image

Svi ko­ji sni­ma­ju vi­deo mo­gu bi­ti o­bra­do­va­ni ves­ti­ma da je Samsung im­ple­men­ti­rao re­no­vi­ra­ni sis­tem ka­me­ra, pa čak oti­šao i da­lje od to­ga. Na­ime, na pre­mi­je­ri je o­zva­ničena sa­ra­dnja i­zmeđu Samsung‑a i Adobe‑a, te pred­stav­lje­na no­va Premiere a­pli­ka­ci­ja za mo­bil­ne te­le­fo­ne, ko­ja će broj­ne mo­gućnos­ti edi­to­va­nja vi­dea do­ne­ti di­rek­tno na na­še e­kra­ne.

Na kra­ju, bu­dućim vla­sni­ci­ma biće in­te­re­san­tno da sa­zna­ju na ko­je sve načine mo­gu da za­šti­te te­le­fon – u op­ti­ca­ju će bi­ti čak šest vrsta fu­tro­la za mo­de­le Galaxy S10 se­ri­je: Clear View, LED, silikonska, kožna…ne samo da će štititi telefon, već i po­moći da ma­la i­zbočina mo­du­la ka­me­re bu­de „is­pe­gla­na“.

PCPress.rs Image

Ko­li­ko pa­ra?

Svi mo­de­li biće dos­tu­pni od danas, 8. mar­ta. U Srbi­ji se telefoni prodaju po pre­po­ručenoj ma­lo­pro­daj­noj ce­ni od 94.999 di­na­ra za Galaxy S10e, 109.999 za Galaxy S10 od 128 GB i 143.999 di­na­ra za Galaxy S10 od 512 GB. Galaxy S10+ sa 128 GB ko­šta 124.999 di­na­ra, Galaxy S10+ sa 512 GB tre­ba pla­ti­ti 154.999 dok će S10+ s te­ra­baj­tom me­mo­ri­je ko­šta­ti 198.999 di­na­ra. Na­ručiva­nje una­pred za Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e počelo je 21. fe­bru­ara. Svo koji su una­pred na­ručili Galaxy S10 ili Galaxy S10+, to­kom promotivnog pe­ri­oda, do­biće Galaxy Buds slu­ša­li­ce, ko­je inače ko­šta­ju 17.999 di­na­ra. S obzirom da, ponavljamo još jednom, prodaja startuje danas – ovu opciju više neće biti moguće iskoristiti. Stoga, čestitamo onima koji su unapred naručili svoj primerak telefona!

Korisna adresa: sam­sung.com/rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,